Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Gaudeamus Igitur – Rok Akademicki 2022/2023 rozpoczęty

Oficjalna Inauguracja rozpoczęła się 1 października o godz. 12.30 w Auditorium Maximum w głównej siedzibie Uczelni przy ul. Toruńskiej 55-57. Uroczystość transmitowana była na żywo przez uczelnianą telewizję.
Uroczystość rozpoczęła się od wystąpienia Prezydenta Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Romana Czakowskiego, który przywitał zaproszonych gości. Następnie wysłuchaliśmy przemówienia inauguracyjnego JM Rektor, prof. KPSW, dr Heleny Czakowskiej.

       - „Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Przestrzeń akademicka, która dziś nas otacza jest inna niż jeszcze kilka lat temu, pandemia, wojna i inne okoliczności  sfery polityczno-gospodarczej wpływają na charakter naszego życia. Cieszy jednak fakt, iż  niezmiennym jest niezwykle uroczysty charakter święta całej społeczności akademickiej, jakim jest inauguracja kolejnego roku akademickiego - rozpoczęła JM Rektor. (...)
Rozpoczynając studia dajecie świadectwo tego, że Wasze umysły i serca otwarte są na nowe, lepsze życie. Ten dzień to radość, ale także chwila podniosła. Wierzę, iż słowa aktu ślubowania pozwolą Wam poczuć powagę tej chwili i wstąpienia w szeregi społeczności akademickiej z jej bogatą, uniwersalną tradycją i wartościami. „Kto usilnie chce każdej zakosztować nauki, z radością idzie się uczyć i nigdy nie ma dość” niechaj te słowa Platona rozbudzą w Was radość z uczenia się. (…)
        Tradycyjnie podczas inauguracji roku akademickiego przedstawiany jest bilans osiągnięć minionego roku oraz prezentuje się zamierzenia i plany na przyszłość, zatem pozwólcie Państwo, że dokonam krótkiego podsumowania. (…) Ubiegły rok akademicki obfitował w bardzo ważne dla nas wydarzenia. Był to rok pełen sukcesów, wyzwań, ciężkiej pracy. (…) W ogłoszonych,  przez Ministra Edukacji i Nauki prof. Przemysława Czarnka, ostatnich wynikach ewaluacji naukowej, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa otrzymała najwyższe wśród uczelni niepublicznych w województwie oceny  tj. kategorię naukową B+ w dyscyplinie nauki prawne oraz kategorię naukową B w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. (…) Uczelnia uzyskała możliwość nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne. (…) Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy od lat znajduje się w czołówce uczelni niepublicznych w Polsce, czego potwierdzeniem jest zajęcie kolejny rok z rzędu I miejsca w Bydgoszczy w Rankingu Perspektywy 2022. (…) Kierunek „prawo” prowadzony na Wydziale Nauk Prawnych, Społecznych i Humanistycznych KPSW w Bydgoszczy zajął prestiżowe 3 miejsce wśród wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce w XVI Rankingu Wydziałów Prawa Dziennika Gazety Prawnej.
         Najważniejszym punktem Inauguracji Roku Akademickiego jest włączenie do społeczności akademickiej nowoprzyjętych studentów. Do uroczystej immatrykulacji przystąpili studenci pierwszego roku wszystkich oferowanych przez KPSW kierunków:
- jednolitych studiach magisterskich na kierunku Prawo,
- studiach magisterskich i licencjackich na kierunkach: Pielęgniarstwo, Administracja, Ekonomia, Pedagogika,
- studiach magisterskich i inżynierskich na kierunku Budownictwo,
- studiach licencjackich na kierunkach: Filologia, Praca socjalna, Finanse i rachunkowość,
- studiach inżynierskich: Informatyka, Geodezja i kartografia.
        Dynamicznie rozwijająca się działalność naukowo-badawcza znakomicie wpisuje się w objętą przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy misję Sapientiae Servientes - w służbie mądrości. Podstawowym zadaniem kadry akademickiej jest rozwój naukowy, a o prestiżu szkoły świadczą przede wszystkim jej naukowcy. JM Rektor uhonorowała najwyższym wyróżnieniem Uczelni Medalem Bene Meritus prof. KPSW, dr hab. Alicję Grześkowiak w szczególlności za wybitny dorobek naukowy i nieoceniony wkład Pani Profesor w sukces ewaluacyjny w dyscyplinie nauki prawne – osiągnęła najwyższą punktację w I kryterium parametryzacji. Medal Sapientiae Servientes otrzymał prof. Uczelni, dr hab. Marek Czachorowski w szczególności za wybitny dorobek naukowy, który w ewaluacji w dyscyplinie nauki o kulturze i religii osiągnął najwyższy wynik punktowy. 
Medal  Sapientiae Servientes otrzymał dr Jacek Grela, który uzyskał tytułu doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne na Wydziale Prawa i Administracji  na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
Medal  Sapientiae Servientes otrzymała mgr Małgorzata Truskawa - koordynator w dziale nauki, starszy bibliotekarz, archiwista, w szczególności za ogromy wkład w procesie parametyzacji dwóch dyscyplin naukowych.  Medal Sapientiae Servientes otrzymał mgr Krzysztof Tabaczyński – kwestor, w szczególności za zaangażowanie i identyfikację z Uczelnią. Medal Sapientiae Servientes otrzymał mgr Andrzej Kryniecki – p.o kierownika centrum obsługi informatycznej, w szczególności za zaangażowanie i identyfikację z Uczelnią.
Nagrodę JM Rektor za rok akademicki 2021/2022 otrzymał Pan dr Michał Czakowski, za szczególnie wyróżniającą się i aktywną postawę, inicjatywę oraz pracę na rzecz  rozwoju uczelni w roku akademickim 2021/2022, w szczególności za  nawiązanie współpracy dydaktyczno-naukowej  z instytucjami z terytorium Ukrainy w celu pomocy studentom – uchodźcom,  w nauce j. polskiego oraz podjęciu studiów w KPSW.   Oraz w zakresie realizacji projektów unijnych.
         Nagrodę JM Rektor za rok akademicki 2021/2022 otrzymał Pan dr Dariusz Czakowski, za aktywną postawę i wyróżniającą się pracę, incjatywę i działania na rzecz Uczelni w roku akademickim 2021/2022, w szczególności w zakresie umiędzynarodowienia Erasmus + a także współpracy w obszarze naukowo-dydaktycznym z  instytucjami z Ukrainy czego efektem jest umożliwienie studentom z Ukrainy studiowania na naszej Uczelni.
Wyróżnienia za pracę w roku akademickim 2021/2022 otrzymali również: prof. KPSW, dr hab.  Igor Zgoliński, ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński, o. prof. dr hab. Paweł Warchoł, prof. KPSW, dr hab. Roman Sass oraz mgr Agnieszka Florczak.
        Jednym z najbardziej znaczących obszarów działania Uczelni jest współpraca ze środowiskiem pracodawców, przedsiębiorców. W uczelni działa Rada Doradcza Pracodawców, Przedsiębiorców i Samorządowców, której głównym celem jest zbieranie opinii, uwag i wniosków w celu dostosowania programów studiów do nieustannie zmieniającego się rynku pracy. Za działania w tym obszarze statuetkami nagrodzono: Panią Jolantę Kuligowską-Roszak – Prezesa Polskiego radia PIK, Pana Józefa Nowakowskiego – Prezesa Firmy Mac-Nova, Pana Redaktora Michała Jędrykę – z Polskiego Radia PIK, Pani Jagoda Wojciechowska – Prezesa Zarządu RBBC. Pana Adama Gilewskiego Prezesa firmy  PS inf oraz Pana Adam Michułkę  - Kierownika Działu Serwisu IT w Formie Infusio.
        Zgodnie z uczelnianą tradycją wręczone zostały Honorowe Tytuły Studenta KPSW oraz wyróżnienia za godną naśladowania postawę i wysokie oceny uzyskane w minionym roku akademickim. Prezydent KPSW wręczył stypendia ze środków własnych Uczelni za najlepsze wyniki rekrutacyjne.
        Życzenia z okazji rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego zgromadzonym studentom oraz wykładowcom złożył Jego Ekscelencja ks. bp. Krzysztof Włodarczyk Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.  Pan Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Latosa odczytał list od Prezesa Rady Ministrów Premiera Mateusza Morawieckiego skierowany do naszej społeczności akademickiej. „(...)całej wspólnocie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy życzę, by rozpoczynający się rok akademicki 2022/2023 pozwolił Państwu, wreszcie bez żadnych utrudnień, skupić się na wyzwaniach merytorycznych i zrealizować nawet najbardziej ambitne plany (…) - napisał Premier Tadeusz Morawiecki. W imieniu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza głos zabrał Kujawsko-Pomorski Kuratr Oświaty Pan Marek Gralik, który odczytał list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. (…) Chciałbym wyrazić ogromne uznanie dla całokształtu Państwa dotychczasowej działalności dydaktycznej, organizacyjnej, badawczej, rozwojowej i wdrożeniowej. (…) W dniu inauguracji roku akademickiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu sukcesów oraz pomyślności w działaniach podejmowanych na rzecz rozwoju polskiego szkolnictwa wyższego i nauki. Życzę efektywnego rozwoju, realizacji pasji  naukowych, a także ambitnych projektów badawczych (…)” - napisał Przemysław Czarnek Minister Edukacji i Nauki.       
       Wykład inauguracyjny zatytułowany „Prawo okresu tranzycji” wygłoszony został przez prof. KPSW, dr hab. Igora Zgolińskiego. Inaugurację uświetnił występ chóru  Kameralnego Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pod Dyrekcją dr Magdaleny Filipskiej.

O godzinie 18.00, 8 października 2022 roku, w Kościele pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Bydgoszczy odbędzie się Msza Święta Inaugurująca Rok Akademicki 2022/2023 koncelebrowana przez Księdza Biskupa.
TVKPSW Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023r. - YouTube
 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl