EN RU UA

Nawigacja

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna interwencja z wykorzystaniem metod neurofizjologicznych (z certyfikatem metody Shantala)

Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy i terapeuci pracujący w żłobkach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych poradniach specjalistycznych, szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, ośrodkach wczesnej interwencji oraz innych placówkach resortu oświaty i resortu zdrowia, realizujących zadania wczesnego wspomagania. Absolwenci studiów magisterskich na kierunkach: Psychologia, Socjologia, Pedagogika, Pedagogika specjalna, Medycyna.

Cele: zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania i oceny indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, projektowania, a także realizacji programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do 6 roku życia. Studia przygotowują do form współpracy z rodziną dziecka, ponieważ w przypadku dzieci, które nie ukończyły 3 lat zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Ponadto przygotowują do podjęcia wczesnej interwencji metodami neurofizjologicznymi.

Dodatkowe formy doskonalenia zawodowego
:
• Masaż Shantala
• Terapia ręki
• Integracja odruchów ustno – twarzowych  
• Masaż logopedyczny

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie. 
Po obronie pracy końcowej słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych KPSW w Bydgoszczy.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa
w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl