Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Zapora "ghostwriting"

Celem wprowadzenia zapory jest dbałość o rzetelność w nauce oraz czytelnika, który powinien mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują rezultaty swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej). Dowodem etycznej postawy pracownika naukowego oraz najwyższych standardów redakcyjnych naszego czasopisma jest pełna jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy etc.).

Ze zjawiskiem ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu i nie ujawnił swojego udziału jako jeden z autorów lub też jego rola nie została ujawniona w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship to sytuacja, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem bądź współautorem publikacji.

Aby przeciwdziałać wskazanym przypadkom, Redakcja Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji wprowadza następujące procedury:

  1. Każdy z autorów podpisuje oświadczenie, w którym wskazuje, że praca przedstawiona do publikacji jest jego własnym i oryginalnym opracowaniem.
  2. W przypadku dwóch lub większej liczby autorów jednego artykułu, redakcja wymaga ujawnienia wkładu każdego z nich w powstanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji każdego autora w zakresie koncepcji, założeń, metod itd.), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.
  3. Redakcja wyjaśnia w "Instrukcjach dla autorów", jak rozumie pojęcie i oczekuje respektowania zasad dotyczących zapory "ghostwriting" i "guest authorship"
  4. Redakcja prosi o informacje o źródłach finansowania publikacji i ewentualnym wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów ("financial disclosure")
  5. Redakcja zapewnia, że wszelkie wykryte przypadki nieuczciwości naukowej będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów, w tym instytucji zatrudniającej autora, stowarzyszenia edytorów naukowych.
  6. Redakcja zobowiązuje się do dokumentowania wszelkich przejawów nierzetelności naukowej.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl