Menu Główne 
Studia licencjackie

FILOLOGIA
3-letnie studia I stopnia (stacjonarne, niestacjonarne)

Studia filologiczne to najlepszy wybór dla humanistów, zainteresowanych kulturą, historią, a przede wszystkim językiem innych krajów. Osoby, które miały już kontakt z językiem, lubią czytać i nie boją się systematycznej nauki, są idealnymi kandydatami na ten kierunek. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie biegle mówić w języku obcym, na poziomie zbliżonym do tego, który reprezentuje jego rodzimy użytkownik. Będzie mógł się pochwalić rozległą wiedzą na temat społeczeństwa, kultury, historii, literatury innego obszaru językowego oraz znajomością jego realiów. Te umiejętności pozwolą mu swobodnie poruszać się na rynku pracy, gdzie dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów obsługujących instytucje i firmy współpracujące ze swoimi zagranicznymi partnerami. Osoby, które zamierzają podjąć studia na filologii angielskiej powinny znać język obcy na poziomie umożliwiającym słuchanie ze zrozumieniem wykładów i robienie notatek oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach z praktycznej nauki języka. Na I rok studiów przyjmowane są np. osoby, które zdawały maturę z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, ale też takie, które umiejętności językowych nie wyniosły z polskiej szkoły, ale przez kilka ostatnich lat przebywały poza granicami Polski i dobrze komunikują się w obcym języku. Pozostałe filologie - hiszpańska, rosyjska i germańska - adresowane są zarówno do osób, które chciałyby nauczyć się języka od podstaw, jak również do znających go w różnym stopniu zaawansowania.

SPECJLANOŚCI DO WYBORU


Filologia angielska

Umiejętności i kompetencje:
Absolwent posiada wiedzę z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów angielskiego obszaru językowego. Posiada umiejętności językowe w zakresie fonetyki, pisania, czytania, konwersacji i struktur. Zna gramatykę wybranego języka. Ma on również podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania danego języka obcego. Sprawnie posługuje się narzędziami multimedialnymi. Zna zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej, public relations oraz zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język rosyjski, hiszpański, niemiecki), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Biegła znajomość języka w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów angielskiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy.
Student ma do wyboru specjalności: tłumaczeniowo- biznesową i metodyczną w zakresie nauczania języka angielskiego.
Studia dają możliwość zdobycia tytułu licencjata i uzyskania dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach o warunkach kształcenia nauczycieli i tłumaczy.

Przykładowe miejsca pracy:
Instytucje zorientowane na współpracę międzynarodową, przedstawicielstwa instytucji zagranicznych w Polsce, podmioty gospodarcze za granicą, placówki kulturalne, oświatowe, wydawnictwa, biura tłumaczeń, firmy komputerowe, środki masowego przekazu.

Wybrane przedmioty:
Specjalność tłumaczeniowo-biznesowa - tłumaczenia, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia biznesowe. Specjalność metodyczna w zakresie nauczania języka angielskiego - psychologia, pedagogika, metodyka nauczania języka angielskiego.


Filologia germańska

Umiejętności kompetencje:
Absolwent posiada znajomość języka niemieckiego w zakresie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) i funkcji językowych na poziomie zbliżonym do tzw. "rodzimego użytkownika języka". Zna historię, kulturę i literaturę niemiecką; wykazuje znajomość realiów krajów niemieckiego obszaru językowego. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi środkami przekazu informacji i technikami multimedialnymi. Zna zagadnienia komunikacji społecznej, public relations oraz sposoby zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, rosyjski, hiszpański), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Ma podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki języka niemieckiego. Student ma do wyboru specjalności: tłumaczeniowo-biznesową i metodyczną w zakresie nauczania języka niemieckiego.
Biegła znajomość języka w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów niemieckiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy. Studia dają możliwość zdobycia tytułu licencjata i uzyskania dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach o standardach kształcenia nauczycieli i tłumaczy.

Przykładowe miejsca pracy:
Instytucje zorientowane na współpracę międzynarodową, przedstawicielstwa instytucji zagranicznych w Polsce, podmioty gospodarcze za granicą, placówki kulturalne, oświatowe, wydawnictwa, biura tłumaczeń, firmy komputerowe, środki masowego przekazu.

 

Wybrane przedmioty specjalnościowe:
Specjalność tłumaczeniowo-biznesowa - tłumaczenia, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia biznesowe. Specjalność metodyczna w zakresie nauczania języka
niemieckiego - psychologia, pedagogika, metodyka nauczania języka niemieckiego.


Filologia rosyjska

Umiejętności kompetencje:
Absolwent posiada znajomość języka rosyjskiego w zakresie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) i funkcji językowych na poziomie zbliżonym do
tzw. "rodzimego użytkownika języka". Zna historię, kulturę i literaturę rosyjską; wykazuje znajomość realiów krajów rosyjskiego obszaru językowego. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi środkami przekazu informacji i technikami multimedialnymi. Zna zagadnienia komunikacji społecznej, public relations oraz sposoby zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, hiszpański, niemiecki), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Ma
podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania języka rosyjskiego. Student ma do wyboru specjalności: tłumaczeniowo-biznesową i metodyczną w zakresie nauczania języka rosyjskiego.
Biegła znajomość języka, w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów rosyjskiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy. Studia dają możliwość zdobycia tytułu licencjata i uzyskania dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach o standardach kształcenia nauczycieli i tłumaczy.

Przykładowe miejsca pracy:
Instytucje zorientowane na współpracę międzynarodową, przedstawicielstwa instytucji zagranicznych w Polsce, podmioty gospodarcze za granicą, placówki kulturalne,
oświatowe, wydawnictwa, biura tłumaczeń, firmy komputerowe, środki masowego przekazu.
Wybrane przedmioty:
Specjalność tłumaczeniowo-biznesowa - tłumaczenia, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia biznesowe. Specjalność metodyczna w zakresie nauczania języka rosyjskiego - psychologia, pedagogika, metodyka nauczania języka rosyjskiego.


Filologia hiszpańska

Umiejętności i kompetencje:
Absolwent posiada znajomość języka hiszpańskiego w zakresie wszystkich umiejętności (mówienie, słuchanie, pisanie, czytanie) i funkcji językowych na poziomie zbliżonym do tzw. "rodzimego użytkownika języka". Zna historię, kulturę i literaturę hiszpańską; wykazuje znajomość realiów krajów hiszpańskiego obszaru językowego. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi środkami przekazu informacji. Zna zagadnienia komunikacji społecznej, public relations oraz sposoby zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, rosyjski, niemiecki), co oznacza, że wykazuje umiejętność czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz posiada kompetencje komunikacyjne. Ma podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki języka hiszpańskiego.
Student ma do wyboru specjalności: tłumaczeniowo-biznesową i metodyczną w zakresie nauczania języka hiszpańskiego.

Biegła znajomość języka w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów hiszpańskiego obszaru językowego powoduje, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy. Studia dają możliwość zdobycia tytułu licencjata i uzyskania dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza pod warunkiem spełnienia wymogów zawartych w przepisach o standardach kształcenia nauczycieli i tłumaczy.

Przykładowe miejsca pracy:
Instytucje zorientowane na współpracę międzynarodową, przedstawicielstwa instytucji zagranicznych w Polsce, podmioty gospodarcze za granicą, placówki kulturalne, oświatowe, wydawnictwa, biura tłumaczeń, firmy komputerowe, środki masowego przekazu.

Wybrane przedmioty:
Specjalność tłumaczeniowo-biznesowa - tłumaczenia, tłumaczenia specjalistyczne, tłumaczenia biznesowe.
Specjalność metodyczna w zakresie nauczania języka hiszpańskiego - psychologia, pedagogika, metodyka nauczania języka hiszpańskiego.


DODATKOWE MODUŁY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU


Tłumaczenia biznesowe (tylko dla studentów specjalności angielskiej)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka biznesu.


Tłumaczenia prawnicze (tylko dla studentów specjalności angielskiej)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka prawniczego oraz posiada podstawową znajomość głównych zasad systemu prawa anglosaskiego.


Tłumaczenia medyczne (tylko dla studentów specjalności angielskiej)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka tekstów medycznych.


Tłumaczenia techniczne  (tylko dla studentów specjalności angielskiej)

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka wybranych dziedzin nauk technicznych.


Specjalność nauczycielska

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.


Moduł informatyczny - sieci komputerowe dla lingwistów

Absolwent posiada wiedzę na temat podstaw adresowania w sieciach komputerowych, podstaw budowy i konfiguracji lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych; posiada umiejętność zaprojektowania, budowy, adresowania i konfiguracji prostych sieci komputerowych (lokalnych oraz rozległych).


Filologia angielska/filologia rosyjska/filologia germańska z językiem hiszpańskim

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka hiszpańskiego.


Filologia hiszpańska z językiem angielskim, rosyjskim lub niemieckim

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego.


Filologia angielska/filologia rosyjska z językiem niemieckim

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka niemieckiego.
    
Stopka Portal jest własnością Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej   Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy Kujawsko-Pomorskiej  Szkoły  Wyższej     © 2008
Pytania odnośnie strony oraz innych spraw technicznych prosimy kierować na adres www@kpsw.edu.pl
Na Górę