Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Kongres Jeden świat - wiele kultur - zainaugurowany

22 października 2022 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 zainaugurowaliśmy trzynasty Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. W bieżącym roku Kongres współorganizowany jest ponownie wraz z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy.

 

Inauguracji Kongresu dokonała prof. KPSW, dr Helena Czakowska Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy: "Kongres "Jeden świat - wiele kultur" jest przestrzenią tworzącą intelektualne tradycje, otwierającą horyzonty myślowe a także kreującą postawy przyszłych pokoleń. Inicjatywa corocznych spotkań naukowych  ma na celu tworzenie wspólnych obszarów dialogu. Dialog w dzisiejszej rzeczywistości jest niezbędnym środkiem i podstawą budowania trwałych więzi społecznych. Dialog oparty na prawdzie jest jedyną drogą do współistnienia kultur, społeczeństw a także godnego życia dla każdego człowieka (...) Pozwólcie Państwo, że odniosę się do słów Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI, zawartych w jego książce „Prawdziwa Europa. Tożsamość i misja”. W zasadzie nie są to tylko słowa a żarliwy apel Benedykta XVI do Europy, aby na nowo odkryła i potwierdziła swoje prawdziwe pochodzenie i tożsamość, które uczyniły ją wielką i dzięki którym stała się wzorem piękna i człowieczeństwa. Papież emeryt Benedykt XVI zwrócił się do całej Europy i do Zachodu, aby, odkrywając na nowo własną duszę, mógł uchronić siebie i świat przed samozniszczeniem”.
Jej Magnificencja prof. KPSW, dr Helena Czakowska, Rektor KPSW w swoi wystąpieniu inauguracyjnym szczególnie serdecznie powitała Kardynała Tarcisio Bertone, który uczestniczył w Kongresie w formie zdalnej. „Obecność Kardynała jest dziś dla nas nas, dla naszej Uczelni szczególnie ważna. Wydawnictwo naszej Uczelni przygotowało bowiem polski przekład publikacji autorstwa kardynała „Credere nello sport” – „Uwierz w sport”. Jak napisał we wstępie Kardynał Tarcisio Bertone "Mam nadzieję, że książkę tę będzie się czytać z przyjemnością i że zainspiruje ona także do nowego zaangażowania się na rzecz sportu, jako doskonałego narzędzia edukacyjnego, zgodnego z tradycją Kościoła i z myślami najwybitniejszych humanistów dawnych i współczesnych". Szanowni Państwo ja nie mam takiej nadziei ja jestem tego pewna, jednak bliżej o publikacji opowie już sam Autor” – powiedziała Jej Magnificencja Rektor.   

Na Kongresie odczytany został list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka skierowany do uczestników Kongresu.  Należy nadmienić, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki objęło honorowy patronat nad tegoroczną edycją Kongresu. „(…) dziękuję Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, jak również przedstawicielom województwa kujawsko-pomorskiego i miasta Bydgoszczy – za trud organizacyjny związany z przygotowaniem tej konferencji. Głęboko wierzę, że dyskusje wybitnych, uznanych w swoim środowisku autorytetów mają szansą przerodzić się w prawdziwe forum wymiany myśli (…)”.
W imieniu Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego głos zabrał Pan Grzegorz Borek – pełnomocnik Zarządu  Województwa  ds. Współpracy Międzynarodowej.
Z uwagi na wcześniej powzięte zobowiązania Pan Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszym Kongresie, jednak przesłał do wszystkich uczestników Kongresu życzenia pomyślnych i owocnych obrad aby stały się one podwaliną do efektywnego działania na rzecz Europy wartości.    
W imieniu Padre Federica Lombardiego - Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI głos zabrał ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński - Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera.    
Kongres jest wydarzeniem naukowym w związku z tym był to doskonały moment aby uhonorować wyróżnieniem nauczycieli akademickich naszej Uczelni, którzy w minionym roku akademickim w sposób szczególny przyczynili się do osiągnięcia w ewaluacji działalności kategorii B+ w dyscyplinie nauki prawne oraz kategorii B w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. KPSW tym samym uzyskała status uczelni akademickiej  i otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne. 

Celem Kongresu jest wymiana myśli na ten fundamentalny temat w gronie prawników, teologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, pedagogów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło wielu wybitnych naukowców z wiodących ośrodków akademickich z kraju i ze świata, m.in. z Wiedeńskiej Szkoły Biznesu we Wiedniu w Austrii, czy z New Bulgarian University, w Bułgarii w Sofii.
Pierwszego dnia w ramach tegorocznej edycji Kongresu odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Wyzwania administracji wyborczej w 100-lecie istnienia Państwowej Komisji Wyborczej". Drugiego dnia Kongresu natomiast obyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Europa Ojczyzn  Europa wartości” oraz konferencje tematyczne obejmujące dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych:
    Europa wartości – moderator ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński
    • Państwo i prawo  - I. cz.- moderator dr Marta Czakowska
    • Państwo i prawo – cz. II współczesne problemy prawa - moderator dr Tomasz Kowalczyk             
    • Ludobójstwo i zbrodnie wojenne – moderator – prof. KPSW, dr hab. Igor Zgoliński
    • Współczesne wyzwania ekonomii – moderator prof. KPSW, dr hab. Roman Sass
    • Inclusion/resistance/rejection: representations of identity in literature and culture – moderator dr Tomasz Kalaga
    • Aspekt humanistyczny w rozwoju nauk technicznych – moderator dr inż Jan Owedyk

Kongres przybrał formułę hybrydową: część konferencji odbyła się zdalnie, a część w siedzibie Uczelni.
Warto zaznaczyć, że dotychczasowe edycje Kongresu „Jeden świat – wiele kultur” umożliwiły stworzenie wielu nowych wspólnych obszarów zrozumienia wśród osób, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw kolejnych pokoleń. W dotychczasowych konferencjach wzięło udział blisko trzy tysiące uczestników oraz kilkuset referentów zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych, między innymi z Watykanu, Włoch, Rosji, Grecji, Gruzji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, USA, Kazachstanu, Kirgistanu, Niemiec, Węgier, Chin, Austrii, Litwy, Łotwy, Hiszpanii oraz Bośni i Hercegowiny.
Podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowa „Europa Ojczyzn  Europa wartości” mieliśmy okazję wysłuchać:
•  Federico Lombardi, SJ, Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, Watykan,
• kard. Tarcisio Bertone, Watykan
• prof. dr hab. Danuta Künstler-Langner, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń,
 Chrześcijańskie wartości europejskiej i polskiej literatury dawnej
• prof. dr Piotr Kubiak, Wiedeńska szkoła Biznesu, Austria
 Quo vadis Austria? Troska o wartości w dialogu międzyreligijnym i międzykulturowym
• prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy,
 Europa w zaraniu dziejów

22 października w ramach imprez towarzyszących na terenie Uczelni odbył się Erasmus + Day


 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl