EN RU UA

Bezpieczeństwo publiczne

Absolwent posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu kryminalistyki, securitologii i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Wykazuje się znajomością zagadnień związanych z technikami interwencyjnymi, zna organizację i taktykę działań ochrony osób i mienia. Potrafi skutecznie stosować narzędzia walki z przestępczością i szeroko pojętymi zagrożeniami. Posiada umiejętności szybkiego podejmowania decyzji, wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz współpracy i działania w grupie. Jest wykwalifikowanym fachowcem z zakresu bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego.

Przykładowe miejsca pracy

 • administracja samorządowa i rządowa
 • jednostki zarządzania kryzysowego
 • policja
 • straż pożarna
 • straż miejska
 • straż graniczna
 • żandarmeria wojskowa
 • formacje ochrony osób i mienia

Wybrane przedmioty licencjackie

 • teoria polityki bezpieczeństwa
 • samorząd terytorialny a ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • ustrój administracji bezpieczeństwa publicznego
 • wybrane zagadnienia kryminologii i patologii społecznej
 • securitologia
 • ochrona informacji niejawnych
 • europejski system ochrony praw człowieka
 • fałszerstwa dokumentów
 • postępowanie karne i postępowanie w sprawach o wykroczenia
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • obszary cywilne ratownictwa przedmedycznego i medycznego

Wybrane przedmioty magisterskie

 • prawo karne wykonawcze
 • system bezpieczeństwa publicznego w UE
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 • prawo wykroczeń
 • prawna regulacja ochrony osób i mienia
 • prawo policyjne

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl