Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nr 11 Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji

SPIS TREŚCI

STRONA TYTUŁOWA
Spis treści

SŁOWO OD REDAKCJI

Monika Jaworska-Witkowska (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Słowo od Redaktor Naczelnej
Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Slupsku, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Głos gościnnego wprowadzenia

WYKŁADY OTWIERAJĄCE

Lech Witkowski (Akademia Pomorska w Słupsku)
Estetyka versus aksjologia w ujęciu krytyczno-epistemologicznym teorii i praktyki kulturowej/społecznej
Krzysztof Maliszewski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Przebudzenie pragnienia - fantazmatyczny wymiar aksjologii pedagogicznej

EGZYSTENCJA LUDZKA JAKO WYZWANIE PEDAGOGICZNE Z ESTETYKĄ W TLE JAKO ONTOLOGIĄ/ANTROPOLOGIĄ

Monika Jaworska-Witkowska (Centrum Studiów Zaawansowanych i Badań Naukowych, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)
Ambiwalencje wstrętu. O nienasyceniu wymiotu w dwubiegunowych inkluzjach J. Kristevej i J.P. Sartere'a dla pedagogiki
Tomasz Olchanowski (Uniwersytet w Białymstoku)
Persona i Cień w epoce wiktoriańskiej i w ponowoczesności. Jungowska analiza zachodnioeuropejskiej hipokryzji
Teresa Wilk (Uniwersytet Śląski w Katowiach)
Obrazy odczuwalne - czyli kultura i sztuka wobec niepokojów społecznych
Aneta Rogalska-Marasińska (Uniwersytet Łódzki)
Kształtowanie trzeciej natury ludzkiej wychowanka poprzez edukację międzykulturową
Julita Orzelska (Uniwersytet Szczeciński)
W trosce o człowieka w odsłonie Thomasa Mertona, Abrahama Joshuy Heschela i Paula Tillicha
Marta Anna Sałapata (Akademia Pomorska w Słupsku)
Życie człowieka w cierniu skrzydeł Thanatosa, czyli rozwojowe zmagania ze śmiercią

PRZESTRZENIE, MIEJSCA I OBIEKTY: KSIĄŻKA - MUZEUM - OBRAZ

Barbara Kwiatkowska-Tybulewicz (Uniwersytet Warszawski)
Sztuka przyjazna człowiekowi. Świat sztuki współczesnej - świat odbiorcy. Próba porozumienia
Anna Józefowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Wartości edukacyjne współczesnej prozy dziecięco-młodzieżowej w kontekście problemów dziecka osamotnionego
Renata Pater (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Edukacja estetyczna w permanentnym rozowju osobowości. Działania edukacyjne muzeów i centrów nauki
Jolanta Skutnik (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Między zachwytem a oddźwiękiem - o znaczeniu autentyzmu w edukacji muzealnej
Bożena Stawoska-Jundziłł (Państwowa Wyższa szkoła w Elblągu)
Edukacyjne wartości sztuki - aksjologiczny wymiar malarstwa polskiego przełomu XIX/XX wieku (wybrane przykłady)

KINO I MUZYKA - MIĘDZY ESTETYKĄ I PEDAGOGIKĄ

Wojciech Siwak (Uniwersytet w Białymstoku)
Matrix i pół-Matrix czyli rzeczywistość wirtualna i rzeczywistość rozszerzona jako wyzwania dla tożsamości, kultury, sztuki
Alicja Tupieka-Buszmak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Człowiek, świat wartości a współczesny obraz edukacji muzycznej. Konfrontacje - wyzwania- kierunki zmiany
Jarosław Chaciński (Akademia Pomorska w Słupsku)
Etos i gra w  "Ogólnym wychowaniu muzycznym" Eberharda Preussnera na tle niektórych nurtów filozoficznych i pedagogicznych
Rafał Majzner (Akademia Techniczno-Humanistyczan w Bielsku Białej)
Zadania nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w zakresie kształtowania i rozwijania kultury muzycznej dzieci

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl