Procedura recenzowania


1. Wszystkie prace zwarte zgłoszone do Wydawnictw KPSW poddawane są procesowi recenzji wydawniczej. Warunkiem opublikowania każdej pracy jest otrzymanie pozytywnej recenzji.
2. Proces recenzyjny jest uruchamiany po złożeniu przez Autora/Redaktora propozycji do planu wydawniczego, pozytywnie zaopiniowanej wstępnie przez Dziekana Wydziału a ostatecznie przez Radę Wydawniczą. We wniosku do planu wydawniczego zamieszczona jest lista potencjalnych, proponowanych recenzentów.
3. Ostatecznego wyboru recenzentów dokonuje Rada Wydawnicza Wydawnictwa KPSW. Może skorzystać ze wskazań podanych we wniosku do planu wydawniczego. Recenzenci winni być specjalistami w obszarze , którego dotyczy dana publikacja.
4. Rada Wydawnicza ma prawo wskazać, iż konieczna jest dodatkowa opinia dotyczącą celowości wydania danej publikacji.
5. Recenzja powinna być wykonana w czasie do 3 miesięcy od daty sporządzenia umowy, musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem: – o dopuszczeniu tekstu do publikacji (pozytywna), – o dopuszczeniu tekstu pod określonymi warunkami (warunkowa), – o odrzuceniu tekstu (negatywna).
6. Treść recenzji oraz uwagi recenzenta są przekazywane autorowi/ redaktorowi danej publikacji i pozostają dla nich wiążące.
7. Autor/ redaktor ma prawo ustosunkować się do uwag recenzenta, co w formie pisemnej Wydawnictwo zobowiązane jest przekazać recenzentowi.
8. W przypadku otrzymania recenzji pozytywnej autor/redaktor składa ostateczną wersję publikacji w Wydawnictwie KPSW. Wydawnictwo zawiera z autorem/redaktorem umowę, w której są zawarte szczegółowe zapisy o warunkach wydania pracy.
9. W przypadku recenzji warunkowej (zawierającej istotne poprawki, których wprowadzenie jest sugerowane w recenzji i jej konkluzji) recenzentowi przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji tekstu i wydania ostatecznej opinii. Ewentualny koszt wykonania ponownej recenzji zapewnia autor/redaktor.
10. W przypadku recenzji niedopuszczającej do publikacji (negatywnej) recenzent przedkłada jej treść Radzie Wydawniczej. Autor/redaktor winny jest złożyć swoje wyjaśnienie w formie pisemnej. Rada Wydawnicza po zapoznaniu się z treścią recenzji i
wyjaśnieniami autora/redaktora może skierować poprawioną pracę do dodatkowej recenzji lub podjąć decyzję o niepublikowaniu pracy. Koszt wykonania ponownej recenzji zapewnia Autor/Redaktor Naukowy.
11. Z uwagami zawartymi w recenzji zapoznaje się także redaktor językowy przed podjęciem prac związanych z przekazaniem tekstu do łamania. Redaktorowi językowemu przysługuje prawo uzgadniania z redaktorami/autorami zakresu poprawek sugerowanych w recenzji.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl