Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Czym jest Integracja sensoryczna z Terapią zajęciową?

Nowa specjalność na kierunku Pedagogika II stopnia

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa jako jedyna w regionie oferuje prestiżową specjalność Integracja Sensoryczna, realizowaną we współpracy z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie. Ukończenie tej specjalności gwarantuje uzyskanie krajowego lub międzynarodowego certyfikatu.

Integracja sensoryczna to naturalny neuropsychologiczny proces organizowania przez mózg informacji odbieranych przez zmysły. Funkcją integracji sensorycznej jest adaptacja – adekwatna do sytuacji reakcja.
Zaburzenia procesu przetwarzania sensorycznego skutkują dysfunkcjami w funkcjonowaniu poznawczym, emocjonalnym
i motorycznym. Badania empiryczne niepokojąco wskazują, że zaburzenia te, o różnym stopniu nasilenia, sięgają 20% dzieci.
Jeśli integracja sensoryczna nie przebiega prawidłowo, można wprowadzić metodę terapii SI (Sensory Integration). Zadaniem terapii SI jest dostarczenie w trakcie zabawy kontrolowanej ilości bodźców w taki sposób, by dziecko spontanicznie formułowało prawidłowe reakcje ruchowe. Podczas terapii integracji sensorycznej poprawiają się połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

Terapia zajęciowa obejmująca ćwiczenia terapeutyczne mające na celu poprawę integracji sensorycznej może przyczynić się do poprawy jakości życia osób niedowidzących, niedosłyszących, z mózgowym porażeniem dziecięcym, z niepełnosprawnością intelektualną, z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, z zespołem Downa, autyzmem dziecięcym, zespołem Aspergera, z alkoholowym zespołem płodowym,
z zaburzeniami mowy, dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią, z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania.
Z uwagi na to, że deficyty przetwarzania sensorycznego nie ustępują automatycznie wraz z wiekiem, istotne jest, że terapią SI można objąć dzieci
i ludzi dorosłych.


Opracowanie: Wydział Nauk Społecznych i Filologicznych KPSW


Propozycja edukacyjna dla absolwentów studiów licencjackich KPSW pt. „Pakiet zawodowy kompetencji i kwalifikacji”


Narzędzie: System kształcenia równoległego (dwie kwalifikacje w dwa lata)
Metoda: Jednocześnie w czasie realizujesz studia II stopnia i studia podyplomowe

Przykładowe modele kształcenia:
1. Licencjat – EPiW – kwalifikacja do pracy w przedszkolu i klasach I -III sz.. podst.
2. Kształcenie równoległe:
studia II stopnia wydział (NSiF):
- kierunek Pedagogika, specjalność Integracja sensoryczna z Terapią zajęciową
Uzyskane kwalifikacje/kompetencje – diagnoza i terapia dziecka w przedszkolu.

studia podyplomowe – zniżka czesnego ok. 35%
- Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
Uzyskane kwalifikacje/kompetencje – praca z dziećmi niepełnosprawnymi
intelektualnie w przedszkolu.


Efekt kształcenia
W cyklu edukacji 5-letniej uzyskujesz trzy kwalifikacje zawodowe w obszarze edukacyjnym.

Możesz wybrać inne komponenty modelu kształcenia na studiach podyplomowych według własnych zainteresowań.


Opracowanie: Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl