Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Filologia

Studia filologiczne to najlepszy wybór dla humanistów, zainteresowanych kulturą, historią, a przede wszystkim językiem innych krajów. Osoby, które miały już kontakt z językiem, lubią czytać i nie boją się systematycznej nauki, są idealnymi kandydatami na ten kierunek. Po ukończeniu studiów licencjackich absolwent będzie biegle mówić w języku obcym, na poziomie zbliżonym do tego, który reprezentuje jego rodzimy użytkownik. Będzie mógł się pochwalić rozległą wiedzą na temat społeczeństwa, kultury, historii, literatury innego obszaru językowego oraz znajomością jego realiów. Te umiejętności pozwolą mu swobodnie poruszać się na rynku pracy, gdzie dynamiczny rozwój współpracy międzynarodowej rodzi zapotrzebowanie na licznych specjalistów obsługujących instytucje i firmy współpracujące ze swoimi zagranicznymi partnerami. Osoby, które zamierzają podjąć studia na filologii angielskiej powinny znać język obcy na poziomie umożliwiającym słuchanie ze zrozumieniem wykładów i robienie notatek oraz aktywne uczestniczenie w zajęciach z praktycznej nauki języka. Na I rok studiów przyjmowane są np. osoby, które zdawały maturę z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym lub podstawowym, a także osoby, które umiejętności językowych nie wyniosły z polskiej szkoły, ale przez kilka ostatnich lat przebywały poza granicami Polski i dobrze komunikują się w obcym języku. Pozostałe filologie – hiszpańska, rosyjska i germańska – adresowane są zarówno do osób, które chciałyby nauczyć się języka od podstaw, jak również do znających go w różnym stopniu.

Umiejętności i kompetencje absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii krajów wybranego obszaru językowego. Posiada umiejętności językowe w zakresie fonetyki, pisania, czytania, konwersacji i struktur. Zna gramatykę wybranego języka. Ma on również podstawową wiedzę związaną z technikami i warsztatem tłumacza oraz podstawową wiedzę z dziedziny metodyki nauczania danego języka obcego. Sprawnie posługuje się narzędziami multimedialnymi. Zna zagadnienia dotyczące komunikacji społecznej, public relations oraz zarządzania zasobami personalnymi i społecznymi. Ponadto absolwent posiada praktyczną znajomość drugiego, wybranego języka (do wyboru język angielski, rosyjski, hiszpański, niemiecki), co oznacza, że dysponuje umiejętnościami czytania, pisania, i rozumienia tekstów oraz ma kompetencje komunikacyjne. Biegła znajomość języka w powiązaniu ze znajomością realiów społeczno-kulturowych krajów wybranego obszaru językowego sprawia, iż absolwent potrafi zaistnieć na rynku pracy. Student ma do wyboru specjalizacje: tłumaczeniowo-biznesową i metodyczną w zakresie nauczania języka obcego. Studia dają możliwość zdobycia tytułu licencjata i uzyskania dodatkowych uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela i tłumacza pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w przepisach o warunkach kształcenia nauczycieli i tłumaczy.

Opłaty

Nauka w KPSW jest odpłatna. Możemy się poszczycić konkurencyjną wysokością czesnego. Dzięki stabilnej polityce odpłatności nieprzewidującej podwyżki czesnego w całym cyklu studiów wysokość opłat uznawana jest za najniższą w regionie. Student ma do wyboru sześć wariantów płatności i może wybrać taki, który najbardziej odpowiada jego warunkom materialnym - począwszy od opłaty czesnego w całości, skończywszy na płatności w 6 ratach za semestr. Między poszczególnymi systemami udzielana jest bonifikata. Im mniejsza liczba rat tym wysokość czesnego jest niższa.

System odpłatności za studia przewiduje szereg zwolnień, obniżek i promocji, m.in.:

 • zniżka rodzinna – dla studiujących w KPSW rodziców z dzieckiem, małżeństw i rodzeństwa (zniżka udzielana jest od II semestru),
 • dla absolwentów szkół objętych patronatem KPSW i szkół, których dyrekcje podpisały z Uczelnią umowę o współpracy - obniżki wysokości opłaty rekrutacyjnej i czesnego w zależności od terminu złożenia dokumentów,
 • zmniejszenie czesnego dla studiujących w KPSW pracowników Uczelni i członków ich rodzin studiujących w KPSW,
 • dla studentów szczególnie angażujących się w działalność Uczelni, stypendia Prezydenta KPSW w Bydgoszczy – dla osób z wysoką średnią na świadectwie maturalnym, sportowców itp.

Opłata za I semestr nauki na kierunku Filologia wynosi 1750 zł. Opłata dotyczy zarówno studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Możliwość rozłożenia czesnego na raty (informacja wkrótce). 

Moduły kształcenia

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka hiszpańskiego.

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka niemieckiego.

Absolwent posiada poszerzoną i udoskonaloną znajomość języka angielskiego, rosyjskiego lub niemieckiego.

Absolwent posiada wiedzę na temat podstaw adresowania w sieciach komputerowych, podstaw budowy i konfiguracji lokalnych oraz rozległych sieci komputerowych, posiada umiejętność zaprojektowania, budowy, adresowania i konfiguracji prostych sieci komputerowych (lokalnych oraz rozległych).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka biznesu.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka tekstów medycznych.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka prawniczego oraz posiada podstawową znajomość głównych zasad systemu prawa anglosaskiego.

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które predysponują go do podjęcia pracy tłumacza specjalisty w zakresie języka wybranych dziedzin nauk technicznych.

Rekrutacja

Rekrutacja na studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej trwa do 15 października 2014 r.

Co zrobić, aby zapisać się na studia?

Wypełnij elektroniczny formularz na stronie uczelni (zarezerwuj sobie miejsce) dostarcz do Biura Rekrutacji niezbędne dokumenty.   

4 KROKI REKRUTACJI

KROK 1

Przygotuj potrzebne dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo maturalne  

KROK 2

Wypełnij formularz rekrutacyjny i wydrukuj (lub wydrukuje Ci go pracownik Biura Rekrutacji w momencie składania wymaganych dokumentów)  

KROK 3

Dostarcz komplet dokumentów do Biura Rekrutacji:

 1. osobiście

  Zabierz ze sobą:
   
  • kserokopię świadectwa dojrzałości oraz oryginał lub oryginalny odpis do wglądu
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz oryginał lub oryginalny odpis świadectwa do wglądu
  • dowód osobisty wraz z kserokopią
  • 3 zdjęcia kolorowe legitymacyjne o wymiarach 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle)
  • zdjęcie w formie elektronicznej na płycie CD (wielkość 295/236 pikseli, format: jpg lub gif; w nazwie pliku PESEL kandydata)
  • orzeczenie specjalisty logopedy (dotyczy wyłącznie kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek "pedagogika", specjalność "edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna")
  • zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w przypadku naboru na kierunek studiów, w którym program kształcenia wskazywałby na możliwość wystąpienia czynników szkodliwych dla zdrowia studentów (Budownictwo, Informatyka, Inżynieria bezpieczeństwa) – skierowanie do odbioru w Biurze Rekrutacji
  • okazanie potwierdzenia uiszczenia opłaty rekrutacyjnej, jeżeli jest wymagana (Bank Zachodni WBK S.A. Oddział w Bydgoszczy, nr konta: 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000)

 2. przez osoby trzecie lub pocztą na adres Uczelni (z dopiskiem Biuro Rekrutacji)

  Pamiętaj aby podpisać formularz!

  Po otrzymaniu Twoich dokumentów Biuro Rekrutacji skontaktuje się z Tobą i uzgodnicie termin podpisania umowy o naukę.

KROK 4

Podpisz umowę o naukę i wybierz system płatności za studia (opłata jednorazowa lub w ratach). Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu na studia zostajesz studentem KPSW  

 

Czytaj więcej...

Opinie na kierunku

Olha Podolian
studentka na kierunku Filologia

Wybrałam filologię, ponieważ doskonała znajomość języków obcych jest dzisiaj bardzo pożądana na rynku pracy. Studia filologiczne to kierunek dla tych, którzy z pasją interpretują teksty polskie i obce, a także z przyjemnością o nich dyskutują. Studia na KPSW pozwalają mi nie tylko szlifować mowę i pismo w danym języku, ale uczą także kultury i historii wybranego kraju. Oczywiście nie należą do łatwych, jednak dzięki systematyczności i zaangażowaniu każdy z pewnością sobie poradzi.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
 52 321 11 88
 rektorat@kpsw.edu.pl