EN RU UA

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Po ukończeniu specjalności zdobędziesz wiedzę, umiejętności w zakresie:

• diagnozy psychopedagogicznej
• pracy z uczniem zdolnym i utalentowanym
• pracy z uczniem z dysfunkcjami (np. ADHD, dysleksja, dyskalkulia itp.)
• pracy z uczniem ze środowisk patologicznych
• pracy z uczniem z niepełnosprawnością

Przykładowe miejsca pracy 

 • placówki edukacyjne (np. jako pedagog szkolny)
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze (np. jako pedagog, wychowawca)
 • placówki wychowania pozaszkolnego
 • instytucje organizujące czas wolny
 • świetlice środowiskowe, terapeutyczne

Wybrane przedmioty

 • praca z uczniem zdolnym i utalentowanym
 • praca z uczniem z dysfunkcjami
 • praca z uczniem z niepełnosprawnością
 • praca z rodziną dziecka ze spcjalnymi potrzebami edukacyjnymi
   

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl