EN RU UA

Pedagogika wielokulturowości

Absolwent jest przygotowany do powołania samodzielnych  instytucji wspierających migrantów
i uchodźców oraz koordynowania pracy w organizacjach rządowych i pozarządowych (np. konsultanta wspomagającego pracę Straży Granicznej i Policję w zakresie profesjonalnej diagnozy potrzeb kulturowych)

Po  ukończeniu  specjalności  zdobędziesz  wiedzę,  umiejętności i kompetencje w zakresie:

• kulturoznawstwa z elementami religioznawstwa
• komunikacji międzykulturowej
• diagnozowania i organizowania środowiska społecznego
z uwzględnieniem potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych (w tym migrantów i uchodźców)
• projektowania działalności włączającej z elementami integracji społeczno-kulturowej
•  organizowania inicjatyw, związanych z edukacją wielokulturową, międzykulturową i regionalną
• dziedzictwa kulturowego regionu

Przykładowe miejsca pracy

  • ośrodki dla uchodźców
  • instytucje samorządowe
  • ośrodki kultury
  • instytucje opiekuńczo-wychowawcze
  • instytucje pomocy społeczne
  • media (np. przy prowadzeniu kampanii społecznych)

Wybrane przedmioty

  • kulturoznawstwo z elementami religioznawstwa
  • diagnoza i organizacja wielokulturowego środowiska społecznego
  • organizowanie działalności wspierającej pielęgnowanie tożsamości narodowej mniejszości
  • projektowanie działalności włączającej z elementami integracji społeczno-kulturowej

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl