Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

EN RU UA

Wymogi edytorskie

ZASADY PRZYGOTOWYWANIA ARTYKUŁÓW DO STUDIÓW Z ZAKRESU NAUK PRAWNOUSTROJOWYCH. MISCELLANEA

Przygotowując artykuł należy kierować się poniższymi zasadami:

 1. Artykuł powinien zawierać w języku polskim i angielskim: tytuł, słowa kluczowe. W języku polskim: nazwę instytucji, streszczenie, a w angielskim summary.
 2. Artykuł powinien być podzielony na numerowane rozdziały i powinien zawierać: wstęp, część metodyczną, część merytoryczną oraz wnioski lub podsumowanie.
 3. Streszczenie (summary) w języku angielskim - maksymalnie 14 wierszy.
  Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny być w formie przypisu dolnego i zawierać pierwszą literę imienia i nazwisko autora, tytuł pracy, wydawnictwo, miasto i rok wydania oraz strony. W przypisie dolnym czcionka 10pkt, Times New Roman, odstęp pojedynczy, np. J.A.Scholte, Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006, s.184.
 4. Jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczby bez dodatkowych znaków
 5. Alfabetyczny wykaz literatury musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów, pierwsze litery imion, tytuł publikacji, wydawnictwo lub nazwę czasopisma, miasto wydania, numer woluminu, rok wydania strony, np.: Scholte J.A., Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, WSZiM, Sosnowiec 2006.
 6. Na końcu referatu prosimy o podanie dokładnego adresu bądź afiliacji.
 7. Prosimy o przygotowanie referatu za pomocą edytora pracującego w środowisku Windows (zalecany Word), a rysunków w Excelu.
 8. Format strony - marginesy: 2,5 cm. Wielkość liter w tekście - 12 pkt. (Times New Roman), odstęp międzyliniowy (interlinia) półtora. Tytuł w języku polskim: bold+wersaliki 14 pkt. Streszczenie, słowa kluczowe, bibliografia, summary, słowa kluczowe i stopka afiliacyjna 10 pkt.
 9. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).
 10. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym.
  "Przyklejać/ przytulać" nawiasy i procenty - (por. tab.5), 100%
 11. Zamieszczone rysunki i tabele powinny być wklejone w takiej postaci, by można je było formatować. Pod rysunkami i tabelami powinny znajdować się źródła, np.

Rysunek. 2. Zmiany popytu i dochodów w latach 1990 - 2004 (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie)

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GUS (10 pkt)

Tabela 1. Popyt i dochody w 2002 i 2003 r. (w zł) (12 pkt, bold, wyjustowane lewostronnie

Wyszczególnienie Popyt Dochód
2002 135 500
2003 206 800

Źródło: dane umowne

Układ artykułu:

Jan Kowalski
(12pkt, wyśrodkowane)

WZAJEMNE DOSTOSOWANIA W PROCESACH GLOBALIZACJI I ICH KOORDYNACJA
(wyśrodkowane, bold, wersaliki, 14 pkt)

Streszczenie: Artykuł dotyczy potrzeby ..... (10pkt, wyjustowane obustronnie, odstęp 1)

Słowa kluczowe: racjonalność i niekompletność ..... (10pkt., wyjustowane obustronnie, odstęp 1)

1. Wstęp
Wielowymiarowość procesów globalizacji nakazuje jej ocenę. (12pkt., wyjustowany obustronnie)

4. Podsumowanie
Współczesna globalizacja zrodzona ze swobodnie... (12pkt., wyjustowany obustronnie)

Bibliografia (10pkt, odstęp 1,5)
Brown L.R., Gospodarka ekologiczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2003.
Chinn M, Prasad E., Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries, National Bureau of Economic Research, "Working Paper" 2000.

ABOUT THE NECESSITY OF COORDINATION OF THE GLOBALIZATION PROCESS AND MACROECONOMIC POLICY TOWARDS AGRICULTURE
(12pkt, wersaliki, bold, wyśrodkowane)

Summary: This paper considers .....(10pkt, wyjustowany obustronnie, odstęp 1,5)

Key words: economic, social and environmental conditions,.... (10pkt., wyjustowany obustronnie, odstęp 1,5)

Prof. zw. dr hab. Jan Kowalski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Al. Niepodległości 10
60-967 Poznań
e-mail: j.kowalski@ue.poznan.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl