Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

WSPÓŁPRACA KUJAWSKO-POMORSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ W BYDGOSZCZY Z FUNDACJĄ WATYKAŃSKĄ „JOSEPH RATZINGER - BENEDYKT XVI”

Trwają obchodzy Jubileuszu 10. rocznicy współpracy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy z Fundacją Watykańską J. Ratzinger – Benedykt XVI. Z tej okazji prezentujemy opis dotychczasowych wspólnych działań.

      Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (KPSW), założona w 2000 r., swoją misję wyraża w słowach umieszczonych na sztandarze Uczelni „Sapientiae Servientes” (w służbie mądrości). KPSW to miejsce, gdzie wspólnym wysiłkiem poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności, czerpiąc z sentencji: "człowiek jest przede wszystkim istotą, która szuka prawdy, usiłuje nią żyć i pogłębiać ją w dialogu, który obejmuje dawne i przyszłe pokolenia" (Centessimus Annus, 49).  
    KPSW to lider na rynku szkolnictwa niepublicznego w Polsce północnej (I miejsce wg rankingu Perspektyw w województwie kujawsko-pomorskim oraz w północnej części Polski). Kształci na wielu kierunkach, z których zdecydowana większość ma ogólnoakademicki profil. Ponadto prowadzi szeroko zakrojoną współpracę międzynarodową.  
    KPSW działając w wielu obszarach nieustannie dba o wypełnianie swojej misji. Kreuje wiele nowatorskich inicjatyw tym samym zachowując stabilną pozycję nie tylko w polskiej przestrzeni akademickiej oraz permanentnie przyczynia się do rozwoju nauki i badań w szczególności w dyscyplinie nauki o kulturze i religii oraz nauki prawne. Zwieńczeniem tych działań są między innymi organizowane lub współorganizowane przez Uczelnię kongresy, konferencje, sympozja i inne działania o naukowym charakterze.
    Kamieniem milowym w drodze do niezwykle dynamicznej i efektywnej współpracy naukowej z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XI stało się spotkanie przedstawicieli Uczelni za pośrednictwem ks. Mariusza Kucińskiego z ówczesnym sekretarzem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu mons. Giuseppe Scottim w Bydgoszczy na Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Etyka w mediach” w dniu 7 maja 2008 roku. Była to inicjatywa o cyklicznym charakterze, współorganizowana wspólnie z Diecezją Bydgoską, Papieską Radą ds. Środków Społecznego Przekazu, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Urzędem Miasta Bydgoszczy, KAI, UKW oraz Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.  Imprezą towarzyszącą tej konferencji był I Kajakowy Spływ Papieski Szlakiem Jana Pawła II rzeką Brdą na trasie Mylof–Woziwoda, którego organizatorem była nasza Uczelnia. Celem tego wydarzenia było upamiętnienie pobytu Karola Wojtyły na kujawsko-pomorskich szlakach wodnych, propagowanie aktywnej rekreacji połączonej z kontemplacją przyrody w duchu nauki papieskiej.  Sukces tej inicjatywy sprawił, iż stała się ona cyklicznym wydarzeniem wpisanym w wiosenne kalendarium województwa kujawsko-pomorskiego.
    Rok 2010 był niezwykle owocny w wydarzenia naukowe o światowej randze. Dnia 1 kwietnia 2010 r. z woli Ojca Świętego Benedykta XVI powołana została Fundacja Watykańska J. Ratzinger – Benedykt XVI, a pierwszym przewodniczącym został mons. Giuseppe Scotti. Jej celem było publikowanie, rozpowszechnianie oraz studium dzieł Księdza Profesora Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. W tym samym 2010 roku, w dniach 18-19 listopada  odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Jeden świat – wiele kultur” (JŚWK). Konferencja JŚWK to autorska inicjatywa naukowa Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Na to wydarzenie zaproszony został mons. Giuseppe Scotti. Uczestniczył też w niej ówczesny Dyrektor Radia Watykańskiego, śp. Andrzej Koprowski SI. Uczelnia zaprosiła do współorganizacji Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy. Od tego czasu, w szczególności gdy współorganizatorem JŚWK od 2011 r. została Fundacja Watykańska J.Ratzinger-Benedykt XVI, corocznie Kongres „Jeden Świat – Wiele Kultur” przy życzliwości władz kościelnych i samorządowych jest wspólnie organizowany. Należy podkreślić życzliwość ze strony  Konferencji Episkopatu Polski, Ordynariusza Diecezji Bydgoskiej, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydenta Miasta Bydgoszczy.  Na naukowy sukces I Konferencji JŚWK zwrócił uwagę Przewodniczący Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI. Założenia tej inicjatywy tj. dążenie do naukowego dialogu, który jest narzędziem i materiałem do zbudowania trwałych więzi społecznych oraz środkiem do odnalezienia w realiach współczesności pokory i zrozumienia, wpisywały się w cele działania Fundacji Watykańskiej J. Ratzinger – Benedykt XVI. Z tej właśnie przyczyny w 2011 roku Fundacja stała się oficjalnym, naukowym partnerem KPSW w organizacji konferencji z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”, która odbyła się 27-28 października w Bydgoszczy. Wydarzenie to w nawiązaniu do 25. rocznicy spotkania przedstawicieli wielu religii w Asyżu w tym samym roku, zatytułowane zostało „Pielgrzymi prawdy, pielgrzymi pokoju. Dialog kultur, cywilizacji, religii w dobie globalizacji”. Zaprezentowano tam ponad 100 referentów z 32 polskich i zagranicznych uczelni oraz instytucji. Przez dwa dni dyskutowano na temat wielokulturowości i problemów współczesnego świata. Wydarzenie to omawiane było w światowych mediach, w ponad stu krajach.
    Współorganizacja Konferencji i partnerstwo naukowe Fundacji Watykańskiej z KPSW stało się gwarancją racjonalnego wymiaru refleksji nad zagadnieniami wielokulturowości współczesnego świata. Wydźwięk tego wydarzenia stał się przyczynkiem do realizacji kolejnego przedsięwzięcia naukowego. W 2012 roku, 23 kwietnia w siedzibie uczelni podpisana została dziesięcioletnia umowa o współpracy  między Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI a Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy. Umowę podpisali ks. prałat Giuseppe Scotti -ówczesny Przewodniczący Rady Fundacji Watykańskiej oraz Prezydent Uczelni Roman Czakowski. Fundacja i Uczelnia zadeklarowały wobec siebie zgodną wolę bliskiej i życzliwej współpracy we wszystkich polach związanych z celami powołania do życia Fundacji Watykańskiej, a w szczególności dotyczącymi wspierania badań i poznawania myśli ks. prof. Josepha Ratzingera oraz organizowanie spotkań o wysokiej wartości naukowej i kulturowej.   
    Decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, na mocy podpisanej umowy, w Polsce, w Bydgoszczy, w siedzibie Uczelni  powołano pierwszy na świecie oddział Fundacji Watykańskiej pod nazwą „Centrum Studiów Ratzingera”. Uroczystego otwarcia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej dokonał J. Em. Ks. Kard. Tarcisio Bertone, Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej dnia 11 czerwca 2012 r., poświęcając siedzibę Centrum i wygłaszając wykład pt. Wkład Józefa Ratzingera/Benedykta XVI w refleksję etyczną nad współczesną ekonomią. Wydarzeniu temu  towarzyszyła także uroczystość nadania przez Senat Uczelni J. Em. Ks. Kard. Tarcisio Bertone tytułu Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Pierwszym dyrektorem Centrum Studiów Ratzingera został ks. dr Mariusz Kuciński – nauczyciel akademicki naszej Uczelni.
    Od tego momentu KPSW jako partner naukowy Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI była współorganizatorem inicjatyw naukowych Fundacji realizowanych na całym świecie. Wymienić tutaj można między innymi: - Sympozjum „Ewangelie: historia i chrystologia. Poszukiwania Józefa Ratzingera” w Rzymie 24-26 październik 2013 r., którego współorganizatorem była Konferencja Rektorów Papieskich Uniwersytetów w Rzymie, -  Konferencja „Szacunek dla życia drogą pokoju” 23-24 października 2014 r. na Papieskim Uniwersytecie Boliwariańskim w Medellin w Kolumbii, - Konferencja "Modlitwa siłą przemieniającą świat" 28-29 październik 2015 r. na Uniwersytecie Francesco de Vitoria w Madrycie, - Sympozjum "Eschatologia: analiza i perspektywy" 24-26 listopad 2016 r., na Uniwersytecie Santa Croce w Rzymie. Reasumując tę niezwykle efektywną współpracę na przestrzeni dekady udało się współorganizować przeszło 40 konferencji naukowych w Polsce, 5 konferencji w krajach europejskich (Madryt, Rzym, Budapeszt) i 2 konferencje w Ameryce Łacińskiej (Medelin i Rio de Janeiro). 
     Prócz licznych, wspólnych przedsięwzięć naukowych corocznie, nieprzerwanie od 2010 roku a we współpracy z Fundacją od 2011 roku nasza Uczelnia organizuje swoją sztandarową inicjatywę naukową, która na przestrzeni lat, zwiększając swoją rangę naukową, przekształciła się w Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. W ramach Kongresu corocznie odbywa się Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interdyscyplinarna oraz tematyczne konferencje krajowe.  
Kongres poprzez wieloletnią tradycję utwierdza w przekonaniu, że realizowane w jego ramach wydarzenia uzyskały wysokie znaczenie dla upowszechniania wyników prac badawczych naukowców biorących w niej udział. Ważnym aspektem jest interdyscyplinarny charakter tego działania, pozwalający spojrzeć z innego punktu widzenia, przez pryzmat innej dyscypliny naukowej na badane problemy. Kongres służy także nawiązaniu kontaktów z innymi ośrodkami w kraju i za granicą. Skala oddziaływania zadania na poziom upowszechniania nauki ma charakter międzynarodowy ze względu na spektrum uczestników wydarzenia, sposobu jego przekazu oraz dostępu do późniejszych publikacji. Pokłosiem dotychczasowych edycji Kongresu są liczne recenzowane, publikacje naukowe prezentujące wartościowe, nowatorskie, oparte na badaniach, wiedzy i doświadczeniu prelegentów wystąpienia, wspólnie wydawane z Fundacją Watykańską i KPSW w Bydgoszczy.
     W ślad za Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy oraz przy współudziale Dyrektora Centrum Studiów Ratzingera ks. prof. KPSW, dr. hab. Mariusza Kucińskiego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zawarł umowę o współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Jednym z najważniejszych celów wspólnych działań jest ustanowienie i przyznawanie międzynarodowej nagrody naukowej „Ratio et Spes”.   
    Rozwój oraz zaangażowanie naukowe Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zauważone zostało nie tylko województwie, w kraju, ale także na świecie. Dowodem tego są liczne nagrody, wyróżnienia, medale. Władze Uczelni w dowód uznania za współpracę z Fundacją Watykańską  oraz działalność jedynego (wówczas) poza Watykanem oddziału Fundacji tj. Centrum Studiów Ratzingera otrzymały najwyższe wyróżnienia, dwa Medale Pontyfikatu Papieża Benedykta XVI. W imieniu Ojca Świętego Benedykta XVI przyznano także pracownikom Uczelni Brązowy Medal Papieski za zaangażowanie w przygotowania związane z wizytą w KPSW J. Em. Ks. Kard. Tarcisio Bertone  oraz otwarciem Centrum Studiów Ratzingera.
    Od podpisania oficjalnej umowy między Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI a Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy, a tym samym od momentu kiedy Uczelnia i Fundacja stały się naukowymi partnerami, minęła dekada. KPSW i Fundacja w 2022 roku, tj. w roku obchodów Jubileuszu 10-lecia współpracy, którego Honorowy Patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, podpisała kolejną umowę przedłużającą wolę  bliskiej i życzliwej współpracy, o dalsze 10 lat. Ze strony Fundacji podpis złożył obecny Przewodniczący Rady Fundacji, ks. Federico Lombardi SI, a ze strony Uczelni, Rektor prof. KPSW, dr Helena Czakowska.  
       Społeczność Akademicka Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przede wszystkim wyraża wdzięczność Emerytowanemu Papieżowi Benedyktowi XVI, za wszystko co uczynił dla światowej nauki, społeczności międzynarodowej i za życzliwość, jaką okazał naszej Uczelni, dostrzegając możliwość z  współpracy. Widzimy w tym realizację misji Jego pontyfikatu wyrażoną w  słowach „Współpracownicy prawdy”. Hasło to towarzyszyło już jego biskupiej posłudze, wyrażało pragnienie służby dla wartości, która z jednej strony jest w dzisiejszym świecie tak często deptana, a z drugiej strony stanowi przedmiot pragnień wielu ludzkich serc. W Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy dzięki  zaangażowaniu całej społeczności akademickiej, życzliwości wielu ludzi, instytucji oraz przedstawicieli władz różnego stopnia i sfer, możemy we współpracy, wspólnym wysiłkiem poszukiwać prawdy, szczególnie w procesie poznania naukowego i osiągać cele, w służbie mądrości, w służbie wartości.


                               SAPIENTIAE  SERVIENTES – W SŁUŻBIE MĄDROŚCI

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl