Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wprowadzenie stopnia alarmowego CRP (1. stopnia ALFA-CRP - na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej)

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o jakim mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o działaniach antyterrorystycznych, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) podpisał Zarządzenie nr 322 z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP.

1. stopień ALFA-CRP – na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 5 grudnia 2021 roku od godz. 23.59 do dnia 10 grudnia 2021 roku do godz. 23.59.

Więcej informacji:
https://rcb.gov.pl

W przypadku zauważenia czegoś niepokojącego należy poinformować o tym niezwłocznie Rektorat: 52 321 11 88, rektorat@kpsw.edu.pl

Po wprowadzeniu pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA- CRP) należy wykonać w szczególności następujące zadania:
1) wprowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego oraz:
• monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
• sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
• dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemu;
2) poinformować personel Uczelni o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemu;
3) sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, dokonać weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z zespołami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego;
4) dokonać przeglądu stosowanych procedur oraz zadań związanych z wprowadzaniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemu;
5) sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemu i ocenić wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
6) informować na bieżąco o efektach przeprowadzonych działań zespoły reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego właściwe dla działania Uczelni.

Prorektor ds. Organizacji i Promocji
dr Michał Czakowski

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl