Etyka publikacyjna wydawnictwa KPSW


Strony uczestniczące w procesie publikacji: autorzy, redaktorzy, recenzenci, wydawnictwo, zobowiązani są dotrzymać standardów etycznych. Zasady etyki wydawniczej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, przyjęte i stosowane przez Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej COPE (ang. Committee on Publication Ethics). Przed akceptacją do wydania, publikacje zgłoszone do Wydawnictwa KPSW są weryfikowane pod kątem zgodności z zasadami etyki wydawniczej, rzetelności i wartości naukowej.   https://publicationethics.org/

Obowiązki redaktorów: Zasada równego traktowania - przekazywane do wydawnictwa propozycje publikacji oceniane są pod względem ich wartości naukowej bez względu na obywatelstwo, płeć, wyznanie religijne, pochodzenie etniczne czy poglądy polityczne autorów. Poufność - redaktorzy oraz pozostałe osoby uczestniczące w procesie wydawniczym nie mogą nikomu ujawniać żadnych informacji o publikacjach będących przedmiotem aktualnego cyklu edytorskiego, za wyjątkiem związanych bezpośrednio z danym cyklem edytorskim. Jawność i konflikt interesów - redaktorzy nie mogą wykorzystać dla własnych celów naukowych nieopublikowanych materiałów przysłanych do Wydawnictwa bez jednoznacznej pisemnej zgody autora/autorów. Decyzja o publikacji - redaktorzy są odpowiedzialni za decyzje, które z przysłanych artykułów powinny być publikowane. Redaktorzy mogą się przy tym kierować polityką Rady Wydawniczej Wydawnictwa KPSW. Redaktorzy winni mieć na względzie ochronę praw autorskich oraz dążenie do wyeliminowania plagiatów.

Obowiązki recenzentów: Udział w decyzjach wydawniczych - recenzenci wspomagają redaktorów w decyzjach wydawniczych. Terminowość - recenzent, który uważa że nie ma kwalifikacji do przygotowania naukowej opinii albo nie będzie w stanie wykonać jej w określonym czasie powinien natychmiast poinformować o tym Wydawnictwo, aby umożliwić bezzwłoczne wybranie innego recenzenta.
Poufność - każda otrzymana do recenzji publikacja winna być traktowana jako poufny dokument. Bezstronność - recenzje muszą być przygotowane obiektywnie. Cytowanie źródeł - recenzenci winni wskazać istotne publikacje, które nie zostały zacytowane przez autorów. Jawność i konflikt interesów - uzyskane z recenzowanych publikacji informacje muszą pozostać poufne i nie mogą być użyte do osobistych korzyści recenzentów. Recenzenci winni zrezygnować z opracowania recenzji jeśli występuje konflikt interesów wynikający z konkurencji, współpracy albo innych zależności lub powiązań z którymkolwiek z autorów, firm czy instytucji.

Obowiązki autorów: Standardy jakości naukowej - autorzy prac opartych na wynikach oryginalnych badań naukowych winni przedstawić dokładne dane o przedmiocie pracy wraz z obiektywną dyskusją o jej znaczeniu. Podawanie niezgodnych z prawdą albo nieścisłych danych jest postawą nieetyczną i nie może być akceptowane. Oryginalność a plagiat - autorzy muszą zapewnić, że w całości napisali pracę oryginalną, a jeśli korzystali z pracy i/albo słów innych to zostało to właściwie wskazane - cytowane. Powielanie prac lub ich równoległe publikowanie - autorzy nie powinni publikować prac opisujących podstawowy problem naukowy we więcej niż jednym czasopiśmie czy we większej liczbie publikacji. Źródła informacji – konieczne jest właściwe cytowanie prac innych autorów. Autorstwo publikacji - autorstwo ogranicza się do tych osób, które miały znaczący wkład w koncepcję, metodę, wykonanie albo interpretację danych. Wszyscy, którzy wnieśli istotny wkład powinni być wymienieni jako współautorzy. Jawność i konflikt interesów - autorzy winni podać w publikacjach informacje o finansowych albo innych istotnych konfliktach interesów, które mogą być rezultatem opisanych w pracy wyników lub ich interpretacji. Istotne błędy w opublikowanych pracach - Kiedy autor odkryje istotny błąd albo niedokładność w opublikowanej własnej pracy to jej/jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie Wydawnictwa w celu zamieszczenia erraty lub w skrajnym przypadku wycofania publikacji.

Obowiązek Wydawnictwa Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy: w przypadku podejrzenia lub udowodnienia, iż pod względem naukowym publikacja została źle przeprowadzona, dane są nieprawdziwe lub są plagiatem wówczas Wydawnictwo KPSW podejmie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i. Działania te obejmują natychmiastowe opublikowanie erraty, a w skrajnym przypadku całkowite wycofanie kwestionowanej pracy.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl