Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Wymogi edytorskie

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW DO ROCZNIKÓW EKONOMICZNYCH KPSW W BYDGOSZCZY

Przygotowując artykuł należy przestrzegać poniższych wymogów edytorskich:

1. Artykuł powinien zawierać zarówno w języku polskim i języku angielskim: tytuł, słowa kluczowe (key words) oraz streszczenie (summary).

2. Na końcu artykułu winna znajdować się dokładna afiliacja (nazwa instytucji, którą reprezentuje autor/autorzy), stopień naukowy autora/autorów oraz adres e-mail.

3. Artykuł powinien być podzielony na numerowane rozdziały.

4. Części składowe, które powinien zawierać artykuł to: wstęp, część metodyczna, część merytoryczna, wnioski lub podsumowanie oraz wykaz literatury (bibliografię).

5. Streszczenia w języku polskim i angielskim winny być tożsame treściowo i liczyć maksymalnie 14 wierszy.

6. Słowa kluczowe (key words) w języku polskim i angielskim winny być tożsame treściowo i liczyć maksymalnie 10 określeń.

7. Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny być w formie przypisu dolnego i zawierać inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miasto i rok wydania oraz strony. W przypisie dolnym czcionka 10pkt, Times New Roman, odstęp pojedynczy, np. J.A.Scholte, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006, s.184.

8. Jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków.

9. Wykaz literatury (bibliografia) musi być ułożony alfabetycznie oraz zawierać: nazwiska wszystkich autorów, inicjały imion, tytuł publikacji, wydawnictwo lub nazwę czasopisma, miasto wydania, numer woluminu, rok wydania strony, np.:

Opis monografii:
Scholte J.A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006.
 
Opis artykułu w monografii zbiorowej:
Kotlińska J., Wpływ reformy administracyjnej z roku 1999 na zakres zadań i gospodarkę finansowa organów samorządowych Leszna, [w:] Denek E. (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2001.
 
Opis artykułu w czasopiśmie:
Borodo A., Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zagadnienia prawne, „Samorząd Terytorialny” 1995, nr 11.
 
Opis Ustawy:
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin, Dz.U. Nr 154, poz. 794.
 
Opis strony internetowej:
www.stat.gov.pl [10.01.2017].
 
10. Prosimy o przygotowanie artykułu za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word), a rysunków w Excelu.

11. Format strony - marginesy: 2,5 cm. Wielkość liter w tekście - 12 pkt. (Times New Roman), odstęp między wersami (interlinia) półtora. Tytuł w języku polskim: bold+wersaliki 14 pkt. Streszczenie, słowa kluczowe, bibliografia, summary, słowa kluczowe i stopka afiliacyjna 10 pkt.

12. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).

13. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym.
"Przyklejać/ przytulać" nawiasy i procenty - (por. tab.5), 100%.

14. Wszelkie tabele, wykresy, rysunki oraz inne elementy graficzne winny być przygotowane w kolorystyce szarości, w innym przypadku zostaną odesłane do autora/autorów w celu dostosowania ich do wymogów. Podyktowane jest to kwestią druku periodyku w tonacji czarno-białej.

15. Zamieszczone rysunki i tabele powinny być przygotowane w wersji edytowalnej (możliwe do ewentualnego formatowania). Pod rysunkami i tabelami powinny znajdować się źródła, np.

Źródło: Eurostat.

16. Tytuły tabel winny znajdować się nad tabelami, natomiast tytuły rysunków pod rysunkami, np. 

Rysunek. 2. Zmiany popytu i dochodów w latach 1990 - 2004 (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (10 pkt).

Tabela 1. Popyt i dochody w 2002 i 2003 r. (w zł) (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie)

Wyszczególnienie
Udział sektora spółdzielczego (%) w roku:
2000
2005
2010
2011
2013
2014
1. Zatrudnienie
3,0
2,5
2,0
1,9
1,7
1,6
2. Produkcja sprzedana
przemysłu
2,5
1,9
1,6
1,5
1,6
1,6
3. Nakłady inwestycyjne
5,2
2,7
1,4
1,3
1,1
1,0
4. Wartość brutto środków trwałych
9,2
7,5
4,1
3,7
3,2
3,0
5. Produkcja globalna
2,3
1,9
1,6
1,5
1,5
1,5
6. Produkt krajowy brutto
1,3
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8

Źródło: dane EUROSTAT.

 

Układ artykułu:

Jan Kowalski
(12pkt, wyśrodkowane)

WZAJEMNE DOSTOSOWANIA W PROCESACH GLOBALIZACJI I ICH KOORDYNACJA
(wyśrodkowane, bold, wersaliki, 14 pkt)

Streszczenie: Artykuł dotyczy potrzeby ..... (10pkt, wyjustowane obustronnie, odstęp 1)

Słowa kluczowe: racjonalność i niekompletność ..... (10pkt., wyjustowane obustronnie, odstęp 1)

1. Wstęp
Wielowymiarowość procesów globalizacji nakazuje jej ocenę. (12pkt., wyjustowany obustronnie)

4. Podsumowanie
Współczesna globalizacja zrodzona ze swobodnie... (12pkt., wyjustowany obustronnie)

Bibliografia (10pkt, odstęp 1,5)
Brown L.R., Gospodarka ekologiczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
Chinn M, Prasad E., Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries, National Bureau of Economic Research, "Working Paper" 2000.
 

ABOUT THE NECESSITY OF COORDINATION OF THE GLOBALIZATION PROCESS AND MACROECONOMIC POLICY TOWARDS AGRICULTURE
(12pkt, wersaliki, bold, wyśrodkowane)

Summary: This paper considers .....(10pkt, wyjustowany obustronnie, odstęp 1,5)

Key words: economic, social and environmental conditions,.... (10pkt., wyjustowany obustronnie, odstęp 1,5)

Prof. zw. dr hab. Jan Kowalski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Al. Niepodległości 10
60-967 Poznań
e-mail: j.kowalski@ue.poznan.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl