EN RU UA

Finanse samorządowe i Rachunkowość budżetowa

 Studia dwusemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

 Adresatami studiów są: osoby pracujące lub zamierzające podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz pracowników przedsiębiorstw budżetowych, w szczególności realizujących zadania w zakresie planowania finansowego i budżetu, rachunkowości budżetowej, zamówień publicznych, audytu wewnętrzne go i kontroli zarządczej w JST. Studia kierowane są również do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w JST lub jednostkach, dla których założycielami są JST (jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, instytucje kultury, dyrektorzy szkół samorządowych), spółkach komunalnych i związkach komunalnych.

Celem studiów jest: wyposażenie słuchaczy w niezbędny zasób wiedzy związanej z finansowymi i rachunkowymi aspektami funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego. Zakres tematyczny studiów obejmuje szerokie spektrum zagadnień związanych z organizacją procesów zarządzania finansami i rachunkowości budżetowej w JST oraz uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi i prawidłowej rachunkowości budżetowej, w tym m.in. planowanie finansowe i budżetowe, kontrolę zarządczą, sprawozdawczość budżetową i finansową, prowadzenie ewidencji księgowej, dług publiczny oraz nadzór finansowy nad JST.

Ramowy program w wymiarze 180 godzin dydaktycznych w tym 30 godzin praktyk zawodowych obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

1. Podstawy działalności gospodarczej w warunkach gospodarki rynkowej
2. Przedsiębiorczość
3. Rachunkowość jako narzędzie zarządzania
4. Rachunkowość finansowa
5. Rachunkowość budżetowa
6. Sprawozdawczość finansowa i budżetowa
7. Zastosowanie systemów komputerowych w rachunkowości
8. Fundusze europejskie
9. Finanse publiczne ze szczególnym uwzględnieniem sektora samorządowego
10. Wieloletnia prognoza finansowa JST
11. Organizacja zamówień publicznych w jednostkach administracji
12. Nadzór i kontrola finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego
13. Wizerunek firmy, komunikacja indywidualna i grupowa
14. Seminarium dyplomowe
15. Praktyki

 

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich i posiadających bogate doświadczenie praktyczne z zakresu: księgowości, analizy finansowej, ubezpieczeń, prawa, doradztwa podatkowego, controlingu.

 

 

 

180 h 2 semestry
09.2019 - 06.2020
2850 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl