EN RU UA

Andragogika z edukacją gerontologiczną

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę ogólnopedagogiczną i specjalistyczną z zakresu gerontologii społecznej. Jest zdolny sterować, stymulować i wspomagać całożyciowe nabywanie i rozwijanie kompetencji – dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów – w wypracowywaniu racjonalnego stosunku do własnej i cudzej starości. Student nabywa umiejętności planowania i realizacji edukacji do i w starości, które pozwolą mu: prowadzić różnorodne formy edukacji indywidualnej i grupowej (wśród odbiorców z każdej grupy wiekowej); współdziałać z edukowanymi/edukującymi się oraz z ich lokalnym środowiskiem w rozpoznawaniu zagrożeń (dla godnej starości), w zapobieganiu sytuacjom trudnym oraz w przywracaniu normalnego poziomu podstawowej aktywności w zaistniałych sytuacjach trudnych; wspierać dążenia seniorów do rozwoju, rekreacji i wypoczynku, zrzeszania się, egzekwowania swoich praw godnego życia w starości; stymulować i wspomagać seniorów przy rozwiązywaniu przez nich życiowych zadań w warunkach domowych i w zinstytucjonalizowanych prywatnych formach opieki dziennej i całodobowej.

Przykładowe miejsca pracy

  • własna gospodarcza działalność informacyjna - edukacyjna - usługowa
  • prywatne placówki opieki częściowej i całkowitej
  • świadczenie opieki domowej (bez specjalistycznej opieki pielęgnacyjnej)
  • prywatne biura turystyczne z ofertami typu „babcia na wakacjach”, „z dziadkami na wycieczkę”
  • organizowanie grup samopomocowych, punktów poradnictwa dla seniorów i ich rodzin

Wybrane przedmioty

  • psychologia okresu średniej i późnej dorosłości
  • podstawy gerontologii medycznej
  • edukacja do i w starości
  • poradnictwo andragogiczne i gerontologiczne
  • aktywizacja w okresie średniej i późnej dorosłości

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl