EN RU UA

Nawigacja

Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kuratelą sądową

Adresaci: absolwenci studiów licencjackich i magisterskich. Pracownicy zakładów karnych i aresztów śledczych, społeczni kuratorzy sądowi funkcjonariusze policji, pracownicy innych instytucji powołanych do wykonywania zadań z zakresu profilaktyki przestępczości, resocjalizacji (w tym pracownicy placówek opiekuńczo-wychowawczych i terapeutycznych).

Cele: przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb pracy w placówkach resortu wymiaru sprawiedliwości, resortu spraw wewnętrznych, resortu edukacji. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności projektowania procesu resocjalizacji oraz kształcenie umiejętności interpersonalnych potrzebnych w pracy z osobami niedostosowanymi społecznie.

Uwaga - osoby zamierzające pracować w jednostkach podległych MEN zobowiązane są do posiadania przygotowania pedagogicznego i wykształcenia magisterskiego.

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. Prowadzone będą przez nauczycieli akademickich oraz praktyków reprezentujących szeroki zakres doświadczeń w dziedzinie profilaktyki społecznej, resocjalizacyjnej i penitencjarystyki. 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.
Uzyskują tym samym prawo do kwalifikacji w pracy w placówkach o charakterze profilaktycznym i resocjalizacyjnym.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl