EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od wzrześnia 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji. W tym pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych.

Celem studiów jest: przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Uwaga - osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego i wykształcenia magisterskiego.

Ramowy program studiów w wymiarze 400 godzin dydaktycznych w tym 120 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 1. Wybrane zagadnienia prawne - orzecznictwo
 2. Współczesna przestępczość i jej społeczny kontekst
 3. Więźniowie
 4. Metody oddziaływań w warunkach izolacji
 5. Emocjonalne i osobowościowe mechanizmy zachowań
 6. Mediacje i negocjacje w prawie karnym i prawie wykonawczym
 7. Metody psychokorekcyjne w wychowaniu resocjalizacyjnym
 8. Wspomaganie wychowawcze z elementami socjoterapii
 9. Programowanie oddziaływań indywidualnych
 10. Kuratela sądowa
 11. Trening interpersonalny
 12. Prawo karne wykonawcze w praktyce
 13. Oddziaływania terapeutyczne
 14. Metodyka pracy resocjalizacyjnej
 15. Zaburzenia komunikowania się
 16. Praktyka
 17. Seminarium

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących szeroki zakres doświadczeń w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i penitencjarystyki.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia

Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji w pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

400 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
2900 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl