Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konferencja nt. przemocy w rodzinie z udziałem prof. Czesława Kłaka

8 października 2021 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyła się konferencja szkoleniowa nt. „Identyfikowanie przemocy w rodzinie i środki przeciwdziałania. Obowiązki dyrektora szkoły i nauczyciela”. Organizatorem spotkania był Podkarpacki Kurator Oświaty. Podczas konferencji wykład wygłosił prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy.

W jego ramach Profesor wyjaśnił pojęcie „przemocy” z perspektywy kryminologicznej i prawa karnego materialnego, a także przedstawił definicję legalną pojęcia „przemocy w rodzinie”. W ramach swego wystąpienia poruszył również problem przyczyn i źródeł przemocy, jej rodzajów, a także przedstawił problematykę identyfikowania i wykrywania przemocy w rodzinie. W kolejnej części swego wystąpienia Profesor szczegółowo przenalizował obowiązki dyrektora szkoły i nauczyciela, związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. W ramach wykładu Profesor zaprezentował również studium przypadku, odwołując się do wyników swych badań, dotyczących przestępstwa znęcania się nad osobą najbliższą (art. 207 k.k.).


Prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak od wielu lat współpracuje ze środowiskiem oświatowym, prowadząc pro bono szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli z zakresu prawnych aspektów zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach, odpowiedzialności karnej dyrektora szkoły i nauczyciela, przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz ich odpowiedzialności. Profesor prowadzi także zajęcia z uczniami, m.in. prezentując aktualne zagrożenia, w tym cyfrowe oraz obowiązki ucznia.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl