Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Konferencje naukowe

Rok akademicki 2023-2024

XIV Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 27 października 2023 roku

27-28 października 2023 roku w siedzibie Akademii Kujawsko-Pomorskiej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 zainaugurowaliśmy czternasty Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. W bieżącym roku Kongres współorganizowany jest ponownie wraz z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy.

      Inauguracji Kongresu dokonała prof. AKP, dr Helena Czakowska Rektor Akademii Kujawsko-Pomorskiej: " Dziś inaugurujemy XIV-tą edycję Kongresu „Jeden świat – wiele kultur”, w ramach którego odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna pt. „Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata” oraz  siedem konferencji tematycznych. (…) Od lat wraz z naszą Uczelnią stałymi współorganizatorami konferencji są: Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Miasta Bydgoszczy oraz Urząd Marszałkowski. W tym roku po raz kolejny patronat honorowy nad Kongresem objął Minister Edukacji i Nauki  prof. dr hab. Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski  oraz Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Szczególne podziękowania kieruję do Padre Federiko Lombardiego, Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph  Ratzinger-Benedykt XVI, który wraz z Rektorem Akademii Kujawsko-Pomorskiej   sprawuje funkcję Honorowego Przewodniczącego Kongresu.
(…) Motyw przewodni tegorocznego Kongresu to „Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata”. Celem naszych spotkań naukowych, jest szeroko rozumiany dialog międzykulturowy, oraz wymiana myśli, które dotykają istotnych problemów współczesnego świata, gdzie w oparciu o proces poznania, pragniemy wspólnym wysiłkiem poszukiwać prawdy, poznawać rzeczywistość, istotę naszego istnienia i budować przyszłość dla następnych pokoleń.
(…) Święty Jan Paweł II pozostawił po sobie wiele wypowiedzi dotyczących kultury.  W UNESCO w 1980 roku powiedział: "Kultura jest właściwym sposobem istnienia i bytowania człowieka. (...) Kultura jest tym, przez co człowiek jako człowiek staje się bardziej człowiekiem: bardziej »jest«". Kultura to cel, to świadomość, to działanie człowieka jako osoby wolnej i rozumnej, podejmującej działania dla dobra ludzi i otaczającego go świata” (...).
       Życząc owocnych obrad prof. AKP, dr Helena Czakowska Rektor Akademii Kujawsko-Pomorskiej wskazała: (…) pragnę serdecznie podziękować za waszą obecność, za zainteresowanie a poprzez  wygłaszane referaty i ich wysłuchanie za podejmowanie wspólnego wysiłku w dążeniu do poznania prawdy, która jest podstawą dialogu i pokojowego współistnienia społeczeństw. Według słów  św. Jana Pawła II wypowiedzianych  podczas Orędzia na Światowym Dniu Pokoju w 1983 roku w Watykanie: „Podstawowym założeniem dialogu jest poszukiwanie tego co prawdziwe, dobre i sprawiedliwe dla każdego człowieka, dla każdej  grupy i każdej społeczności, zarówno dla tej jej części, do której się przynależy, jak i tej, która jawi się jako przeciwnik”.
       Pan Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski – jako współorganizator Kongresu uczestniczył w nim osobiści i przekazał uczestnikom życzenia pomyślnych i owocnych obrad, aby stały się one podwaliną do efektywnego dialogu.
     Celem Kongresu jest wymiana myśli na ten fundamentalny temat w gronie prawników, teologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, pedagogów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk. W tegorocznej edycji Kongresu udział wzięło pod 80 wybitnych naukowców – prelegentów  z wiodących ośrodków akademickich z kraju i ze świata, m.in. z Uniwersytetu Trenczyńskiego Aleksandra Dubceka na Słowacji, New Bulgarian University, Narodowego Uniwersytetu Dnipro na Ukrainie, Zaporowskiego Uniwersytetu Narodowego na Ukrainie, Humańskiego Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa na Ukrainie.
        Pierwszego dnia w ramach tegorocznej edycji Kongresu odbyły się imprezy towarzyszące, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bydgoszczy:
- Spotkanie autorskie z prof. Wojciechem Jasiakiewiczem, promujące książkę "Tam niczego nie było i bardzo umierali. Wywózki Polaków do północnego Kazachstanu (Tajynsza) 1936-1938". Publikacja traktuje o sytuacji Polaków zesłanych przez władze sowieckie w drugiej połowie lat 30-tych do Kazachstanu. Archiwalne materiały o dokumenty zawarte w książce uwiarygodniają opisane zdarzenia, ale przede wszystkim pozwalają zachować pamięć o tych trudnych czasach -
- Kreatywne zajęcia "Zajrzyj w głąb materii budynku i dowiedz się czy budynek żyje" - zajęcia z nauczycielami akademickimi z Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych
- Pierwsza pomoc - zajęcia z nauczycielami akademickimi z Wydziału Nauk Medycznych
- Warsztaty medyczne - zajęcia z nauczycielami akademickimi z Wydziału Nauk Medycznych
      Drugiego dnia Kongresu natomiast obyła się Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata” oraz konferencje tematyczne obejmujące dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk inżynieryjno-technicznych:
- Antropologiczna wizja człowieka a świat wartości – moderator ks. prof. AKP, dr hab. Mariusz Kuciński
- Państwo i prawo - moderator dr Marta Czakowska
- Zagrożenia kulturowe. Przyczyny zjawiska, jego skutki i przeciwdziałanie  – moderator – prof. AKP, dr hab. Igor Zgoliński
- Kulturowe i prawne dziedzictwo chrześcijaństwa w Europie – moderator prof. AKP, dr hab. Joanna Taczkowska-Olszewska
- Współczesne wyzwania ekonomii  – moderator prof. AKP, dr hab. Roman Sass
- Currents of transition and glimpses of permanence: representations of change in culture, literature and language - moderator dr Tomasz Kalaga
- Cywilizacja techniczna - wyzwania i zagrożenia  – moderator dr inż. Jan Owedyk.
         Kongres przybrał formułę hybrydową. Należy nadmienić, iż tegoroczny Kongres transmitowany był on-line dwujęzycznie. Warto zaznaczyć, że dotychczasowe edycje Kongresu „Jeden świat – wiele kultur” umożliwiły stworzenie wielu nowych wspólnych obszarów zrozumienia wśród osób, które mają znaczący wpływ na kształtowanie postaw kolejnych pokoleń. W dotychczasowych konferencjach wzięło udział blisko trzy tysiące uczestników oraz kilkuset referentów zarówno z krajowych, jak i zagranicznych ośrodków naukowych, między innymi z Watykanu, Włoch, Rosji, Grecji, Gruzji, Turcji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii, USA, Kazachstanu, Kirgistanu, Niemiec, Węgier, Chin, Austrii, Litwy, Łotwy, Hiszpanii oraz Bośni i Hercegowiny.
       Podczas Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowa „Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata” m.in. mieliśmy okazję wysłuchać referatów:
• Federico Lombardi, SJ, Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, Watykan
 Przemiany kulturowe wyzwaniem dla współczesnego świata
• Prof dr hab. Grzegorz Kucharczyk, PAN, Poznań
 Zmagania o wspólnotę prawdy. Kryzys i odrodzenie kultury europejskiej
• Prof. EWSPiA, dr hab. Waldemar Gontarski, Europejska Wyższa Szkoła i Prawa i Administracji, Warszawa
Tożsamość narodowa jako wartość ustrojowa w Unii Europejskiej
• Dr Pavol Struhár, Uniwersytet Trenczyński Aleksandra Dubečka, Trenczyn
The changing culture of football fans - the case of Slovakia
• Julian Golak, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wrocław
 Europa "Bądźmy rodziną" (1990-2023), jako propozycja pokojowej współpracy w Europie. Przenoszenie idei "Bądźmy rodziną" do mieszkańców innych krajów

28 października 2023 roku w ramach imprez towarzyszących na terenie Uczelni odbył się Erasmus + Day.

 

Rok akademicki 2022-2023

XIII Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 22 października 2022 roku
 
22 października 2022 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 zainaugurowaliśmy trzynasty Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. Jej Magnificencja prof. KPSW, dr Helena Czakowska, Rektor KPSW w swoi wystąpieniu inauguracyjnym szczególnie serdecznie powitała Kardynała Tarcisio Bertone, który uczestniczył w Kongresie w formie zdalnej. „Obecność Kardynała jest dziś dla nas nas, dla naszej Uczelni szczególnie ważna. Wydawnictwo naszej Uczelni przygotowało bowiem polski przekład publikacji autorstwa kardynała „Credere nello sport” – „Uwierz w sport”. Jak napisał we wstępie Kardynał Tarcisio Bertone "Mam nadzieję, że książkę tę będzie się czytać z przyjemnością i że zainspiruje ona także do nowego zaangażowania się na rzecz sportu, jako doskonałego narzędzia edukacyjnego, zgodnego z tradycją Kościoła i z myślami najwybitniejszych humanistów dawnych i współczesnych". Szanowni Państwo ja nie mam takiej nadziei ja jestem tego pewna, jednak bliżej o publikacji opowie już sam Autor” – powiedziała Jej Magnificencja Rektor.   

Na Kongresie odczytany został list od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka skierowany do uczestników Kongresu.  Należy nadmienić, iż Ministerstwo Edukacji i Nauki objęło honorowy patronat nad tegoroczną edycją Kongresu. „(…) dziękuję Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, jak również przedstawicielom województwa kujawsko-pomorskiego i miasta Bydgoszczy – za trud organizacyjny związany z przygotowaniem tej konferencji. Głęboko wierzę, że dyskusje wybitnych, uznanych w swoim środowisku autorytetów mają szansą przerodzić się w prawdziwe forum wymiany myśli (…)”.
W imieniu Marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego głos zabrał Pan Grzegorz Borek – pełnomocnik Zarządu  Województwa  ds. Współpracy Międzynarodowej.
Z uwagi na wcześniej powzięte zobowiązania Pan Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski nie mógł osobiście uczestniczyć w dzisiejszym Kongresie, jednak przesłał do wszystkich uczestników Kongresu życzenia pomyślnych i owocnych obrad aby stały się one podwaliną do efektywnego działania na rzecz Europy wartości.    
W imieniu Padre Federica Lombardiego - Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI głos zabrał ks. prof. KPSW, dr hab. Mariusz Kuciński - Dyrektor Centrum Studiów Ratzingera.    
Kongres jest wydarzeniem naukowym w związku z tym był to doskonały moment aby uhonorować wyróżnieniem nauczycieli akademickich naszej Uczelni, którzy w minionym roku akademickim w sposób szczególny przyczynili się do osiągnięcia w ewaluacji działalności kategorii B+ w dyscyplinie nauki prawne oraz kategorii B w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. KPSW tym samym uzyskała status uczelni akademickiej  i otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki prawne. 
 
XII Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 23 października 2021 roku

23 października 2021 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 zainaugurowaliśmy dwunasty Kongres „Jeden świat – wiele kultur”. W bieżącym roku Kongres współorganizowany jest ponownie wraz z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urzędem Miasta Bydgoszczy. Inauguracji Kongresu dokonała prof. KPSW, dr Helena Czakowska Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy: „Kongres Jeden świat – wiele kultur jest przestrzenią tworzącą intelektualne tradycje, otwierającą horyzonty myślowe a także kreującą postawy przyszłych pokoleń. W  corocznych, konferencyjnych rozważaniach, przedstawiciele świata nauki, kościoła, kultury i polityki, wspólnie poszukują odpowiedzi na współczesne problemy otaczającego nas świata. Nasza międzynarodowa inicjatywa naukowa, odwołuje się do fundamentalnych obszarów ludzkiej egzystencji oraz prezentuje wielokulturowe dziedzictwo narodów.”

Głos w imieniu współorganizatorów zabrał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Zbigniew Ostrowski oraz w imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy list odczytała  Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Pani Magdalena Buschmann. W tegorocznej edycji Kongresu udział weźmie wielu wybitnych naukowców z wiodących ośrodków akademickich z kraju i ze świata, m.in. z Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego w Rzymie czy Uniwersytetu Jana Komeńskiego w Pradze. Podczas Kongresu zgromadzeni prelegenci, goście oraz studenci mogli zapoznać się z przygotowanymi wystawami:

• "Wielcy Polacy w kulturze" - wystawa przygotowana przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Toruniu, poświęcona osiągnięciom technicznym polskich uczonych i naukowców, którzy odcisnęli swoje piętno na nauce i technice minionych wieków, dostępna na III piętrze w budynku A do 29.10.2021r.,
• "Polscy Naukowcy światu" – dostępna na I piętrze w budynku A do 10.11.2021r.,
• „Grafika, rysunek” – wystawa prac Leona Wyczółkowskiego, dostępna na I piętrze w budynku A do 10.11.2021r.,
• „Polacy w Ameryce Południowej”.

Przez ostatnie dwa dni w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy prowadzony był szeroko rozumiany dialog międzykulturowy. Zgromadzeni goście z kraju i zza granicy wymieniali myśli na istotne problemy współczesnego świata. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym czasie odwiedzili KPSW i wzięli udział w licznie przygotowanych konferencjach naukowych oraz wystawach.

 
 
XI Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 23 października 2020 roku

 23 – 24 października 2020 w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbył się Kongres  „Jeden świat – wiele kultur”. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną przeprowadzony został w sposób zdalny. Władze Uczelni, zaproszeni goście, prelegencki oraz zainteresowani uczestniczy łączyli się do poszczególnych paneli, wykorzystując technologie internetowe.
Historia Kongresu sięga roku 2010, kiedy zainaugurowano cykl corocznych międzynarodowych konferencji, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli na istotne problemy współczesnego świata. Poprzednie edycje Kongresu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem – w dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 3 tys. uczestników. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych, medycznych, technicznych, przyrodniczych, reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe.
Celem Kongresu jest wymiana myśli na ten fundamentalny temat w gronie prawników, teologów, filozofów, kulturoznawców, ekonomistów, pedagogów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.
W 2020 roku odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Wpływ pandemii na rozwój społeczno-gospodarczy i kulturę”,  panele tematyczne: Zagrożenia czy szanse wobec religii i kultury w czasach pandemii, Wielokulturowość jako wyzwanie edukacyjne, Państwo i prawo, Koronawirus a gospodarka krajowa,, Człowiek wobec osiągnięć technicznych  oraz II Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji, podczas którego w pierwszej części dr Dariusz Kuberski z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przeprowadził wykład pt. „Nauka i technika w służbie człowieka na przykładzie praw własności przemysłowej”, a w dyskusji uczestniczyli  przedsiębiorcy z Kujaw i Pomorza. Druga część Forum poświęcona została tematyce Chorób cywilizacyjno - zakaźnych i niezakaźnych.
Imprezy towarzyszące nie mogły być zrealizowane z bezpośrednim udziałem zainteresowanych osób w murach Uczelni, natomiast przygotowane okolicznościowe wystawy prezentowane są za pośrednictwem internetu m.in. na stronie www.kpsw.edu.pl
W tym roku przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego towarzyszy nam wystawa pt. „ Na skrzydłach Miłości”, która składa się ze zdjęć, ukazujących atmosferę spotkań z trzema papieżami (Jan Paweł II, Benedykt XVI         i Franciszek) w różnych zakątkach świata i w rozmaitych okolicznościach. Zdjęcia do tej wystawy zostały wybrane przez młodych ludzi z całego świata. Przy współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Toruniu możemy zaprezentować natomiast wystawę pt. „Nasze milczenie jest naszym wstydem”, która składa się z 8 rollupów, na których zawarte zostały najważniejsze informacje dotyczące grup religijnych, grup etnicznych, które są prześladowane .
 
Współorganizatorami wydarzenia są: Fundacja Watykańska Jozef Ratzinger – Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Urząd Miasta Bydgoszczy.
Kongres został współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

II Kujawsko-Pomorskie Forum Innowacji - 23 październik 2020 rok

Fotum składało się z dwócg części: I część - „Zagrożenia dla innowacyjności w dobie pandemii SARS-CoV2”, II część - "Choroby cywilizacyjne - zakaźne i niezakaźne".
 

Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji w ramach JŚWK - 25 październik 2019 r.

25 października 2019 r. Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji po raz pierwszy rozpoczęło organizowany od dziesięciu lat Kongres Jeden świat – wiele kultur. Ideą Kongresu Jeden świat – wiele kultur jest tworzenie wspólnych obszarów dialogu, w których kreowane są nowe horyzonty myślowe, intelektualne tradycje oraz postawy i wartości dla przyszłych pokoleń.

W otaczającej nas rzeczywistości budowanie trwałych więzi społecznych stanowi jedną z podstaw dialogu społecznego opartego na prawdzie. Kongres jako międzynarodowa inicjatywa, corocznie stara odwoływać się do fundamentalnych obszarów ludzkiej egzystencji, nauka i innowacje to zagadnienia, które mocno wpisują się w życie człowieka. Wymiana poglądów naukowych oraz szeroko rozumiany dyskurs innowacyjności zaplanowany na dzisiejsze Kujawsko-Pomorskie Forum Nauki i Innowacji to początek do powstania nowych idei, na których zbudowany zostanie sukces.

- Dynamiczne zmiany zachodzące we współczesnym świecie, wszelkie innowacje są oparte na wiedzy, nauce i badaniach. Są to jedne z elementarnych czynników kształtujących współczesną gospodarkę. Wszelkie innowacje koncentrują uwagę na licznych kombinacjach czynników zmierzających do powstania nowych tworów. Nauka jest motorem dla innowacyjności, promującej nowoczesne rozwiązania i nietuzinkowo myślących ludzi. To dzięki nim otwierają się drzwi na kreowanie i powstawanie nowych możliwości w wielu obszarach życia związanych z egzystencją każdego z nas. - rozpoczęła JM Rektor prof. KPSW dr Helena Czakowska, uroczyście otwierając Forum.

Podczas inauguracji Forum w murach Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy gościliśmy m.in. J. Eksc. ks. bp. Jana Tyrawę, Panią Iwonę Kozłowską Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, Panią Dorotę Byszewską-Miłosińską, Radcę Ministra Spraw Zagranicznych, Panią Małgorzatę Oborską Wicekuratora Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Panią Marię Fuzowską-Wójcik Dyrektora Departamentu Zbiorów Literatury Patentowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, Pana dr Jana Wiśniewskiego Dyrektora Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu oraz przedstawicieli przedsiębiorców oraz instytucji otoczenia biznesu biorących udział w naszym Forum.

JM Rektor wręczyła medale Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, instytucjom, które wsparły organizację wydarzenia:

- Pani Edycie Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, w imieniu której medal odebrała Pani Maria Fuzowska-Wójcik.

- Panu prof. Jackowi Czaputowiczowi, Ministrowi Spraw Zagranicznych RP, w imieniu Pana Ministra medal odebrała Pani Iwona Kozłowska. Pani Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ, również otrzymała podziękowanie za pomoc przy organizacji wystawy towarzyszącej Kongresowi "Znani nieznani Polacy światu".

- Panu dr Janowi Wiśniewskiemu, Dyrektorowi Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu.

Na część naukową Forum składały się trzy panele dyskusyjne, w których udział wzięli reprezentanci przedsiębiorstw wystawiających się na Forum oraz przedstawiciele świata nauki: Nauka i własność intelektualna w Twojej firmie, Nauka i gospodarka – szanse i zagrożenia dla współpracy oraz Oferta kujawsko-pomorskich instytucji otoczenia biznesu dla przedsiębiorstw.

X Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 25 października 2019 roku

26 października 2019 roku w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy odbyła się Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna w ramach X Kongresu "Jeden świat - wiele kultur".

Historia Kongresu i konferencji odbywających się w jego ramach sięga 2010 roku, kiedy to zainicjowano cykl corocznych spotkań mających za zadanie ukazać międzynarodowe aspekty oraz możliwości dialogów na przestrzeni interdyscyplinarnej jak i międzynarodowej.

Ta inicjatywa, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez naukowych naszego regionu, to efekt wieloletniej współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Piotr Całbecki Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu był „Człowiek i nauka we współczesnym świecie”.

- Jeden świat – wiele kultur, wszechobecna wielokulturowość to jedna z głównych cech współczesnego społeczeństwa. Należy permanentnie poszerzać swoje kompetencje i wiedzę w zakresie szeroko pojętej wielokulturowości, aby lepiej zrozumieć świat, w którym ona funkcjonuje. Kongres „Jeden świat – wiele kultur” jest wydarzeniem o trans kulturowym charakterze. Dzięki temu stworzone zostały pewne intelektualne tradycje, zintensyfikowała się potrzeba poszukiwania prawdy i obszarów dialogu, które we współczesnym świecie są tak potrzebne człowiekowi. Każdy Kongres, to kolejne spotkanie myśli i rozważań przedstawicieli świata nauki, kościoła, kultury i polityki, którzy odwołują się do fundamentalnych obszarów ludzkiej egzystencji – rozpoczęła JM Rektor prof. KPSW dr Helena Czakowska.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Człowiek i nauka we współczesnym świecie" mieliśmy możliwość wysłuchać w sesji plenarnej wykładu prof. dr. hab. n. med. Piotra Rogali z Uniwersytetu Medycznego pt. "Wsłuchując się w głosy natury... tropy nauki i innowacji w świecie przyrody", prof. UWr dr. hab. inż. Marcina Łukaszewicza z Uniwersytetu Wrocławskiego nt. "Biotechnologii w służbie człowieka – współczesne dylematy rozwoju". W pierwszej części swoje wystąpienie przedstawił również prof. dr hab. Wojciech Polak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dotyczące "Obecnych relacji polsko-niemieckich". Po przerwie w sesji plenarnej udział wzięli: prof. KPSW dr hab. Czesław Kłak z wykładem pt. "Pozbawienie wolności w świetle Konstytucji RP", prof. dr Ewa Polak z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy "Ekonomiczne i pozaekonomiczne mierniki jakości życia na przykładzie wybranych państw" oraz dr inż. Paweł Wiśniewski z Politechniki Warszawskiej omawiając "Rolę inżynierii materiałowej we współczesnym świecie".

W ramach sześciu tematycznych konferencji krajowych: Wiara i rozum źródłami odkrywania prawdy o człowieku, Państwo i prawo, Polskie prawo karne na tle zasad Konstytucji RP, Współczesne wyzwania ekonomii, Dziecko we współczesnym świecie, Człowiek (i) maszyna. Nauki techniczne w służbie człowieka swoje wykłady wygłosili m.in.: dr hab. Jan Kulesza z Uniwersytetu Łódzkiego, prof. KUL dr hab. Krzysztof Wiak, prof. UW dr hab. Leszek Bosek, prof. PhD Teodora Rizowa New Bulgarian University Sofia z Bułgarii, prof. PhD Olha Nesterova Dnipro Universtity od Technology z Ukrainy, prof. PhD Maksym Omelianenko oraz prof. Phd Maryna Omelianenko z Międzynarodowego Uniwersytetu Kijowskiego z Ukrainy, Jan Świerkowski reprezentujący Universidade Catolica Portuguesa z Portugalii oraz University of Copenhagn z Danii.
 

IX Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 25 października 2018 roku
25 października 2018 roku w siedzibie  Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zgodnie z wieloletnią tradycją zainaugurowano IX Kongres "Jeden świat - wiele Kultur". Historia Kongresu i konferencji odbywających się w jego ramach sięga 2010 roku, kiedy to zainicjowano cykl corocznych spotkań mających za zadanie ukazać międzynarodowe aspekty oraz możliwości dialogów na przestrzeni interdyscyplinarnej jak i międzynarodowej.

Ta inicjatywa, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez naukowych naszego regionu, to efekt wieloletniej współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski Prezydent Miasta Bydgoszczy.

Tematem przewodnim tegorocznego kongresu było „Polska w obliczu 100-lecia niepodległości”. Tematyka Kongresu świadomie nawiązywała do obchodzonej w tym roku rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Rangę wydarzenia z 1918 roku podkreślono poprzez liczne i  merytoryczne konferencje nawiązujące właśnie do tematyki narodowościowej.

Kongres rozpoczął się występem Zespołu Pieśni i Tańca „Płomienie” z Miejskiego Domu Kultury nr 4 w Bydgoszczy pod przewodnictwem pani Izabeli Grochowskiej, który zaprezentował polskie tańce ludowe. Inauguracji Kongresu dokonała JM Rektor, prof. KPSW, dr Helena Czakowska:  "Kongres JŚWK  jest przestrzenią tworzącą intelektualne tradycje, otwierającą horyzonty myślowe a także kreującą postawy przyszłych pokoleń. Inicjatywa corocznych spotkań naukowych ma na celu tworzenie wspólnych obszarów dialogu. Dialog w dzisiejszej rzeczywistości jest niezbędnym środkiem i podstawą budowania trwałych więzi społecznych. Dialog oparty na prawdzie jest jedyną drogą do współistnienia kultur, społeczeństw a także godnego życia dla każdego człowieka".

Uroczyste otwarcie było doskonałą sposobnością, aby Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz wręczył Srebrny Medal za zasługi, przyznany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, Kanclerz KPSW pani mgr Justynie Adamczyk. Ponadto podczas Kongresu uroczyście uhonorowano medalem Sapientiae Servientes, założyciela i przewodniczącego Solidarności Walczącej posła na Sejm VIII kadencji, marszałka seniora Kornela Morawieckiego.

W tej części o przemówienie poproszeni zostali reprezentanci współorganizatorów Kongresu: Wicemarszałek Województwa Zbigniew Ostrowski, Wiceprezydent Miasta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz oraz gość specjalny J. Eksc. ks. bp. Jan Tyrwa, któremu JM Rektor złożyła z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin, życzenia w imieniu całej społeczności KPSW.

Głos zabrał również Jiang Jianjum, Wiceprezydent Uniwersytetu Zhejiang Wanli z Chin. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy nawiązała współpracę z Uniwersytetem w Ningbo. Podpisanie oficjalnej umowy nastąpiło podczas briefingu prasowego w trakcie Kongresu.

Podczas Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej "Polska w obliczu 100-lecia niepodległości" mieliśmy możliwość wysłuchać wykładu dr. Kornela Morawieckiego „Rola Solidarności Walczącej w procesie odzyskania Niepodległości”, ks. dr Gajera Laszlo z Węgier, dr Anny Lucki, emerytowanego pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych we Francji o materiałach w sprawie Polski znajdujących się w Archiwach dyplomatycznych MSZ w Paryżu, prof. UAM Macieja Olczyka, którego wykład obejmował zagadnienia związane z działalnością św. Jana Pawła II jako nauczyciela patriotyzmu oraz prof. KPSW Janusza Kutty na temat "Powrotu Bydgoszczy do Polski Odrodzonej".

Pierwszego dnia w ramach siedmiu paralelnych, tematycznych konferencji krajowych swoje wykłady wygłosili m. in. ks. prof. Mirosław Mróz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, który zaprezentował wykład na temat "Tożsamość religijna – tożsamość narodowa. Perspektywa współczesnej filozofii dziejów", dr Ewa Szuber-Bednarz, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, która wygłosiła referat  zatytułowany "Suwerenność jako fundament państwa", dr Agnieszka Wojcik-Czerniawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która zaprezentowała wystąpienie zatytułowane "Pieniądz wirtualny szansą rozwoju gospodarek rozwijających się i pogrążonych w kryzysie". Henryk Maciejewski Konsul Honorowy Chorwacji wraz z mgr Filipem Maciejewskim zaprezentowali swoje stanowiska podczas dyskusji "Czy istnieje zagrożenie dla niepodległości Rzeczypospolitej?".
Dr Virginia-Anastasia Fourmari i Efstathia Nturova podczas obrad dotyczących Aspektów rozwoju techniki we współczesnym świecie przybliżyły temat "The Industrial Revolution of Data and Social sciences in national university".
 

VIII Kongres "Jeden świat - wiele kultur" zainaugurowano 26 października 2017 roku

26 października 2017 r. po raz ósmy zainaugurowaliśmy Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną w ramach Kongresu „Jeden świat – wiele kultur”. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania naukowego był „Dialog wielokulturowości i prawda”. Ta inicjatywa, która już na stałe wpisała się w kalendarz imprez naukowych naszego regionu, to efekt wieloletniej współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad tegorocznym przedsięwzięciem objęli Dr Jarosław Gowin Wicepremier RP, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Abp Stanisław Gądecki Metropolita Poznański Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Honorowymi przewodniczącymi Kongresu są prof. nadzw. KPSW dr Helena Czakowska Rektor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Padre Federico Lombardi SJ, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger- Benedykt XVI. Kongres jest kontynuacją corocznych spotkań naukowych zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą Uczelnię, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie kulturoznawców, ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, politologów, socjologów, historyków, antropologów oraz przedstawicieli innych nauk.

Pierwszy dzień tegorocznego Kongresu był szczególny, ponieważ podczas uroczystej inauguracji odbyła się ceremonia nadania przez Senat Uczelni J. E. Ks. Arcybiskupowi, prof. Henrykowi Muszyńskiemu, Prymasowi Seniorowi oraz wieloletniemu członkowi komitetu naukowego konferencji „Jeden świat – wiele kultur”, tytułu Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Inauguracji Kongresu dokonała JM Rektor, prof. KPSW, dr Helena Czakowska. „Dialog wielokulturowości nie oznacza rezygnacji z własnych przekonań, lecz przeciwnie, jeśli jest nasycony prawdą staje się cennym źródłem wiedzy. Strukturalna różnorodność otaczającego nas świata skłania do tego, aby wspólne ideały i wartości donośnie wybrzmiały. (…) Kluczowym i niezwykle odpowiedzialnym zadaniem, przed którym stoi nasze społeczeństwo jest budowanie fundamentu dla wzajemnej tolerancji i dialogu.  Dialog oparty na prawdzie jest jedyną drogą do współistnienia kultur a także godnego życia dla każdego człowieka” – powiedziała JM Rektor. Następnie głos zabrali  Jego Ekscelencja Ks. Biskup Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski, Senator Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Kobiak. O przemówienie poproszeni zostali współorganizatorzy Kongresy tzn. Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Prezydent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski, który wręczył Padre Federico Lombardiemu SJ, Przewodniczącemu Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger- Benedykt XVI medal miasta Bydgoszczy. Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Janusz Kutta wygłosił laudację a następnie władze Uczelni wręczyły J. E. Ks. Abp Gnieźnieńskiemu, Prymasowi Polski Seniorowi, Prof. dr. hab. Henrykowi Józefowi Muszyńskiemu, akt nadania Profesora Honorowego Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. „Ten długi okres życia, którym Bóg pozwala mi się cieszyć, usiłowałem wykorzystać dla dobra wielu bardzo różnych wspólnot. Dla mnie, jako biblisty, dialog jest najbardziej fundamentalną mową ludzkości” - powiedział ks. abp Henryk Muszyński.
Inauguracja Kongresu stała się również okazją do wręczenia medali Uczelni „Sapientiae Servientes” – w służbie mądrości. Medal ten nawiązuje do misji Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, słowa Sapientiae Servientes umieszczone są na sztandarze Uczelni. Z rąk J M Rektor oraz Prezydenta KPSW medale otrzymali: dr Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Padre Federico Lombardii SJ, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Ks. Biskup dr hab. Artur Miziński, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski oraz Michael Schudrich Naczelny Rabin Polski.Tym akcentem zakończona została uroczysta część inauguracji Kongresu a otwarcia sesji plenarnej dokonała Przewodnicząca Komitetu Naukowego prof. nadzw. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak wraz z Wiceprzewodniczącym prof. nadzw. ks. dr. Mariuszem Kucińskim.
Sesja plenarna podzielona została na cztery części. W pierwszej prelegentami byli dr Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Padre Federico Lombardi, Przewodniczący Foundazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI. Jarosława Gowin w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na rolę uniwersytetu w dialogu międzykulturowym opartym na prawdzie. Podkreślił, że uniwersytet predestynowany jest do prowadzenia dialogu. Jest to zarazem wspólnota ludzi szukających prawdy. Minister Gowin nawiązał także podczas swojej prelekcji do nowopowstałej jednostki - Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, której zadaniem będzie także dialog naukowy, przez co może się ona stać ważnym czynnikiem dialogu międzykulturowego. Padre Fedeerico Lombardi odniósł się natomiast w swej prelekcji do nauczania Józefa Ratzingera w zakresie tematyki dotyczącej międzykulturowości. Podkreślił zjawisko dynamicznej integracji między kulturami, a zarazem otwartość kultury, charakterystyczną dla nauczania Papieża. W drugiej części sesji plenarnej prelekcje wygłosili: Michael Schudrich – Naczelny Rabin Polski, Prof. Vaja Vardidze – Rektor Sulkhan Saba Orbeliani Teaching University w Tbilisi oraz ks. Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Pierwszy z mówców, odnosząc się do problematyki wielokulturowości, podkreślił, że wszyscy ludzie pochodzą od tych samych rodziców, przez co każdego z nas łączą pewne wspólne korzenie i wartości. Zauważył, iż fakt ten przekłada się na dwa nakazy, które przyświecać powinny naszej codziennej egzystencji. Mowa tu o nakazie kochania każdego człowieka oraz zakazie nienawiści, choć niekiedy są one trudne do zrozumienia i przyjęcia we współczesnym świecie. Prof. Vardzidze odniósł się natomiast do kulturowości i tożsamości narodu gruzińskiego. Podkreślił, że jest on zbudowany z wielu elementów kulturowych, co może istotnie wpływać na kryzys tożsamości. Ks. Biskup J. Tyrawa w wystąpieniu postawił pytanie o człowieka. Stwierdził, że człowiek staje się w większym zakresie sobą poprzez poznanie prawdy. Co więcej, poznanie to jest obowiązkiem człowieka. Ks. Biskup zaznaczył, że Benedykt XVI stawia w swej nauce prawdę przed innymi wartościami, zaś wiara jest drogą do poznania prawdy.


Trzecia odsłona sesji plenarnej Konferencji koncentrowała się wokół prelekcji Prof. UFV Juana Palao Uceda z Universidad Francisco de Vitoria, Ks. Prof. Józefa Wołczańskiego z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, ks. Prof. Kranitza Mihaly – Dziekana Wydziału Teologicznego Pazmany Peter Catholic University oraz ks. Prof. PUG Dariusza Kowalczyka z Pontifical Gregorian University. Pierwszy z mówców zwrócił uwagę na zagadnienie uchodźców w Hiszpanii. Zauważył, że zjawisko to generuje zarówno wiele pozytywnych skutków dla społeczności, jak również powoduje niemałe zagrożenia. Prof. Uceda zaznaczył, że pewne niebezpieczeństwa w tym zakresie płyną właśnie z różnorodnych systemów wartości narodowości zamieszkujących aktualnie w Hiszpanii. Podkreślił też, że imigranci napotykają na poważne problemy w zakresie adaptacji i poszukiwania prawdy w nowym otoczeniu, zaś mieszkańcy Hiszpanii muszą stawić czoła tym wyzwaniom i mimo wszystko budować wspólnotę. Ks. Prof. Wołczański przedstawił problematykę międzywojennego Lwowa jako niebywale interesującego przykładu dialogu międzykulturowego. Zauważył, że międzywojenny Lwów stał się miejscem współegzystowania trzech narodowości: Polaków, Żydów i Rusinów. W konsekwencji miasto to było bardzo doświadczone w zakresie międzykulturowego współistnienia, ale jednocześnie stało się bardzo bogate kulturowo. Ksiądz Mihaly natomiast przedstawił zagadnienie fundamentalizmu, materializmu, rolę świadectwa i ich znaczenie dla tworzenia kultury. Prof. Kowalczyk natomiast starał się znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest prawda. Wyróżnił jej trzy zasadnicze aspekty: prawdę ontologiczną, egzystencjalną oraz eschatologiczną.

W czwartej części sesji plenarnej wystąpienia wygłosili: ks. prof. Tadeusz Guz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, prof. Witold Kulesza z WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii PAN oraz prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Pierwszy z prelegentów przedstawił dialog z punktu widzenia filozofa. Przypomniał, że dialog w ujęciu nauki Jana Pawła II dąży do zjednoczenia się z odwieczna prawdą. Prof. Kulesza starał się odpowiedzieć na pytanie, czy możemy mówić o kategorii prawdy sądowej. Zauważył, że przez prawo rozpoznawane są nowe zjawiska bezprawia, zdarza się bowiem także, że wyroki sądowe spotykają się z bezprawiem. Kolejny z prelegentów, prof. Kucharczyk w swym wystąpieniu  zauważył, że relatywizm  jest wrogiem dialogu. Jednocześnie podkreślił, że Kościół prowadzi dialog międzykulturowy od początku swego powstania. Ostatni z prelegentów, prof. J. Kutta podjął zagadnienie dialogu międzykulturowego z perspektywy historii Polski.

Drugi dzień Kongresu "Jeden świat - wiele kultur" (27.10.2017), obfitował w rozmaite wydarzenia nie tylko o charakterze naukowym. Odbyło się siedem paralelnych, tematycznych konferencji krajowych oraz wiele imprez towarzyszących, które w myśl wspólnego hasła "Od juniora do seniora" skierowane zostały do osób w każdym wieku.

Tematyczne konferencje krajowe zgromadziły znakomitych naukowców i praktyków z wiodących ośrodków naukowych. Konferencja "Prawo karne w ochronie praw dziecka", której moderatorem był prof. KPSW Igor Zgoliński cieszyła się dużym zainteresowaniem z uwagi na fakt, iż swoje referaty zaprezentowali uznani karniści, między innymi z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czy Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas konferencji "Państwo i prawo", prelegenci omawiali szeroko pojętą tematykę państwowości i obywatela w aspekcie litery prawa. Moderatorami byli prof. KPSW Krystyna Kwaśniewska, dr Marta Czakowska i dr Igor Zduński, każdy z nich przewodził jednej części owej konferencji. "Europa - matka czy babcia? Siła Nadziei w budowaniu przyszłości" na to pytanie starali się odpowiedzieć uczestnicy kolejnej konferencji moderowanej przez prof. KPSW, ks. Mariusza Kucińskiego. Kolejna konferencja zatytułowana była "Humanizm - Dialog - Tożsamość - Kultra. W poszukiwaniu impulsów dla rozwoju edukacji". Czterech moderatorów, tj. prof. Lech Witkowski, prof. KPSW Monika Jaworska-Witkowska,  dr Marta Małecka oraz dr Marta Chyła, poprowadziło cztery osobne sesje poruszając zagadnienia związne z dialogiem kulturowym, kwestią budowania kultury pedagogicznej, troską o tożsamość w otaczającej nasz rzeczywistości oraz wieloakcentowością polskiej humanistyki. Inkluzja społeczna oraz kultura tekstu to myśli przewodnie dwóch sesji, na które złożyła się konferencja zatytułowana "Edukacja - Tożsamość - Wrażliwość". Prof. Andrzej Czyżewski wraz z licznymi prelegentami próbował znaleźć rozwiązanie dla wyzwań jakie stawiane są współczesnej ekonomii. Ostatnia tematyczna konferencja krajowa zatytułowana "Osiągnięcia nauk technicznych na progu XXI wieku" oscylowała tematycznie m. in. w zakresie budownictwa, energooszczędności czy nawigacji satelitarnej.  

Jak co roku dużym zainteresowaniem cieszyła się symulacja rozprawy sądowej zatytułowana "Proces Generała Augusta Fieldorfa-Nila", którą zainsceniozwali członkowie Kliniki Prawa studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej W Bydgoszczy. Warsztaty "Wielokulturowość w rękodziele artystycznym" prowadzone przez studentki Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych Jolantę Surmę i Kamilę Dominikowską, okazały się niezwykle atrakcyjną inicjatywą nie tylko dla dzieci i młodzieży, ale także dla seniorów.  

W ramach "Młodzieżowego Festiwalu Nauki" prowadzonego przez dr Joannę Mstowską, dr Katarzynę Kukowicz-Żarską oraz studentki filologii angielskiej i germańskiej dzieci i młodzież mogła uczestniczyć w warsztatach językowych, dzięki którym poprzez zabawę zgłębiali tajniki języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego. Prof. KPSW Małgorzata Muszyńska oraz dr Katarzyna Stefanowcz-Zawiszewska przygotowały warsztaty literackie pt. "Metaforyczne przechadzki w kulturze poematu", które odbyły się w ramach Zjazdu Kulturowego Uniwersytetu Dzieci "ALFA" i Przedszkolnej Akademii Nauki i Zabawy. Odbył się również kolejny Zjazd Wydziału Historii, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Międzypokoleniowego Uniwersytetu "OMEGA". Zainteresowani mogli skorzystać z poradnictwa w ramach Pracowni Mentoringu Rozwojowego.
 

VII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna "Jeden świat-wiele kultur"

 

1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

27 października br. po raz siódmy zainaugurowaliśmy Międzynarodową Konferencję Interdyscyplinarną z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”. Jest to efekt współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy.

W 2016 roku obchodzimy 1050 rocznicę Chrztu Polski. W całym kraju organizowane są liczne uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Z tego też względu tematem tegorocznej edycji konferencji jest „1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa”. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Konferencja jest kontynuacją zainaugurowanych w 2010 r. przez naszą Uczelnię corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w gronie kulturoznawców, ekonomistów, prawników, pedagogów, teologów, politologów, socjologów, historyków, medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Otwarcia konferencji dokonała JM Rektor, prof. KPSW, dr Helena Czakowska.
- Pod datą roczną 966 kronikarz zapisał: Mesco baptisatur (Mieszko został ochrzczony). To proste zdanie zawiera doniosłą treść historyczną i aktualną. U schyłku XX stulecia jedna z osób znana z niezwykłej bystrości zapytana – „Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest?” z figlarnym uśmiechem natychmiast odparła: „Oczywiście, żeby Polska mogła wejść do Unii Europejskiej i NATO!”. Istotnie, nie trudno dostrzec symbiozę tych dwóch poczynań. Polska bowiem legitymuje się do dzisiaj swoim rzymskim katolicyzmem, co ma zapobiegać wszelkiemu kwestionowaniu jej właściwego miejsca pośród krajów Zachodu. Wśród znawców problemu panuje zgoda, że akt dokonany w 966 roku jest po dziś dzień „najważniejszym i najbardziej decydującym posunięciem polityczno-kulturalnym w całej historii Polski” – powiedziała JM Rektor.

Podczas pierwszego dnia konferencji Mons.. Giuseppe A Scotti, I Przewodniczący „Fondazione Vaticana” Joseph Ratzinger – Benedetto XVI uhonorowany został Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Mikołaj Bogdanowicz.
Mons. Giuseppe A. Scotti, Prałat Honorowy Jego Świątobliwości jest nie tylko teologiem i duszpasterzem, ale również znakomitym znawcą problematyki mass mediów. Wiedzę z tego zakresu łączy twórczo z działalnością dziennikarską. W 2007 roku papież Benedykt XVI mianował Mons. Giuseppe A. Scotti’ego Sekretarzem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu. W 2010 roku objął  on funkcję Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Od szeregu lat bliskie stosunki łączą Mons. Giuseppe A.  Scotti’ego z województwem kujawsko-pomorskim, Bydgoszczą i uczelniami tego województwa, zwłaszcza z Kujawsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Bydgoszczy.

Swoją obecnością, uczestników konferencji zaszczycił także ks. Biskup dr Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej.
- Dziś mamy problem z tożsamością. Człowiek jest istotą, która nie tylko żyje, ale też kieruje swoim życiem poprzez racje i cele. Gdy jeden cel osiągnie, wówczas wyznacza sobie kolejny. Warto zastanowić się gdzie tak pędzi. Konferencja pozwala zastanowić się dokąd zmierzamy. Zastanowić się nad naszą tożsamością – powiedział Biskup.

Dr Andrzej Potoczek, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przekazał słowa Marszałka Województwa, Piotra Całbeckiego.
- Pragnę podziękować, że za motyw przewodni tegorocznej edycji konferencji obrali Państwo 1050. rocznicę Chrztu Polski i znaczenie tego aktu dla kształtowania naszej tożsamości narodowej. Tematyka obrad wpisuje się bowiem w regionalne obchody ustanowionego decyzją Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Roku Dziedzictwa Chrztu Polski – napisał Marszałek Województwa.

List z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzeja Dudy odczytał Prof. KPSW, dr hab. Janusz Kutta, Przewodniczący konferencji:
- Organizowane od 2010 r. przez Kujawsko-Pomorska Szkołę Wyższą w Bydgoszczy spotkania są wartościową inicjatywą, która służy dialogowi i wymianie myśli na temat zróżnicowania kulturowego współczesnego świata. Przygotowana Konferencja wpisuje się w organizowane w całym kraju wydarzenia poświęcone podniosłej rocznicy chrystianizacji naszego kraju i wpływowi tego historycznego faktu na dzieje naszego narodu i państwa – usłyszeli uczestnicy konferencji.

Podczas sesji plenarnej wykłady wygłosili m.in. Prof. dr hab. Jacek Woźny, Rektor UKW, Prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, Prof. dr Arunas Augustinatis z Kazimieras Simonavičius University z Litwy, Ks.  Alexey Mitsinskiy MIC, Dyrektor Programu Stypendialno-Edukacyjnego „Step” z Kazachstanu oraz Ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z Warszawy.

Wykład zatytułowany „1050-rocznica Chrztu Polski jako dziedzictwo i zobowiązanie” Abp. Prof. dr. hab. Henryka Muszyńskiego, Prymasa Polski Seniora odczytał prof. KPSW, dr. hab. Janusz Kutta.
- Konkretny i praktyczny wniosek, jaki wypływa z dotychczasowych rozważań, sprowadza się do dwóch zasadniczych pytań. W perspektywie indywidualnej: Czy rzeczywiście przeszedłem przez śmierć, którą jest chrzest? Na ile umarł we mnie stary poganin, a żyje nowy, paschalny człowiek, który gotów jest ofiarować swoje życie jako dar dla drugich? W wymiarze społecznym należałoby zapytać: Na ile w życiu publicznym Polacy są jeszcze narodem katolickim? Na ile Chrystus współkształtuje nasze życie w wymiarze społecznym, gospodarczym i politycznym? – napisał Abp. Prof. dr hab. Henryk Muszyński.

Podczas sesji plenarnej mogliśmy też wysuchać m.in. wykładów Prof. dra Arunasa Augustinatisa z Kazimieras Simonavičius University z Litwy, Prof. dra Jose Ignacio Ruiz Rodriguesa, prof. dra Jose Eduardo Franco, dr Beaty Cieszyńskiej z Universidad Alcalá de Henares z Madrytu i Universidade de Lisboa oraz Prof. dra Gianluca Vagnarelliego z University of Macerata z Włoch.

Konferencja stanowi wyraźne zaproszenie wszystkich osób, niezależnie od wyznania, do dyskusji o problemach współczesnego świata w aspekcie kulturowym, prawnym i ekonomicznym. Wymiana poglądów, naukowy ogląd rzeczywistości i dyskurs akademicki zaplanowane zostały w sesji plenarnej oraz w panelach tematycznych zatytułowanych:
I. Chrzest Polski - źródła nadziei i tożsamości narodowej
II. Aksjologiczne podstawy polskiego prawa karnego w perspektywie jego ewolucji
III. Tożsamość kulturowa i jej dialogiczne uwikłania
IV. Sztuka edukacji i kultury pedagogicznej
V. Predykcje wokół nauk ekonomicznych z perspektywy historycznej
VI. Badania i rozwój techniki w XXI wieku
VII. Państwo i prawo
VIII. Wybrane aspekty odpowiedzialności prawnej.

Drugi dzień VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu „Jeden świat - wiele kultur” obfitował w liczne wydarzenia skierowane do osób w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych. Przygotowane atrakcje cieszyły się ogromną popularnością. Licznie przybyli goście brali udział m. in. w symulacji rozprawy sądowej "Proces Generała Augusta Fieldrofa-Nila" (przygotowana przez Klinikę Prawa studentów KPSW), spotkaniu zatytułowanym "Śladami naszych potomków" z potomkami polskich zesłańców.

Szereg interesujących imprez towarzyszących dla szkół średnich i osób zainteresowanych przygotowali pracownicy Wydziału Nauk Społecznych i Filologicznych. W programie znalazły się takie atrakcje, jak: Manufaktura Młodych, czyli Strefa Działań Młodej Bydgoszczy, V Kujawsko-Pomorski Kongres Młodzieży, zjazd historyczny Uniwersytetu Dzieci "Alfa", Przedszkolna Akademii  Nauki i Zabawy, zjazd Wydziału Historii, Tradycji i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Miedzypokoleniowego "Omega".

 

W Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy w dniach 5-6 listopada 2015 r. po raz szósty zorganizowana została Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna z cyklu „Jeden świat – wiele kultur”. Jest to owoc współpracy z Fundacją Watykańską Joseph Ratzinger – Benedykt XVI, Urzędem Marszałkowskim oraz Urzędem Miasta Bydgoszczy. W tym roku była to szczególna okazja, bowiem Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2015 rokiem Jana Pawła II, dlatego też temat przewodni konferencji brzmiał: Jan Paweł II – Pamięć, Dialog, Tożsamość. Polska i Świat wobec wyzwań III Tysiąclecia.

Wymiana poglądów, naukowy ogląd rzeczywistości i dyskurs akademicki zaplanowany był w sesji plenarnej oraz w panelach tematycznych zatytułowanych:

 1. Myśląc Europa.., rola Polski, Europy i Kościoła w nauczaniu Jana Pawła II
 2. Kulturowe i filozoficzne wyzwania pedagogiki i edukacji
 3. Zagadnienia prawa, administracji i ekonomii wobec wyzwań III Tysiąclecia
 4. Nauka i technika wobec wyzwań III Tysiąclecia
 5. Młodzież wobec wyzwań III Tysiąclecia
 6. Nowelizacja prawa karnego i procesu karnego w praktyce a także w ramach obchodów XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
 7. Rodzina przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną.

Konferencji towarzyszyły liczne imprezy okolicznościowe, by wymienić m.in. wystawę poświęconą św. Janowi Pawłowi II, czy wystawę demotywatorów i rękodzieła. Co więcej, uczestnicy konferencji mogli zmierzyć się z ekonomią podczas potyczek, a także wziąć udział w symulacji rozprawy sądowej oraz licznych warsztatach.

Wagę tej inicjatywy, mającej na celu tworzenie wspólnych obszarów dialogu, dostrzegł Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda, który z okazji inauguracji VI edycji tejże konferencji, przesłał list. Wyraził w nim nadzieję, że prace podjęte podczas tych spotkań naukowych przyczynią się do lepszego zrozumienia realiów, w których funkcjonują współczesne państwa i narody, do twórczego dialogu między odmiennymi kulturami i światopoglądami. Co więcej, Prezydent podkreślił w swoim liście znaczenie nauk św. Jana Pawła II w budowaniu ładu na świecie, który nieustannie zmienia się pod wpływem radykalnych ideologii, postępu naukowo-technicznego i rewolucji informacyjnej.

list_prezydent_rp

Tegoroczna konferencja była dla Uczelni szczególna, ponieważ odbyła się w roku obchodów 15-lecia istnienia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Senat Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy nadał wyróżnienie honorowe Bene Meritus koronujące istotny wkład w rozwój Uczelni oraz podnoszenie jej prestiżu w kraju i poza jego granicami.
Wyróżnienie Bene Meritus a także medal 15-lecia otrzymał Prof. h.c. KPSW, Mons. Giuseppe Scotti, Przewodniczący Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger – Benedykt XVI. Dzięki zaangażowaniu Mons. Giuseppe Scottiego Kujawsko-pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, jako jedyna spoza watykańskich struktur stała się stałym współorganizatorem cyklu prestiżowych, międzynarodowych konferencji naukowych, które do tej pory odbyły się w Bydgoszczy, Rio de Janeiro, Rzymie, Medellin i Madrycie. Był także inicjatorem utworzenia przy KPSW, jedynego na świecie poza Watykanem, Centrum Studiów Ratzingera.

Medal 15-lecia otrzymał również ks. Biskup Jan Tyrawa, Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej. Dla Jego Eminencji było to szczególny dzień, ponieważ obchodził On 27-rocznicę sakry biskupiej, a wcześniej świętował swoje urodziny. Z uwagi na te uroczystości w imieniu całej społeczności akademickiej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, złożone zostały serdeczne życzenia zdrowia i wielu sił do dalszego pełnienia duszpasterskiej służby, którą Dostojny Jubilat zawsze podejmował z optymizmem i ufnością w Bogu, realizując swoje zawołanie biskupie: Sursum corda!

Na ręce prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego złożony został list gratulacyjny z okazji nadania mu przez Senat Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, uchwałą z dnia 28 września 2015 r., zaszczytnego tytułu doktora honoris causa. Profesor otrzymał również medal 15-lecia, jako wyraz podziękowania za owocną, wieloletnią współpracę. Pan Profesor był projektodawcą inicjatywy zorganizowania w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy Warsztatów Naukowych dla Doktorantów i Habilitantów, którym przewodniczył począwszy od 2010 roku. Wydawnictwo uczelniane jako podsumowanie tych spotkań wydało publikację zatytułowaną „Efektowność ekonomiczna i adekwatność społeczna w wyborach gospodarczych. Z prac warsztatów nauko-badawczych KPSW w Bydgoszczy dla doktorantów i habilitantów”. Pan Profesor Andrzej Czyżewski jest także redaktorem naczelnym „Roczników Ekonomicznych KPSW w Bydgoszczy”, periodyku, który znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Po raz pierwszy na konferencji gościliśmy Prof. Maurizio Vernassę z Uniwersita di Pisa. Otrzymał on medal 15-lecia za dotychczasową, owocną współpracę, w ramach Programu Erasmus+, oraz poszerzenie jej o nowe płaszczyzny, uszczegółowione w specjalnym akcie Memorandum of Understanding.

Medalem 15-lecia uhonorowana została także prof. Olga Nesterchuk z Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Społecznego w Moskwie, która uczestniczyła w naszej konferencji już po raz czwarty. To dzięki osobie Pani Profesor odbywa się dynamiczna i twórcza współpraca międzynarodowa między naszymi uczelniami, oparta na niwie naukowo-badawczej oraz wzajemnym wspieraniu środowisk akademickich.

Medale 15-lecia otrzymali również: Tomasz Latos Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej za współpracę z Uczelnią oraz zawsze okazywaną przychylność, Andrzej Kobiak Senator Rzeczpospolitej Polskiej w dowód uznania za identyfikację z Uczelnią oraz życzliwość i aktywną obecność w naszej akademickiej przestrzeni, o. prof. dr hab. Paweł Warchoł jako dowód uznania za podejmowanie inicjatyw zmierzających do prowadzenia kreatywnej współpracy z Uczelnią, prof. KPSW dr hab. Alicja Grześkowiak za długoletnią współpracę, zaangażowanie w życie Uczelni oraz wkład w rozwój naukowo-badawczy, Janusz Krzyworzyński Konsul Honorowy Kirgistanu za współdziałanie na niwie tworzenia międzynarodowego partnerstwa z Narodowym Uniwersytetem Kirgistanu, prof. dr hab. Zbigniew Witkowski za owocną, długoletnią współpracę z Uczelnią, działania na rzecz kreowania jej dobrego wizerunku oraz zaangażowanie w tworzenie rocznika „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea”, dr Wiesław Juchacz, Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za kreatywne działania ukierunkowane na organizację i współorganizację wielu konferencji, sympozjów i spotkań oraz prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz za współpracę w obszarze naukowym oraz okazaną Uczelni życzliwość.

W drugim dniu konferencji medale 15-lecia otrzymali: Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Generalnej za aktywne współdziałanie z Uczelnią oraz zaangażowanie w proces naukowy, prof. Kul, dr hab. Krzysztof Wiak za wyróżniającą się współpracę z Uczelnią, okazywane wsparcie w zakresie rozwoju naukowego pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Włodzimierz Hilla, Sędzia Sądu Okręgowego w Bydgoszczy za dynamiczną kooperację z Uczelnią w obszarach naukowo-badawczych oraz organizacyjnych.

Jednym z prelegentów w sesji plenarnej był Mons. Giuseppe Scotti. W swoim wystąpieniu pt. „Jeden świat wiele kultur: wyzwania III tysiąclecia” mówił o budowaniu pokoju, dyktaturze relatywizmu i kulturze medialnej, a także o wyzwaniu przed którym stawia nas „technokracja ekonomiczna”, która ukazuje nam dramat niehumanitarnej ekonomii. „W czasach globalnej komunikacji i komunikacji w sieci, konieczne jest się byśmy stawali się tymi kobietami i mężczyznami, którzy potrafią mówić z inteligencją wiary do kobiet i mężczyzn, którzy szukają sensu rzeczy i sensu życia. Niestety bardzo często zamykają te poszukiwanie w jednym tylko wymiarze ekonomicznym. Potrzeba byśmy byli zdolni powiedzieć, że władza pieniądza, któremu często ślepo się ufa jest przyszłością zbudowaną na „znacznym przeroście antropocentryzmu, który w nowym przebraniu nadal zagraża wszelkiemu odniesieniu się do czegoś wspólnego i wszelkim próbom wzmocnienia więzi społecznych”.
Problem zderzenia dwóch zupełnie odmiennych kultur i światów został poruszony w sesji plenarnej przez profesora Asylbeka Aidaralieva – Prezydenta Międzynarodowego Uniwersytetu Kirgistanu, który w swoim przemówieniu pt. „Społeczeństwo obywatelskie w Kirgistanie – problemy i perspektywy” wskazywał na istotne różnice istniejące pomiędzy światem zachodu i wschodu, sprawiające, że współpraca między tymi dwoma, tak odmiennymi kulturowo obszarami, jest niezwykle trudna, a czasem wręcz niemożliwa, gdyż „błędnym jest założenie, że istnieje podobieństwo pomiędzy Kirgistanem a światem zachodnim, z tą tylko różnicą, że Kirgistan jest biedniejszy i na innym poziomie rozwoju (…) społeczeństwo kirgiskie jest zupełnie różne od społeczeństw zachodnich, a przykłady z historii pokazują, że mechaniczne przenoszenie zachodnich instytucji, wartości i koncepcji na obcy grunt może być niemożliwe, bądź destrukcyjne.”

Wśród przemówień wygłoszonych podczas sesji plenarnej na uwagę zasługuje niewątpliwie wystąpienie ks. Biskupa Jana Tyrawy, zatytułowane „Jeden świat wiele kultur w kontekście dialogu”. W swoim wystąpieniu Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej powiedział, że aby sprostać wyzwaniom współczesności należy posłużyć się narzędziem jakim jest szeroko rozumiany dialog międzykulturowy, mający dokonać się w szerokim gronie kulturoznawców, ekonomistów, teologów, medioznawców, pedagogów oraz przedstawicieli innych nauk. „Wzajemność mówienia i słuchania doprowadza do spotkania, relacji, do zrozumienia, które wyraża się w pogłębieniu i przemianie własnego jestestwa (…). Niezbędnym warunkiem dialogu jest określenie własnej tożsamości, w tym przypadku tożsamości kultury europejskiej. Jej fundamentem jest chrześcijaństwo (…).” Ks. Biskup Jan Tyrawa w swej prelekcji starał się odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: „Kto w imieniu kultury europejskiej ma być podmiotem dialogu, kto ma dialog prowadzić i być wyrazicielem i ewentualnie obrońcą tożsamości europejskiej”.

Prof. Olga Nesterchuk w swoim wystąpieniu pt.„Społeczno-polityczna pozycja Jana Pawła II i opinia publiczna Rosjan wobec migrantów” odniosła się do słów Jana Pawła II, który podkreślał rolę państwa przyjmującego w kształtowaniu integracji autentycznej poprzez dialog, solidarność, wspólne działania, pozwalające migrantowi otworzyć się i lepiej przysłużyć społeczeństwu. „Papież wzywa również do uznania uzasadnionego pluralizmu kultur, obecnych w danym kraju, o ile jest to zgodne z zachowaniem porządku, na którym spoczywają spokój publiczny i wolność obywateli”. Na przykładzie rosyjskiej sytuacji migracyjnej Profesor wskazała na problemy i bariery w obszarach dotyczących skutecznej realizacji praw migrantów, ich adaptacji i socjalizacji we współczesnych warunkach.

