Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Filologia

Studia filologiczne to najlepszy wybór dla humanistów, zainteresowanych kulturą, historią, a przede wszystkim językiem innych krajów. Osoby, które miały już kontakt z językiem, lubią czytać i nie boją się systematycznej nauki, są idealnymi kandydatami na ten kierunek. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie biegle mówić w języku obcym, na poziomie zbliżonym do tego, który reprezentuje jego rodzimy użytkownik. Będzie mógł się pochwalić rozległą wiedzą na temat społeczeństwa, kultury, historii, literatury innego obszaru językowego oraz znajomością jego realiów. Te umiejętności pozwolą mu swobodnie poruszać się na rynku pracy, gdzie dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów obsługujących instytucje i firmy współpracujące ze swoimi zagranicznymi partnerami. Osoby, które zamierzają podjąć studia na filologii angielskiej powinny znać język obcy na poziomie umożliwiającym słuchanie ze zrozumieniem wykładów i robienie notatek oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach z praktycznej nauki języka. Na I rok studiów przyjmowane są np. osoby, które zdawały maturę z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, a także osoby, które umiejętności językowych nie wyniosły z polskiej szkoły, ale przez kilka ostatnich lat przebywały poza granicami Polski i dobrze komunikują się w obcym języku. Pozostałe filologie – hiszpańska, rosyjska i germańska – adresowane są zarówno do osób, które chciałyby nauczyć się języka od podstaw, jak również do znających go w różnym stopniu.

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów wybranego obszaru językowego. Posiada umiejętności językowe w zakresie fonetyki, pisania, czytania, konwersacji i struktur. Zna gramatykę wybranego języka. Ma on również podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania danego języka obcego. Sprawnie posługuje się narzędziami multimedialnymi. Zna zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej, public relations oraz zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, rosyjski, hiszpański, niemiecki), co oznacza, że dysponuje umiejętnościami czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz ma kompetencje komunikacyjne. Biegła znajomość języka w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów wybranego obszaru językowego sprawia, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy. Student ma do wyboru specjalizacje: tłumaczeniowo-biznesową i metodyczną w zakresie nauczania języka obcego. Studia dają możliwość zdobycia tytułu licencjata i uzyskania dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach o warunkach kształcenia nauczycieli i tłumaczy.

Przykładowe miejsca pracy

 • instytucje zorientowane na współpracę międzynarodową,
 • przedstawicielstwa instytucji zagranicznych w Polsce,
 • podmioty gospodarcze za granicą,
 • placówki kulturalne, oświatowe,
 • wydawnictwa,
 • biura tłumaczeń,
 • firmy komputerowe,
 • środki masowego przekazu.

Wybrane przedmioty

 • tłumaczenia specjalistyczne i biznesowe,
 • metodyka nauczania wybranego języka obcego,
 • praktyczna nauka języka,
 • emisja głosu,
 • wstęp do językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • historia Wielkiej Brytanii i USA,
 • psychologia, pedagogika,
 • gramatyka opisowa. 

Opłaty

Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 12 ratach na rok. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

 • zniżka rodzinna – dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru),
 • dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów,
 • zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w KPSW,
 • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta KPSW w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.

Moduły kształcenia

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka hiszpańskiego.

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka niemieckiego.

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego.

Absolwent posiada wiedzę na temat podstaw adresowania w sieciach komputerowych, podstaw budowy i konfiguracji lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych, posiada umiejętność zaprojektowania, budowy, adresowania i konfiguracji prostych sieci komputerowych (lokalnych oraz rozległych).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka biznesu.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka tekstów medycznych.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka prawniczego oraz posiada podstawową znajomość głównych zasad systemu prawa anglosaskiego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka wybranych dziedzin nauk technicznych.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia

4 kroki do sukcesu!

KROK I

Zdałeś maturę i myślisz co dalej? A może skończyłeś studia I stopnia i chcesz kontynuować naukę, ale nie wiesz na co się zdecydować? Wejdź na nasz Portal Rekrutacyjny (www.kpsw.edu.pl/rekrutacja) i z oferty studiów I lub II stopnia wybierz interesujący Cię kierunek oraz specjalność.

II KROK

Dokonaj rejestracji przez Internet wpisując adres strony: https://srs.kpsw.edu.pl lub wypełnij podanie w Biurze Rekrutacji. Poniżej znajdziesz instrukcję wypełnienia elektronicznego formularza.

Etap 1. Wybór kierunku - w tym miejscu określasz:

 • formę studiów, czyli to, czy chcesz studiować stacjonarnie (dziennie) czy niestacjonarnie (zajęcia średnio dwa razy w miesiącu w weekendy),
 • uzyskiwany tytuł, określenie stopnia studiów, na którym chcesz podjąć naukę - licencjackie, inżynierskie, magisterskie, magisterskie jednolite - w przypadku kierunku prawo,
 • a także określ wydział, kierunek, specjalność, która Cię interesuje. 

Etap 2. Dane osobowe - w tym miejscu wpisujesz swoje podstawowe dane osobowe.

Etap 3. Dane teleadresowe - pamiętaj aby w etapie 3. wpisać najbardziej aktualne informacje. Potrzebujemy ich, aby móc się z Tobą skontaktować.

Etap 4. Dane dodatkowe - w etapie 4. musisz nam podać m.in. nazwę szkoły/uczelni jaką ukończyłeś, a także określić języki obce, których naukę chcesz kontynuować.

Etap 5. Wydruk formularza - w tym miejscu z danych, które wpisałeś system automatycznie wygeneruje wniosek przyjęcia na studia; sprawdź jego poprawność, wydrukuj i z podpisanym formularzem oraz kompletem dokumentów przyjdź do Biura Rekrutacji KPSW.

KROK III

Kandydaci na studia I stopnia powinni złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis do wglądu,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa do wglądu,
 • kserokopię dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu,
 • 3 zdjęcia kolorowe legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle),
 • zdjęcie w formie elektronicznej na płycie CD (wielkość 295/236 pikseli, format: jpg lub gif; w nazwie pliku PESEL kandydata),
 • orzeczenie specjalisty logopedy (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek "pedagogika", specjalność "edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna"),
 • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program kształcenia wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (Budownictwo, Informatyka) – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji,
 • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Bydgoszczy, nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000).

KROK IV

Po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia, odbierz decyzję i podpisz "umowę o naukę" wybierając przy tym system płatności za studia (opłata jednorazowa lub w ratach).

ZAPRASZAMY !!! do BIURA REKRUTACJI w CENTRUM OBSŁUGI STUDENTA

na ul. TORUŃSKĄ 55-57 pokój 3B (parter) w budynku B

czynne: 
Poniedziałek 8:00 do 16:00 
Wtorek 8:00 do 17:30 
Środę - Piątek 8:00 do 16:00 
Sobota 8:00 do 16:00 
Niedziela 8:00 do 15:00

Punkt Rekrutacyjny

ul. Piotrowskiego 12-14

85-098 Bydgoszcz

NIECZYNNE

 

 

Czytaj więcej...

Opinie na kierunku

Olha Podolian
studentka na kierunku Filologia

Wybrałam filologię, ponieważ doskonała znajomość języków obcych jest dzisiaj bardzo pożądana na rynku pracy. Studia filologiczne to kierunek dla tych, którzy z pasją interpretują teksty polskie i obce, a także z przyjemnością o nich dyskutują. Studia na KPSW pozwalają mi nie tylko szlifować mowę i pismo w danym języku, ale uczą także kultury i historii wybranego kraju. Oczywiście nie należą do łatwych, jednak dzięki systematyczności i zaangażowaniu każdy z pewnością sobie poradzi.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
 52 321 11 88
 rektorat@kpsw.edu.pl