Home/Kategorie/"; if($kategoria === "%" && $album === "%") {//jeśli niw wybrano konkretnej kategorii i konkretnego albumu echo "Wybrano wszystkie zdjęcia"; } if ($kategoria != "%" && $kategoria != "" && $album === "%")//jeśli wybrano tylko kategorię { echo "$kategor_inf ($licz_f)"; } if($kategoria != "%" && $album != '%') { //oblicza ilość fotek w albumie $ile_fotek_alb = mysql_query ("SELECT COUNT(id) as id FROM $galeria WHERE album = '$album' AND hidden = '' $photos_user"); while ($zap_alb_fot = mysql_fetch_array($ile_fotek_alb)) $ilosc_fotek = $zap_alb_fot['id']; //koniec sprawdzania ilości fotek w albumie echo "" . skr_tekst($kategor_inf,40) . "/" . skr_tekst($album_inf,40) . " ($ilosc_fotek)"; } ?> X
$opis_alb

"; }//wyświetlanie opisu albumu jeśli jest $numerowanie = 1; $num_phot = $start; if(!$_SESSION["$sesja_pass"]) {$ver = "AND pass_photo = ''";} $pobieranie = mysql_query ("SELECT * FROM $galeria WHERE kategoria LIKE '$kategoria' AND album LIKE '$album' AND opis LIKE '%$fraza%' AND hidden = '' AND verified = 'T' $ver $photos_user ORDER BY $sort DESC LIMIT $start,$limit"); $licz_rek=mysql_num_rows($pobieranie); if ($licz_rek<1) echo "
"; $szerokosc_ramki_min = $szerokosc_ramki_glownej-10; echo "
";//tabela do fotek while ($zapisz = mysql_fetch_array($pobieranie)) { $id_phot =$zapisz['id']; $obraz =$zapisz['obraz']; $opis =$zapisz['opis']; $data =$zapisz['data_dodania']; $kat_info =$zapisz['kategoria']; $ocena =$zapisz['ocena']; $ile_ocen =$zapisz['ile_ocen']; $dodal =$zapisz['dodal']; $ocena_pok =$zapisz['ocena_pok']; $user_id =$zapisz['user_id']; $pass_photo =$zapisz['pass_photo']; $wyswietlen =$zapisz['wyswietlen']; @$wielkosc_min = getImageSize("miniatury/$obraz"); @$wielkosc_obraz = getImageSize("obrazy/$obraz"); //zminiejsza miniaturę ... skalowanie na poziomie przeglądarki $max_width = 150;//default 150 $max_height = 113;//default 300 @$width = $wielkosc_min[0]; @$height = $wielkosc_min[1]; @$x_ratio = $max_width / $width; @$y_ratio = $max_height / $height; if(($width <= $max_width) && ($height <= $max_height)) { $tn_width = $width; $tn_height = $height; } else if(($x_ratio * $height) < $max_height) { $tn_height = ceil($x_ratio * $height); $tn_width = $max_width; } else { $tn_width = ceil($y_ratio * $width); $tn_height = $max_height; } //koniec zmniejszania miniatury //określenie rozmiarów i maksymalnej szerokości dla okna popup i zachowania się okien $szer = $wielkosc_obraz[0]; $wys = $wielkosc_obraz[1]; $dw=1; if($wys>800 || $szer>1000) {$dw=2;} if($wys>800) {$szer=($szer+20);} //koniec określenia wymiraów dla popup i zachowania się okien if ($kategoria === "%") $kategoria = ""; if ($fraza === "%") $fraza = ""; if ($album === "%") $album = ""; $num = $numerowanie++;//numeruje fotki w zależności od ilości zdjęć w rzędzie oblicza co 4 lub co 5 aby zamienić wybrane liczby na znakki początku lub końca rzędu w HTML if ($num>3) $numerowanie=1;//dalsza część tego co na górze :-) $n = $num_phot++; $lok_popup = 123-$tn_height;//oblicza różnicę dla ustawienia jednego okienka ... tajemniczego :-) if ($num==1) echo ""; echo ""; if ($num==4) echo ""; } ?>
"; echo " \"$obraz\"
\"Otwórz
"; //wyświetla blok z opisem oraz informacjami pod miniaturą if($pokaz_min_txt === "T") {//n15 $opis = ereg_replace(",",", ",$opis); echo "
"; if ($miniatury_opisy === "T") {echo skr_tekst($opis,80); if (strlen($opis)>70) echo " »»»";}//wyświetla odnośnik do reszty opisu jeśli ten nie mieści się w ramce else { if ($ile_ocen>0) $srednia = $ocena_pok; else $srednia = "brak";//oblicza ocenę if (strlen($opis)<3) $op = "brak"; else $op = "pokaż";//sprawdza czy jest opis jeśli jest pojawia się odnośnik do okna popup z opisem echo "» Opis ($op)
"; if ($pokaz_ocene) {echo "» Ocena ($srednia)
";}//jeśli opcja zaznaczona pokazuje ocenę if (!$wyswietlen) $wyswietlen = 0; echo "» Wyświetleń ($wyswietlen)
"; if ($pokaz_koment) {$koment=licz_rekordy($komentarze,id_fotki,$id_phot); echo "» komentarzy ("; if($koment>0) {echo "$koment";} else {echo $koment;} echo ")
";}//jeśli opja zaznaczona pokazuje ocenę //pobiera extra pola $pob_extra_pola = mysql_query ("SELECT * FROM $ekstra_pola"); while ($zapisz_extr = mysql_fetch_array($pob_extra_pola)) { $pole_inf =$zapisz_extr['nazwa_pola']; $pole_inf_baza =$zapisz_extr['nazwa_pola_baza']; $for_extra_p = mysql_query ("SELECT $pole_inf_baza,id FROM $galeria WHERE id = '$id_phot'"); while ($zapisz_f = mysql_fetch_array($for_extra_p)) { $pole_read =$zapisz_f[$pole_inf_baza]; echo "» $pole_inf: $pole_read
"; } } //koniec pobierania extra pól //pobiera informacje na temat użytkownika ... czy wyraża zgodę na pokazywanie swojego profilu $info_user = mysql_query ("SELECT id,upr_10 FROM $img_users WHERE id = '$user_id'"); while ($zapisz_zgoda = mysql_fetch_array($info_user)) {$upr_10 = $zapisz_zgoda['upr_10'];} //koniez pobierania informacji na temat użytkownika if($dodal != "Admin" && $upr_10 === "T") {echo "» Dodał: $dodal
";} else {echo "» Dodał: $dodal
";} echo "» Dodano: $data"; } echo "
"; }//n15 //Koniec wyświetlania bloku z opisem i informacjami pod miniaturą echo "

"; echo "
"; $wynik3 = mysql_query ("SELECT COUNT(id) as id FROM $galeria WHERE kategoria LIKE '$kategoria' AND album LIKE '$album' AND opis LIKE '%$fraza%' AND hidden = '' AND verified = 'T' $ver $photos_user"); while ($zap_l = mysql_fetch_array($wynik3)) $rekordy = $zap_l['id']; $wynik2 = mysql_query ("SELECT * FROM $galeria WHERE kategoria LIKE '$kategoria' AND album LIKE '$album' AND opis LIKE '%$fraza%' AND hidden = '' AND verified = 'T' $ver $photos_user LIMIT $start,10000"); if ($kategoria === "%") $kategoria = ""; if ($fraza === "%") $fraza = ""; if ($album === "%") $album = ""; if ($start!=0) { // ominięcie POPRZEDNI jeżeli offset=0 $prevoffset=$start-$limit; print ""; } $pages=intval($rekordy/$limit); if ($rekordy>$limit) { $pages++; } $f = 1 + $start / $limit;//ustala bieżącą stronę $l = $rekordy/$limit;//oblicza ilość pozostałych stron $l = ceil($l); if ($l>1) {//g8 echo " "; }//g8 $licz2=mysql_num_rows($wynik2); // sprawdzenie czy bieżąca strona nie jest ostatnią if ($licz2>$limit) { // niejest ostatnią stroną więc wyświetl NASTĘPNY $newoffset=$start+$limit; print ""; } echo "
\"Cofnij\"/
\"Do
"; // koniec podziału na strony ?>