Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki i nowa Katedra w KPSW

Na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu odbył się X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki. KPSW reprezentował prof. Czesław Kłak z WPAiE. Władze KPSW zdecydowały o utworzeniu Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych.

26 – 28 czerwca 2019 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbył się X Jubileuszowy Zjazd Katedr, Zakładów i Pracowni Kryminalistyki „Kryminalistyka wobec pomyłek sądowych”. Organizatorem Zjazdu był Zakład Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji UMK, zaś współorganizatorem Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne. KPSW reprezentował prof. Czesław Kłak z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, który wygłosił referat nt. Błąd a fałsz w opinii biegłego w świetle odpowiedzialności karnej z art. 233 § 4 k.k., prezentując m.in. analizę praktyki orzeczniczej w zakresie odpowiedzialności karnego biegłego za przedstawienie fałszywej opinii lub ekspertyzy oraz propozycję interpretacji art. 233 § 4 k.k. w kontekście wprowadzenia przez ustawodawcę odpowiedzialności karnej za nieumyślne przedstawienie fałszywej opinii (art. 233 § 4a k.k.).

Badania z zakresu kryminalistyki, a także kryminologii, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz nauk penitencjarnych, to nowy obszar badawczy KPSW. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy, a także zainteresowaniom młodzieży władze KPSW zdecydowały o utworzeniu Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk Penitencjarnych, w celu stworzenia ram organizacyjno-prawnych umożliwiających interdyscyplinarne badania w obszarze szeroko rozumianego bezpieczeństwa oraz wykrywania i zapobiegania przestępczości.

Nowa Katedra koordynować będzie współpracę ze służbami mundurowymi, w szczególności Policją, Służbą Więzienną, Strażą Graniczną, organizując m.in. konferencje, seminaria, szkolenia, wykłady otwarte, wyjazdy studyjne, jak również ze szkołami średnimi – prowadząc badania dotyczące m.in. bezpieczeństwa młodzieży, aktualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, skuteczności instrumentów przeciwdziałania przestępczości. Kierownikiem Katedry został prof. Czesław Kłak, który oprócz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego jest także sędzią Trybunału Stanu, członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspertem z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego współpracującym m.in. ze Służbą Więzienną, Policją. administracją rządową.

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl