EN RU UA

Nawigacja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

Studia kwalifikacyjne trzysemestralne
Okres realizacji od września 2019 do czerwca 2020 roku

 

Adresatami studiów są: nauczyciele, pedagodzy, psychologowie i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów licencjackich na kierunku Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna oraz absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Celem studiów jest: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują także do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznymi.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego:
• Masaż Shantala,
• Terapia ręki,
• Integracja odruchów ustno - twarzowych

Ramowy program studiów w wymiarze 410 godzin w tym 60 godzin praktyk zawodowych, obejmuje, m. in. następujące zagadnienia:

 

Zagadnienia medyczne i z zakresu psychologii

 1. Wybrane zagadnienia z patologii noworodka
 2. Neurologia dziecięca
 3. Psychiatria dziecięca
 4. Fizjoterapia pediatryczna
 5. Diagnoza funkcjonalna sprawności psychomotorycznych (funkcje poznawcze, komunikacja, umiejętności społeczne)
 6. Psychologia rozwoju małego dziecka

Zagadnienia z zakresu terapii

 1. Wczesna interwencja logopedyczna
 2. Neurosensoryczna terapia taktylna
 3. Metody neurofizjologiczne w rehabilitacji dzieci
 4. Metoda behawioralna i behawioralno-poznawcza we wczesnym wspomaganiu
 5. Metody wczesnego usprawniania dzieci głuchych i niedosłyszących
 6. Metody wczesnego usprawniania dzieci niewidomych i słabowidzących
 7. Metody wczesnego usprawniania dzieci z MPD
 8. Metody wczesnego usprawniania dzieci z Zespołem Downa
 9. Metody wczesnego usprawniania dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
 10. Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
 11. Psychopedagogiczne metody wspomagania rozwoju małych dzieci - SI
 12. Metody diagnozowania i wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi
 13. Metody terapii zabawą i sztuką w pracy z dzieckiem we wczesnym wspomaganiu
 14. Elementy metody werbo-tonalnej w rehabilitacji małego dziecka
 15. Współpraca z rodziną w systemie wczesnej interwencji
 16. Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej
 17. Seminarium
 18. Praktyka

 

Istnieje możliwość uzyskania przez absolwenta kierunku certyfikatu wiedzy i umiejętności w zakresie masażu Shantala.
Koszt certyfikatu – 100 zł

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

 

Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia
Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

 

 

410 h 3 semestry
09.2019 - 06.2020
3100 zł (możliwość płatności w ratach)
150 zł (opłata rekrutacyjna bezzwrotna)

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl