Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Prawo 5-letnie jednolite magisterskie

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy jest jedyną Uczelnią niepubliczną w Bydgoszczy i drugim niepaństwowym ośrodkiem w północnej Polsce, który uzyskał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich na tym kierunku. Studia prawnicze trwają pięć lat, kończą się uzyskaniem tytułu magistra i dają możliwość rozwoju w ramach wybranej aplikacji. Większość studentów prawa marzy o tym, by w przyszłości wykonywać prestiżowy i cieszący się dużym zaufaniem społecznym zawód sędziego, adwokata, prokuratora, notariusza czy radcy prawnego. Jednym z celów studiów jest przygotowanie absolwentów do egzaminów na wszystkie rodzaje aplikacji, wielu jednak może budować ścieżkę swojej kariery w oparciu o inne dziedziny.

Absolwent kierunku prawo posiada ogólną wiedzę z zakresu dogmatycznych nauk prawa, teorii i filozofii prawa, a także podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych. Wykazuje się również znajomością zagadnień metodologicznych oraz historyczno-prawnych. Absolwent, dzięki pogłębionej wiedzy z poszczególnych dziedzin prawniczych tj. prawo karne, cywilne, administracyjne, pracy, handlowe, podatkowe i finansów publicznych, rozumie i stosuje akty prawne. Wykazuje się również znajomością regulacji określających status prawny jednostki w prawie państwowym, unijnym i międzynarodowym. Zna zasady i regulacje określające funkcjonowanie organów państwa i instytucji międzynarodowych. Dzięki znajomości języków obcych, w tym umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym, magister prawa może swobodnie poruszać się i poznawać obcojęzyczne akty normatywne oraz korzystać ze światowej literatury fachowej. Absolwent posiada również wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania decyzji prawnych oraz do pełnienia roli negocjatora czy mediatora przy rozstrzyganiu sporów prawnych. W kontaktach z klientami postępuje w sposób profesjonalny, przestrzegając zasad etyki zawodowej. Obok wiedzy i kompetencji zawodowych, jest otwarty na własny rozwój zawodowy. Na bieżąco obserwuje przeobrażenia systemów prawnych państw europejskich i pozaeuropejskich. Rozumie również przyczyny oraz konsekwencje zachodzących procesów społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Absolwent kierunku prawo może starać się o pracę m.in. w:

  • kancelariach (np. jako członek zespołu opracowującego różnorodne zagadnienia prawnicze)
  • organach wymiaru sprawiedliwości (sądy, prokuratura)
  • korporacjach ochrony prawnej (adwokatura, radcowie prawni, notariat)
  • administracji rządowej
  • urzędach i izbach skarbowych
  • administracji samorządowej
  • policji
  • instytucjach finansowych (np. jako specjalista finansowy)
  • założyć własną firmę

W ramach zajęć na 5-letnich jednolitych studiach magisterskich realizowane są m.in. takie przedmioty jak prawoznawstwo, prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo administracyjne, prawo cywilne, postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne, postępowanie karne, postępowanie cywilne, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo finansów publicznych, prawo międzynarodowe publiczne, prawo UE, powszechna i polska historia ustroju i prawa, prawo rzymskie, prawo handlowe, etyka prawnicza, ochrona praw człowieka, organy ochrony prawnej, prawo karne gospodarcze, prawo międzynarodowe prywatne, prawo wyznaniowe oraz prawo ochrony środowiska.

REKRUTACJA ONLINE

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Moduły kształcenia

Celem modułu jest przygotowanie do egzaminu na aplikację adwokacką/radcowską. Egzamin na obie aplikacje jest taki sam. Obecne wymogi stawiane kandydatom na aplikantów nakazują uznać, że niezbędne jest nie tylko przygotowanie w formie teoretycznej, lecz także praktycznego rozumienia jak funkcjonują poszczególne normy prawne. Dopiero takie opanowanie materii może mieć prawidłowe przełożenie na umiejętność rozwiązywania poszczególnych stanów faktycznych określonych spraw, zwanych potocznie kazusami, a także należyte posługiwanie się logiką prawniczą przy rozwiązywaniu zadań testowych.

Celem modułu jest przygotowanie do egzaminu na aplikację ogólną, której kontynuacją jest aplikacja sędziowska lub prokuratorska. Obecne wymogi stawiane kandydatom na aplikantów nakazują uznać, że niezbędne jest nie tylko przygotowanie w formie teoretycznej, lecz także praktycznego rozumienia jak funkcjonują poszczególne normy prawne. Dopiero takie opanowanie materii może mieć prawidłowe przełożenie na umiejętność rozwiązywania poszczególnych stanów faktycznych określonych spraw, zwanych potocznie kazusami, a także należyte posługiwanie się logiką prawniczą przy rozwiązywaniu zadań testowych.

Celem modułu jest przygotowanie specjalistów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne związane z wybranymi postępowaniami procesowymi i nieprocesowymi oraz praktycznymi aspektami cywilnego postępowania egzekucyjnego.

Celem modułu jest przygotowanie specjalistów wyposażonych w wiedzę, umiejętności i kompetencje praktyczne związane z postępowaniem karnym i karno-wykonawczym, postępowaniem w sprawach o przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich.

Kursy przygotowawcze na aplikacje

KPSW organizuje trzy specjalistyczne kursy prawnicze:
• Kurs przygotowawczy do konkursu na stanowisko asystenta sędziego i asystenta prokuratora
• Kurs przygotowawczy do Konkursu na aplikację sądową i prokuratorską w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie
• Kurs prawa sądowego dla aplikantów radcowskich, adwokackich i notarialnych

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl