EN RU UA

Bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

 Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci szkół wyższych zainteresowani świadczeniem profesjonalnych usług
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem studiów jest: zapoznanie się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształ- towaniem jej warunków zgodnie z obowiązującymi w UE przepisami prawnymi. Studia przygotowują kadrę dla różnych szczebli zarządzania i kontroli w Państwowej Inspekcji Pracy, a także dla zakładów pracy realizu- jących nowoczesne procedury zarządzania bezpieczeństwem pracy i ośrodków szkoleniowych realizujących problematykę bezpiecznych zachowań człowieka. Absolwenci studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowisk w służbach bhp oraz kwalifikacje specjalisty do spraw bhp (rozporządzenie Rady Ministrów
z 2 września 1997 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. nr 109, pozycja 704). Ponadto otrzymują uprawnienia do prowadzenia podstawowych szkoleń w zakresie bhp dla wszystkich grup zawodowych oraz inspektorów bhp. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych.

Ramowy program studiów w wymiarze 225 godzin dydaktycznych w tym 40 godzin praktyk zawodowych, obejmuje m. in. następujące zagadnienia:

 1. Regulacje prawne dotyczące służby bhp
 2. Prawo pracy
 3. Zarządzanie bhp
 4. Ergonomia
 5. Zagrożenia w środowisku pracy
 6. Profilaktyka bhp
 7. Ocena ryzyka zawodowego
 8. Wypadkoznawstwo
 9. Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu bhp
 10. Ochrona środowiska
 11. Ochrona ppoż.
 12. Ratownictwo medyczne
 13. Techniczne bezpieczeństwo pracy w różnych gałęziach gospodarki
 14. Warsztat umiejętności interpersonalnych
 15. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 16. Wizyta studyjna
 17. Seminarium dyplomowe
 18. Praktyki

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

 

 

225 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
2850 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl