Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Nawigacja

Pomoc postpenitencjarna

Absolwent posiada wiedzę o podstawach prawnych funkcjonowania pomocy postpenitencjarnej w Polsce i w Europie, rozpoznaje główne problemy osadzonych i ich rodzin, charakteryzuje główne metody resocjalizacji i oddziaływań penitencjarnych. Wie, jakie instytucje świadczą pomoc osadzonym opuszczającym zakład karny i posiada wiedzę o formach tej pomocy. Student potrafi posługiwać się podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pomoc postpenitencjarną i rozumie ich znaczenie, potrafi dokonywać analizy potrzeb osadzonych i ich rodzin w zakresie funkcjonowania po opuszczeniu jednostki penitencjarnej, potrafi wskazać instytucje udzielające pomocy osadzonym w procesie readaptacji społecznej. Absolwent jest świadomy konieczności stałego pogłębiania wiedzy oraz jej uaktualniania, jest otwarty na potrzeby osób poszukujących pomocy, potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji oraz pracować indywidualnie i w zespole.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl