Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konferencja nt. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z perspektywy zadań szkoły z udziałem prof. Czesława Kłaka

26 listopada 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja szkoleniowa nt. „Identyfikowanie przemocy w rodzinie i środki przeciwdziałania. Obowiązki dyrektora szkoły i nauczyciela”. Organizatorem wydarzenia był Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas konferencji wykład wygłosił prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.

Jego przedmiotem były zagadnienia kryminologiczne, wiktymologiczne i studium przypadku. To drugie wydarzenie w ostatnim czasie, zorganizowane w województwie podkarpackim, w ramach projektu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W ramach wykładu Profesor odniósł się do obowiązków nauczyciela i dyrektora szkoły, który uzyskał informację o przemocy domowej. W tym zakresie analizie poddano stany faktyczne, w których uczeń informował nauczyciela o przypadkach stosowania wobec niego przemocy fizycznej u psychicznej. Profesor przedstawił wzorzec zachowania w takim przypadku, zwracając uwagę na zakres obowiązku współpracy z sądem rodzinnym, prokuratorem i Policją, jak również na ustawowy zakres obowiązku denuncjacji o przestępstwie (art. 240 § 1 k.k. i art. 304 § 2 k.p.k.).
Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak od wielu lat współpracuje ze środowiskiem oświatowym, prowadząc pro bono szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli z zakresu prawnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach, odpowiedzialności karnej dyrektora szkoły i nauczyciela, przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz ich odpowiedzialności. Profesor prowadzi także zajęcia z uczniami, m.in. prezentując aktualne zagrożenia, w tym cyfrowe oraz obowiązki ucznia.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl