Wyszukiwarka

Referent prawno-administracyjny

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
www.wiih.com.pl
oferta dodana: 26.06.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz
praca dla osób niepełnosprawnych

Referent prawno-administracyjny
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

w Delegaturze w Toruniu

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: Toruń
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
ul. Moniuszki 15/21
 

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Stanowisko pracy zlokalizowane w pokojach biurowych. Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem.
Obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Czas pracy - zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.

 

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do budynku dla osób,
które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
 

 

 

Co oferujemy naszym pracownikom?

 • rozwój umiejętności poprzez współpracę z doświadczoną kadrą pracowniczą;

 • dogodną lokalizację w centrum Torunia;

 • możliwość rozwoju zawodowego;

 • stabilne zatrudnienie;

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie;

 • dofinansowania do wypoczynku z ZFŚŚ.
   

ZAKRES ZADAŃ

 • wykonywanie czynności związanych z obsługą prawną Delegatury
 • wydawanie opinii, wyjaśnień w zakresie stosowania prawa
 • sporządzanie informacji i sprawozdań z wyników działalności Delegatury
 • weryfikacja akt kontroli
 • udzielanie porad konsumenckich
 • sporządzanie projektów aktów administaracyjnych
   

WYMAGANIA NIEZBĘDNE
Wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze
 

PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ USTAW:

 • z dnia 15.12.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1930)
 • z dnia 06.03.2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646)
 • z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1559 ze zm.)
 • z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta ( t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134)
 • z dnia 23.09.2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823)
 • z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
   
 • Umiejętność praktycznego stosowania prawa i jego interpretacja
 • Kultura osobista i umiejętność pracy w zespole
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) i urządzeń biurowych
 • Umiejętność pisania porad prawnych i redagowania pism
 • Dyspozycyjność (praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15, we wtorki dyżury - praca w godzinach od 9:00 do 17:00)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w obszarze administracji lub w obszarze stosowania prawa
   

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
   

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów,
  zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
   

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 10 lipca 2019 r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 

Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 10
85-020 Bydgoszcz
 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem Danych Osobowych jest Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Bydgoszczy, z siedzibą W Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 10.
 

Kontakt do inspektora ochrony danych: Inspektor Ochrony Danych mgr Mateusz Skiba, e-mail: iod@wiih.com.pl, tel.
 

52 323-16-16, adres do korespondencji: ul. Jagiellońska 10, 85-020 Bydgoszcz Cel przetwarzania danych:

przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
informacje o odbiorcach danych: Dane osobowe są udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych:
czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych;

- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;

 1. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia do służby cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 2 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wzór wymaganych oświadczeń zamieszczony jest na stronie www.wiih.com.pl. List motywacyjny, CV oraz oświadczenia winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.

Nie będą rozpatrywane oferty, które:

 • nie spełniają wymogów formalnych, określonych w ogłoszeniu;

 • zostały złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego, data osobistego dostarczenia oferty do urzędu);

 • zostały złożone bez wymaganych dokumentów;

 • nie zawierają własnoręcznych podpisów kandydatów na załączonych dokumentach.

Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną o ich terminie. W przypadku dużej liczby kandydatów przed rozmową kwalifikacyjną przeprowadzony zostanie pisemny test wiedzy.

Dodatkowe informacje, w tym o kolejnych etapach naboru, można uzyskać pod nr tel. 523231615.

Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIIH oraz w siedzibie Urzędu.

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność,

 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.