Preambuła

 

Kolegium Doktorskie
Akademii Kujawsko-Pomorskiej

Uprawnienia doktoryzowania i habilitowania jakie uzyskała Uczelnia dla:

Nauk Prawnych
Nauk o Kulturze i Religii

oraz wysoka jakość kształcenia potwierdzona wynikami oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej upoważniają władze Uczelni do uruchomienia

Kolegium Doktorskiego
dla: 

- Nauk Prawnych
- Nauki o Kulturze i Religii

 

Tworząc Kolegium Doktorskie myślimy o tych wszystkich którzy chcą się rozwijać naukowo. Celem działania Kolegium Doktorskiego jest wyposażenie słuchaczy
w niezbędną wiedzę merytoryczną dla wybranego obszaru nauki oraz umiejętności projektowania i zarządzania procesem edukacji naukowej
pod opieką naukową Kadry Kolegium.

Bazą i metodologią naszych działań będzie realizacja programu studiów poprzez prowadzone zajęcia zespołowe oraz konsultacje indywidualne realizowane
przez opiekunów naukowych.

Zajęcia kolegium odbywać się będą przez 4 semestry (dwa lata akademickie) metodą hybrydową.

Obsadę kadrową Kolegium Doktorskiego stanowić będą profesorowie, dr hab., dr,
Akademii Kujawsko-Pomorskiej oraz innych uczelni państwowych i niepublicznych,
w zakresie poszczególnych obszarów badawczych. Osoby twórcze, asertywne.

 

ADRESACI:

Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra dyscyplin naukowych o naukach prawa i naukach o kulturze i religii.
Osoby z pasją, poszukujące założonych celów poznawczych, wrażliwe i dociekliwe,
nieustępliwe w pokonywaniu trudności życiowych i emocjonalnych, empatyczne.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl