Instytut Kultury, Socjologii i Komunikacji

ks. prof. AKP, dr hab. Mariusz Kuciński

Wybrane publikacje naukowe

Monografie naukowe:

• Kuciński M., Internet w Kościele - Kościół w internecie. Cyfrowa agora przestrzenią nowej ewangelizacji, Wyd. Bernardinum, Pelplin 2019.

Redakcje monografii naukowych:
• Czakowska H., Kuciński M. (red.), Społeczno-humanistyczna wizja współczesnego świata, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2020.
• Czakowska H., Kuciński M. (red.), Człowiek - Tożsamość - Poznanie, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2019.
• Kuciński M., Czakowska H. (red.), Dialog wielokulturowości i prawda, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2018.
• Kuciński M., Czakowska H., Miziński A. (red.), Koncepcja państwa w perspektywie nauczania Kardynała J. Ratzingera, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2018.
• Kuciński M., Czakowska H. (red.), 1050-lecie chrztu Polski a tożsamość narodowa, Wyd. KPSW, Bydgoszczy 2017.
• Czakowska H., Kuciński M., (red.), Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania Kardynała Josepha Ratzingera Benedykta XVI, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2017.

Artykuły i rozdziały w monografiach zbiorowych:
• Kuciński M., Relacja wiary i rozumu w nauczaniu Benedykta XVI, [w;] Czakowska H.,Kuciński M., Społeczno-humanistyczna wizja współczesnego świata, Wydawnictwo KPSW, Bydgoszcz 2020.
• Kuciński M., Wielokulturowość i pluralizm wyzwaniem dla współczesnej Europy w perspektywie nauczania kard. J. Ratzingera, [w:] Czakowska H., Kuciński M. (red.), Dialog wielokulturowości i prawda, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2018.
• Kuciński M., Warchoł P., The role and tasks of a state in the views of teachings by cardinal Joseph Ratzinger – Benedict XVI / Rola i zadania państwa w perspektywie nauczania kardynała J. Ratzingera, "Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea: 2018, T. VIII, z. 2.
• Kucińśki M., Warchoł P., Pedagogical phenomenon in the teaching of Edith Stein (Teresa Benedictaof the Cross), "Rocznik Naukowy KPSW. Transdyscyplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji" 2018, nr 13.
• Kuciński M., Rola polityki personalnej w rozwoju przedsiębiorstwa, "Studia z zakresu nauk
prawnoustrojowych. Msicellanea. Księga Jubileuszowa prof. Janusza Kutty" 2018, T. VIII, z. 1.
• Kuciński M., Chrześcijanin i obywatel, [w:] Kuciński M., Czakowska H. (red.), 1050-ecie chrztu Polski a tożsamość narodowa, Wyd. KPSW, Bydgoszczy 2017.
• Kuciński M., Przesłanie Papieża Benedykta XVI nadzieją dla współczesnej Europy, [w:] Czakowska H., Kuciński M., Chrześcijańska koncepcja Europy i Polski w perspektywie nauczania Kardynała Josepha Ratzingera Benedykta XVI, Wyd. KPSW, Bydgoszcz 2017, s. 139-150.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl