Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

V Warmińska Konferencja Nauk Penalnych z udziałem prof. Czesława Kłaka

28 października 2021 r. prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak, kierownik Katedry Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, wziął udział w V Warmińskiej Konferencji Nauk Penalnych na temat „In dubio pro humanitate”. Organizatorem wydarzenia była Katedra Prawa Karnego i Prawa Wykroczeń Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Tegoroczna edycja konferencji przypadła w  100-lecie urodzin Prof. dra hab. Mariana Cieślaka, który w swoim dorobku naukowym poświęcił wiele uwagi tytułowej zasadzie prawa karnego, którą ujmował w sposób uniwersalny. Profesor Czesław Kłak był jednym z patronów merytorycznych konferencji, wraz m.in. z Profesorem Brunonem Hołystem, Profesorem Emilem W. Pływaczewskim, Profesorem Bogusławem Sygitem oraz Profesorem Ryszardem A. Stefańskim.
Podczas konferencji prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak wygłosił referat nt. „Zasada humanizmu prawa karnego a orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”. W swym wystąpieniu Profesor wskazał, że Konstytucja RP z 1997 r. nie posługuje się pojęciem „humanizmu”, czy też „humanitaryzmu” w odniesieniu do prawa karnego. Kodeks karny z 1997 r. w art. 3 wyraża zasadę „humanitaryzmu” prawa karnego. Zgodnie z brzmieniem wskazanego przepisu, kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka. W ujęciu Profesora Mariana Cieślaka zasada „humanizmu” prawa karnego wykracza poza sam humanitaryzm stosowania kar i innych środków penalnych, odnosząc się generalnie do „humanizmu” prawa karnego, a więc obejmuje także stosowanie innych instytucji prawa karnego, jak np. czynny żal, obrona konieczna, czy też stan wyższej konieczności, jak też znajduje zastosowanie do tworzenia prawa karnego. Zdaniem Profesora Czesława Kłaka koncepcja Profesora Mariana Cieślaka znajduje obecnie umocowanie konstytucyjne, m.in. w art. 2, 5, 30, 31, 32, 40, 41 ust. 1, czy też art. 42 ust. 1 Konstytucji RP z 1997 r. Z tej perspektywy można przyjąć, że wyrażona w art. 3 kodeksu karnego z 1997 r. zasada „humanitaryzmu” jest częścią szerszej zasady – „humanizmu” prawa karnego, która wynika ze wskazanych przepisów konstytucyjnych. Profesor Czesław Kłak – odnosząc się do orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego – wskazał, że wprawdzie nie posługuje się on pojęciem „zasady humanizmu” prawa karnego, lecz „humanitaryzmu”, ale całościowa analiza jego orzecznictwa pozwana na sformułowanie wniosku, że te wszystkie elementy, które Profesor Marian Cieślak wskazał, jako konstytutywne dla zasady „humanizmu” prawa karnego, Trybunał podkreśla w swym orzecznictwie. Jako jego przykłady Profesor Czesław Kłak wskazał m.in. na postanowienie TK z 8 maja 2013 r., sygn. Ts 210/12; postanowienie TK z 15 kwietnia 2008 r., Ts 206/07 oraz wyrok TK z 16 grudnia 2020 r., SK 46/19.
W programie konferencji znalazły się również wystąpienia prof. KPSW dr hab. Katarzyny Kaczmarczyk – Kłak, kierownika Katedry Prawa Porównawczego i Prawa Pracy KPSW w Bydgoszczy, nt. „Ułaskawienie w świetle poglądów Profesora Mariana Cieślaka a prawo łaski w Konstytucji RP z 1997 r.” oraz dr Małgorzaty M. Żołny, adiunkta w Katedrze Kryminologii, Kryminalistyki, Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Nauk Penitencjarnych KPSW w Bydgoszczy, nt. „Eksperyment procesowy w polskim i włoskim procesie karnym. Podobieństwa i różnice”.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl