Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy

e ISSN 2450-0747
ISSN 1899-9573

Szanowni Autorzy,

serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów do kolejnego numeru Roczników Ekonomicznych KPSW. RE uzyskały w ostatniej ocenie 7 pkt w rankingu czasopism punktowanych MNiSW. Termin nadsyłania tekstów mija 30 kwietnia każdego roku. Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie internetowej czasopisma.

Sekretarz Redakcji
dr hab. Anna Matuszczak

Serdecznie zapraszamy na NOWĄ stronę Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy 
na platformę Index Copernicus wspierającą i promującą osiągnięcia nauki na arenie międzynarodowej

https://rekpsz.publisherspanel.com/resources/html/cms/MAINPAGE

 

Zawartość poszczególnych numerów czasopisma

 

.................................................................................................................................

Komitet redakcyjny czasopisma naukowego „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” informuje, że Decyzją Nr 568/P-DUN/2018 w ramach działalności upowszechniającej naukę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało środki finansowe na realizację następujących zadań:
1.    Rozszerzenie grona recenzentów „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” o naukowców z zagranicy - typ zadania: udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji  
2.    Tłumaczenie i korekta językowa artykułów złożonych do „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” - typ zadania: stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanych publikacji
3.    Digitalizacja „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
4.    Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność czasopisma „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” – typ zadania: wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do publikacji w  numerze 11 z 2018 roku.
Dzięki środkom finansowym MNiSW będzie można zrealizować w/w zadania.
  

Zadania finansowane w ramach umowy Nr 568/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

...........................................................................................................................

 

Komitet redakcyjny "Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”  pragnie poinformować, iż Eksperci Index Copernicus wyznaczyli dla tego rocznika wartość wskaźnika Index Copernicus Value - ICV za rok 2018, który względem poprzedniej ewaluacji odnotowuje znaczny wzrostTym samym rocznik został po raz kolejny zaindeksowany na liście czasopism naukowych ICI JOURNALS MASTER LIST 2018.

 

 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są notowane w bibliograficzno-pełnotekstowej bazie dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych BazEkon, która jest bazą referencyjną ankiety czasopisma naukowego MNiSW.
 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są notowane w bibliograficzno-pełnotekstowej bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są indeksowane w ICI Journals Master List.
 • Informacje o artykułach publikowanych w Roczniku znajdują się w polskiej bazie cytowań POL-index. 
 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są indeksowane w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum

Opłata za zamieszczenie artykułu w "Rocznikach Ekonomicznych KPSW w Bydgoszczy"

Opłata za zamieszczenie artykułu wynosi 100 zł brutto. Stanowi to koszt podwójnej recenzji. Wskazaną kwotę należy wnieść w momencie złożenia artykuł (złożenie artykułu tzn. przesłanie drogę e-mailową na adres a.matuszczak@kpsw.edu.pl lub adres wydawnictwo@kpsw.edu.pl). Proszę przesłać w/w kwotę na konto 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000, wpisując swoje dane oraz tytuł przelewy: Opłata za artykuł w Rocznikach Ekonomicznych KPSW w Bydgoszczy. Po wpływie i zaksięgowaniu zostanie przygotowana faktura i przekazana autorowi. W przypadku niedopuszczenia artykułu do publikacji, w wyniku uzyskania negatywnej recenzji, pobrana opłata nie podlega zwrotowi. Opłaty nie pobiera się za publikację artykułów naukowych z afiliacją wskazaną na Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. 

"Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" to rocznik ukazujący się od 2008 roku. Od wielu lat nieprzerwanie znajdują się na prestiżowej ministerialnej liście polskich i zagranicznych czasopism naukowych, w kolejnych ocenach czasopism odnotowując tendencję wzrostową punktacji. Od 2014 roku, periodyk corocznie poddaje się ocenie Ekspertów Index Copernicus w celu wyznaczenia wartości wskaźnika ICV. Każda kolejna ocena przyniosła zaindeksowanie na ICI JOURNALS MASTER LIST ze znacznym wzrostem wskaźnika ICV. Na łamach "Roczników Ekonomicznych KPSW" zamieszczane są oryginalne prace naukowe w ramach: Rozpraw i studiów (artykuły naukowe, sesje), Materiałów z badań oraz Miscellanea (recenzje, noty bibliograficzne, dyskusje, varia, streszczenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, debiuty ekonomiczne, sprawozdania z konferencji, kroniki) o treściach ekonomicznych i socjoekonomicznych z następujących grup tematycznych: makroekonomia, polityka gospodarcza i regionalna, mikroekonomia, zarządzanie, zastosowanie metod ilościowych w ekonomii (ekonomia matematyczna, statystyczna, ekonometria), historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów z wiodących ośrodków w kraju. Pierwotną wersją czasopisma począwszy od 2010 roku jest wersja papierowa.

 

 

Helena Czakowska

Prof. nadzw. KPSW, dr Helena Czakowska, Rektor i Współzałożyciel Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych uwzględniajšcych aspekty mikroekonomiczne oraz aspekty ekonomiczno-finansowe. Członek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta miasta Bydgoszczy. Członek Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji przy Marszałku województwa kujawsko-pomorskiego. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji „EDUKACJA”. Inicjatorka i współorganizatorka cyklu międzynarodowych Konferencji "„Jeden œŚwiat -  wiele kultur"”. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Andrzej Czyżewski

Prof. zw. dr hab. Andrzej Czyżewski - ekspert sejmowej i senackiej Komisji Rolnictwa, członek Rady ds. Rozwoju wsi i rolnictwa przy Prezydencie RP, członek Komitetu Ekonomiki Rolnictwa PAN, kierownik Katedry Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UEP; autor i współautor blisko 500 publikacji naukowych, m.in.Ekonomiczno-demograficzne podstawy urbanizacji wsi, Poznań 1983, Gospodarka żywnościowa w Polsce i regionie (red.), PWE, Warszawa 1992, Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Poznań 2004 (Nagroda PTE im. E. Lipińskiego, współautor A. Matuszczak); Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie (współredaktor M. Jerzak), Poznań 2006; Uniwersalia polityki rolnej w gospdarce rynkowej; ujęcie makro- i mikroekonomiczne, Poznań 2007. E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Aleksander Grzelak

Pierwszy absolwent specjalności, który uzyskał stopień naukowy doktora. Autor ponad 100 artykułów i referatów z zakresu ekonomii procesu transformacji, pozycji gospodarki żywnościowej w gospodarce, funkcjonowania gospodarstw wielkoobszarowych. Obszar zainteresowań badawczych: transformacja sektora rolnego w Polsce, koniunktura w rolnictwie, procesy integracyjne w agrobiznesie, globalizacja gospodarki światowej, zmiany klimatyczne. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych Agrobiznesu (SERiA). E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   
Anna Matuszczak

Dr hab. Anna Matuszczak - adiunkt w Katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej UEP; autorka i współautorka blisko 100 publikacji naukowych, m.in. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych, Poznań 2004 (Nagroda PTE im. E. Lipińskiego, współautor A.Czyżewski), Alokacja zasobów w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce w świetle ich związków instytucjonalnych (współautor B. Czyżewski), PAN IRWIR 2009, (144), Problem racjonalności w modelu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w UE w warunkach globalizacji, (U. Płowiec - red.), PTE, Warszawa 2009. E-mail: a.matuszczak@kpsw.edu.pl
   
Roman Sass

Dr nauk rolniczych Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Akademii Rolniczej w Warszawie. Studia podyplomowe w zakresie ekonomii i prawnych podstaw integracji europejskiej w aspekcie rozwoju terenów wiejskich. Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. e-mail r.sass@kpsw.edu.pl
   

REDAKTOR NACZELNY

 • Andrzej Czyżewski

REDAKTOR JĘZYKOWY

 • Agnieszka Florczak

REDAKTOR STATYSTYCZNY

 • Beata Bazeli

REDAKTOR TEMATYCZNY

 • Dariusz Czakowski
 • Aleksander Grzelak
 • Anna Matuszczak
 • Roman Sass

SEKRETARZ REDAKCJI

 • Anna Matuszczak

PROJEKT OKŁADKI

 • Agnieszka Florczak

*Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich

Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej:

 • Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im . Jana Pawła II w Białej Podlaskiej),
 • Flavio Felice (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie),
 • Soren Kjeldsen-Kragh (Kobenhavns Universitet, Dania),
 • Nikita Lebiediew (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja),
 • Manylich Mykhailo (Bukovinian University, Ukraina)
 • Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 • Matej Polak (University of Economics Bratislava, Słowacja),
 • Holger Rogall (Berlin School of Economics and Law, Niemcy),
 • Teodor Skotarczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny),
 • Grzegorz Ślusarz (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Józef Stanisław Zegar (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie i Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy)

•    dr hab. Agnieszka Brelik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
•    Ph. D. prof. assistance Muntean Andreea Cipriana - Rumunia
•    dr hab. Waldemar Czternasty, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
•    dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
•    Asist. Prof. Jolanta Drozdz - Litwa
•    dr hab. Krzysztof Firlej, prof. nadzw. (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
•    prof. zw. dr hab. Alfred Janc (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
•    prof. dr hab. Liubov Lipych (Wołyński Uniwersytet Narodowy na Ukrainie)
•    Ph. D., senior lecturer Maican Silvia-Stefania - Rumunia
•    prof. zw. dr hab. Waldemar Michna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy)
•    prof. zw. dr hab. Walenty Poczta -  (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
•    dr hab. Agnieszka Sapa, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
•    prof. dr hab. Jan Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
•    dr hab. Sebastian Stępień, prof. nadzw. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
•    prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Urban (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) 
•    prof. zw. dr hab. Aldon Zalewski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy)
•    prof. Mohammed Reza Lotfail Pour – Iran  

Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, budynek B, poziom -1
85-023 Bydgoszcz

52-339-30-26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl