Instytut Prawa

Instytut Prawa jest podstawową jednostką organizacyjną w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Przed uzyskaniem statutu podstawowej jednostki funkcjonował jako jednostka międzywydziałowa pod nazwą Międzynarodowe Centrum Nauki i Edukacji.

Działalność naukowo-badawcza członków Międzynarodowego Centrum Nauki i Edukacji z czasem spowodowała zwielokrotnienie wszelkich podejmowanych inicjatyw o charakterze naukowym. Swoimi działaniami naukowymi Centrum odzwierciedlało umieszczone na Sztandarze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej słowa Sapientiae Servientes (w służbie mądrości). Dynamizm potencjału naukowo-badawczego oraz innowacyjnego dał wyraz konieczności przeobrażenia Centrum w podstawową jednostkę organizacyjną nazwaną Instytutem Prawa.
Instytut Prawa podejmuje liczne działania naukowo-badawcze w dziedzinie szeroko pojętych nauk prawnych. Są to zespołowe oraz indywidualne badania naukowe prowadzone przez członków Instytutu. Stanowią one fundament do budowania coraz to nowych inicjatyw naukowych a ich zwieńczeniem są liczne publikacje, artykuły, organizowane konferencje naukowe, a także inne działania naukowo-badawcze podejmowane wspólnie z wybitnymi ekspertami oraz naukowcami z kraju i zagranicy.  
 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl