Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

KPSW w walce z bezrobociem

Nasza uczelnia dołączyła do grona sygnatariuszy Bydgoskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia. To instytucja lokalnego partnerstwa, której celem jest zmniejszenie bezrobocia, poprzez działania związane ze wzrostem zatrudnienia.

Bydgoski Pakt na Rzecz Zatrudnienia powołano w 2005 roku. Każdego roku do grona sygnatariuszy dołączają kolejni - 16 marca podczas spotkania w ratuszu w poczet członków włączono Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. Jeden z punktów podpisanej deklaracji dotyczy, między innymi, dostosowywania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do aktualnych potrzeb rynku pracy.

Na zdjęciu - wiceprezydent Bolesław Grygorewicz i kanclerz Roman Czakowski chwilę po podpisaniu porozumienia (Fot. Urząd Miasta w Bydgoszczy)

* * *

Lokalne pakty na rzecz zatrudnienia to rodzaj terytorialnego partnerstwa - współpracy na rzecz wzrostu zatrudnienia zawiązanego pomiędzy podmiotami o kluczowym znaczeniu dla lokalnego rynku pracy. W ramach partnerstwa na równorzędnych zasadach współpracują ze sobą: samorząd lokalny, publiczne służby zatrudnienia, konfederacje pracodawców, związki zawodowe, stowarzyszenia osób bezrobotnych, III sektor (stowarzyszenia i fundacje), reprezentanci przedsiębiorców, organizacje szkoleniowe, szkoły, itp.

Idea powołania Bydgoskiego Paktu na Rzecz Zatrudnienia wynikała w pierwszej kolejności z bardzo dobrych doświadczeń Dublińskiego Paktu na rzecz Zatrudnienia w Irlandii, gdzie dzięki współdziałaniu wielu instytucji udało się znacząco obniżyć bezrobocie. Kolejnym powodem powołania Bydgoskiego Paktu były rekomendacje Komisji Europejskiej, która w specjalnym dokumencie przedstawiła krok po kroku metodologię powołania paktów jako inicjatywy oddolnej.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl