EN RU UA

System stypendialny

Studenci KPSW mogą ubiegać się o szereg stypendiów wypłacanych z budżetu państwa oraz środków własnych Uczelni. Studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych przysługują:

  • stypendium socjalne - przyznawane jest studentowi studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, na okres semestru. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie,
  • stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - może je otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. Nie jest ono uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • stypendium Rektora dla najlepszych studentów - przyznawane jest studentowi, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. O przyznanie w/w stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% studentów na kierunku studiów prowadzonym w Uczelni, czyli studenci uzyskujący najlepsze wyniki mają dużą szansę na stypendium,
  • zapomoga - wniosek o zapomogę może złożyć student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej np. nieszczęśliwym wypadkiem, poważną chorobą wymagającą zakupu kosztownych leków, śmiercią członka rodziny studenta, itp. Student może ubiegać się o zapomogę, gdy zdarzenie losowe nastąpiło w przeciągu dwóch miesięcy przed datą złożenia wniosku,
  • stypendium Prezydenta KPSW - może się o nie ubiegać student I roku studiów, który osiągnął bardzo dobre wyniki na świadectwie dojrzałości, w sporcie lub posiada/posiadał osiągnięcia artystyczne, w roku w którym składany jest wniosek lub w poprzednim. Dzięki stypendium Prezydenta KPSW student już na I roku ma szansę uczyć się przez rok za darmo lub ze znaczną zniżką w czesnym.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl