Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nabory w programach Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) ogłosiła nabory w następujących programach: Polskie Powroty NAWA oraz Promocja języka polskiego.

Polskie Powroty NAWA

Celem programu Polskie Powroty NAWA jest umożliwienie wyróżniającym się polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcia zatrudnienia w polskich uczelniach i instytutach badawczych. Program stwarza naukowcom rezydującym w zagranicznych ośrodkach naukowych możliwość zbudowania w Polsce własnej grupy projektowej i prowadzenia badań w optymalnych warunkach. Krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze mogą pozyskać  specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Program obejmuje dwie ścieżki, w zależności od etapu kariery naukowej:

    młody naukowiec (ścieżka Junior scientist)
    doświadczony naukowiec (ścieżka Experienced scientist).

W programie finansowane są:

    wynagrodzenie powracającego naukowca
    wynagrodzenie grupy projektowej
    wynagrodzenie osoby zapraszającej
    przesiedlenie powracającego naukowca
    komponent badawczy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki lub komponent aplikacyjny finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach ścieżki Junior scientist można zaplanować projekty trwające od 24 do 36 miesięcy, z finansowaniem NAWA do kwoty 1 143 200 zł. W ścieżce Experienced scientist możliwe są projekty od 36 do 48 miesięcy z finansowaniem NAWA do 2 397 600 zł. Dodatkowo w przypadku badań podstawowych można ubiegać się o komponent badawczy NCN – grant startowy w wysokości do 200 000 zł, a w przypadku badań aplikacyjnych i prac rozwojowych o komponent aplikacyjny NCBR do 400 000 zł. Alokacja w naborze wynosi 18 mln zł.

Termin składania wniosków: 25 lipca 2022 roku

Więcej informacji na temat warunków naboru znajdą Państwo na stronie:

https://nawa.gov.pl/naukowcy/polskie-powroty/ogloszenie

Promocja języka polskiego

Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski poprzez finansowanie przedsięwzięć budujących jakość nauczania i prestiż języka polskiego jako obcego, trwale wpływających na wizerunek Polski w świecie.

W ramach Programu finansowane będą projekty, działania i inicjatywy służące rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego, wzmocnieniu jakości jego nauczania i skierowane do szerszego grona odbiorców.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim.

Projekt może być realizowany przez jedną instytucję, ale preferowane są projekty w międzynarodowym partnerstwie.

Termin składania wniosków: 1 sierpnia 2022 r.

Więcej informacji na temat warunków naboru znajdą Państwo na stronie:

https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/promocja-jezyka-polskiego/ogloszenie

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl