Wyszukiwarka

Starszy referent w Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
https://rzibydgoszcz.wp.mil.pl
oferta dodana: 11.06.2019
kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz

Starszy referent w Sekcji Gospodarki Komunalnej i Energetycznej
(umowa na zastępstwo; miejsce pracy: ul. Fabryczna

16) Zakres głównych obowiązków w szczególności:
1) podejmowanie i realizacja systemowych działań zgodnych z wymogami prawa i przepisami resortowymi, obejmujących utrzymanie na odpowiednim poziomie gospodarki komunalnej i energetycznej w rejonie działania RZI w Bydgoszczy;

2) prowadzenie dokumentacji rzeczowo - finansowych wynikających z przedmiotowego zakresu obowiązków w Systemach Informatycznych Resortu Obrony Narodowej;

3) realizacja finansowa budżetu SGKiE.

4) opracowanie: a) zbiorczego Rocznego Planu Gospodarki Komunalnej (RPGK) na podstawie otrzymanych planów od Administratorów (WOG, BLT); b) zbiorczego Sprawozdania z realizacji RPGK za III kwartały; c) faktur za energie elektryczną i energię pod względem finansowym oraz prowadzenie ich szczegółowej ewidencji; d) not korygujących do faktur zakupu energii elektrycznej; e) sprawozdań okresowych, w tym m.in.: z realizacji wydatków bieżących, kontraktowania usług poza Siły Zbrojne RP;

5) udział w procesie obiegu dowodów dokumentujących realizację wydatków rzeczowych z tytułu zakupu, dostaw i usług na bazie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON);

6) nadzorowania działalności Administratorów w obszarze działalności SGKiE; UWAGA: W czasie zatrudnienia na umowę na zastępstwo przyuczenie na stanowisko starszego inspektora ds. opałowych i ciepłowniczych oraz możliwość kontynuowania pracy w Zarządzie na tym stanowisku.

Wymagania konieczne:

  • wykształcenie – min. średnie (w szczególności: elektryczne, sanitarne, ekonomiczne)  ogólny staż pracy – wykształcenie średnie – 3 lata, wykształcenie wyższe – bez doświadczenia
  • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office - Excel, Word  umiejętność planowania i organizacji pracy  odporność na stres Wymagania pożądane:
  • wykształcenie wyższe (w szczególności: elektryczne, sanitarne, ekonomiczne)  posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (eksploatacja lub dozór)  znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie  prawo jazdy kat. B
  • studia podyplomowe w zakresie budownictwa energooszczędnego, charakterystyki energetycznej budynków lub odnawialnych źródeł energii


​Wymagane dokumenty (CV, list motywacyjny, kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie) należy składać w formie papierowej listownie lub osobiście (do kancelarii) na adres RZI Bydgoszcz w zamkniętej, podpisanej kopercie.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 887 751 496 

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy ul. Podchorążych 33 85-915 Bydgoszcz 

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.

Referat Geodezji szuka absolwentów

URZĄD MIEJSKI W GRUDZIĄDZU
https://grudziadz.pl/
oferta dodana: 14.06.2019
kujawsko-pomorskie, Grudziądz

Informacja dla Absolwentów Uczelni o wolnych stanowiskach pracy w Referacie Geodezji Urzedu Miejskiego w Grudziadzu,
ul. Ratuszowa I, 86-300 Grudziądz.

Prezydent Grudziądza informuje, że posiada dwa wolne miejsca pracy na stanowisku podinspektora w Referacie Geodezji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
Zakres obowiązków na tych stanowiskach pracy dotyczy głównie aktualizacji baz danych:
1. Ewidencji Gruntów i Budynków;
g. Rejestru Cen i Wartości;
Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu;
Obiektów Topograficznych.

Zatrudnienie będzie mogło nastąpić w drodze konkursu lub zastępstwa (na okres ok. I roku).
Osoby zainteresowane tą informacją proszone są o kontakt z Geodetą Miejskim Urzędu Miejskiego w Grudziądzu — Wojciechem Witkowskim, tel. kom. 607 823 008, email:

_________________

Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść, jakość i aktualność komunikowanych na FORUM Ofert Pracy.