Podczas sesji plenarnej swoje wykłady zaprezentowali także: prof. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak z Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, która podjęła się analizy niezwykle bogatych nauk Jana Pawła II korelujących z aspektami prawa karnego oraz prof. dr hab. Władysław Sinkiewicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Collegium Medicum, który przedłożył myśl Jana Pawła II ukierunkowaną na obszar niesienia pomocy chorym i cierpiącym.

Patronat honorowy nad konferencją z cyklu „Jeden Świat – wiele kultur” objęli: Ksiądz Arcybiskup Claudio Maria Celli – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu; Ksiądz Arcybiskup dr Wojciech Polak – Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz – Metropolita Krakowski, Ksiądz Biskup Jan Tyrawa – Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej, Ewa Mes – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Rafał Bruski – Prezydent Miasta Bydgoszczy.

W konferencji udział wzięli wybitni profesorowie z polskich i zagranicznych ośrodków uniwersyteckich m.in. naukowcy z Kirgistanu, Rosji, Ukrainy i Włoch.

Interdyscyplinarne tematy podejmowane przez prelegentów, stawiały sobie za cel uświadomienie, iż konieczne jest otwarcie się, porozumienie i wzajemna tolerancja, a to wszystko w oparciu o słowa św. Jana Pawła II – Mistrza Dialogu.

 

V MIĘDZYNARODOWA INTERDYSCYPLINARNA KONFERENCJA Z CYKLU "JEDEN ŚWIAT - WIELE KULTUR"

V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja z cyklu „Jeden świat-wiele kultur" dobiegła końca. Przez dwa dni (6-7.11.2014r.) w gmachu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 55-57 niemalże 300 uczestników wysłuchało kilkudziesięciu prelekcji znakomitych ekspertów i specjalistów w swoich dziedzinach. Tegoroczny temat przewodni spotkania brzmiał: „Społeczeństwo wobec wyzwań wielokulturowości w aspekcie prawnym, religijnym, ekonomicznym i edukacyjnym".

- Obecność tak wielu osobistości świadczy o tym, iż problemy współczesnego świata są żywym tematem w dyskursie akademickim niezależnie od narodowości, kultury czy wyznania. Żyjemy w czasach wielkich kulturowych i cywilizacyjnych przemian, które oprócz nowych wyzwań niosą również wielkie zagrożenie - zaznaczyła podczas uroczystego rozpoczęcia Rektor KPSW, dr Helena Czakowska.

Sesja plenarna zainaugurowana została wykładem prof. h.c. KPSW, Mons. Giuseppe Scottiego, Przewodniczącego Fundacji Watykańskiej Joseph Ratzinger - Benedetto XVI, który zwrócił uwagę na to, iż cztery dziedziny omawiane w czasie konferencji powinny pomóc dzisiejszemu społeczeństwu odbudować jednolitą wizję człowieka, w której inteligencja ściśle koreluje z miłością. - Cztery wymiary zaproponowane dla naszej analizy w tych dwóch dniach pracy - wymiar społeczny, religijny, ekonomiczny i edukacyjny - winny być w stanie stworzyć spójną wizję człowieka, w której inteligencja jest ściśle złączona z miłością - podkreślał podczas prelekcji Ksiądz Prałat.

Z kolei prof. dr hab. Olga Nesterchuk przybliżyła wszystkim zgromadzonym zagadnienie wielokulturowości na przykładzie kształtowania rosyjsko-moskiewskiej tożsamości kulturowej. - Ogólnie rosyjsko-moskiewską tożsamość kulturową można przedstawić jako subiektywne określenie przez człowieka własnego systemu przynależności, stosunku, identyfikacji z Rosjaninem - obywatelem swojego kraju i moskwianinem - mieszkańcem stolicy jednocześnie - rozpoczęła profesor. Jak podkreślała prelegentka w samej stolicy Rosji wyodrębniono ponad 40-ści kategorii młodzieży, na tożsamość których wpływa wiele zewnętrznych czynników m.in.: brak wzajemnego zrozumienia tradycji moskiewskich, migracja młodych do metropolii czy też problemy z rekreacją.

W swoim przemówieniu ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz zwrócił uwagę na kolejny ważny aspekt i przywołał kwestie problemów mniejszości kulturowych zobrazowaną na przykładzie dylematu pastoralnego jakim jest imigracja. Mówca przekonywał, że podczas pełnienia posługi duchowej wobec imigrantów należy wystrzegać się wszelkich form dyskryminacji rasowej, narodowościowej, kulturowej jak i religijnej. Jak sam podkreślał - Chodzi więc o to, aby w przybyszach widzieć nie tyle zagrożenie dla kulturowej tożsamości czy konkurencję w dostępie do dóbr materialnych, ile przede wszystkich nowych braci i siostry, którzy sami w sobie są bogaci w różnorodne dary i których przybycie stanowi okazję i zachętę do celebrowania tej szczególnej katolickiej zasady, jaką jest reguła jedności w różnorodności.

W pierwszym dniu konferencji po części plenarnej dyskurs akademicki odbył się w pięciu głównych panelach, tj.:

 • I Prawne, administracyjne i ekonomiczne aspekty wielokulturowości
 • II Religia wobec wyzwań społeczeństwa wielokulturowego
 • III Złożoność i różnorodność (języków) kultury w edukacji i pedagogice
 • IV Edukacja w aspekcie wyzwań wielokulturowości
 • V Młodzi wobec wyzwań wielokulturowości (panel studencki)

Podczas żywych dyskusji naukowcy i przedstawiciele różnych środowisk z kraju i z zagranicy, a także studenci rozprawiali o aspektach dialogu międzykulturowego, a także prezentowali wyniki swoich badań naukowych, które skupione były głównie wokół najistotniejszych trosk współczesnego świata.

Drugi dzień konferencji swoją obecnością zaszczycił między innymi ks. Prymas Polski Abp dr Wojciech Polak, który wygłosił referat mówiący o wyzwaniu jakim dla współczesnej Europy jest wielokulturowość. Podczas wystąpienia zaznaczył, iż temat wielokulturowości nie należy tylko do czysto teoretycznych zagadnień. Zatrzymanie się nad omawianym tematem wymaga nie tylko spekulatywnej refleksji , ale odważnej konfrontacji z rzeczywistością. Ksiądz Prymas zaakcentował, że - każde pytanie o współistnienie wielu kultur jest tak naprawdę pytaniem o człowieka, o jego zdolność i wychowanie do budowania relacji, począwszy od rodziny, której nikt i nic nie może zastąpić, a skończywszy na wspólnocie europejskiej.

- Cieszę się i wyrażam uznanie dla organizatorów tej Międzynarodowej Konferencji za to, że poszczególne wystąpienia i sesje tematyczne dotykają szczegółowych kwestii związanych z wyzwaniem wielokulturowości. Stwarza to obszar spotkania, bez którego niemożliwe byłoby dotarcie do sedna tego zagadnienia - podsumował Arcybiskup Polak.

Prof. nadzw. KPSW, dr hab. Alicja Grześkowiak w swoim wystąpieniu pt. „Sprzeciw sumienia na tle wybranych zawodów" zaznaczyła, iż temat ten jest aktualny „zwłaszcza w społeczeństwach pluralistycznych , w których zachodzi konflikt między obowiązkiem zachowania zgodnego z prawem stanowionym, a powinnością moralną wskazywaną przez sumienie".

W następnej kolejności w swojej laudacji prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski poruszył temat idei dialogu jako sposobu współpracy i rozwiązywania konfliktów we współczesnym świecie , w myśli św. Jana Pawła II. - Papież postrzegał religie nie tylko jako źródło porozumienia z Bogiem, ale także z ludźmi i pomiędzy ludźmi - tłumaczył prof. Witkowski.

Ponadto podczas drugiego dnia obrad został zorganizowany panel dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w ramach którego odbył się konkurs ekonomiczny „Potyczki ekonomiczne", symulacja rozprawy sądowej dotyczącej zabójstwa w afekcie przygotowanej przez studentów Prawa i zarazem członków KN Klinika Prawa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, a także debata oksfordzka pt. „Życie w globalnej wiosce - zagubiona tożsamość czy nieograniczona perspektywa wolności".

Konferencja „Jeden świat-wiele kultur" jest jednym z istotnych elementów przyczyniających się do realizacji misji KPSW wyrażonej w słowach „Sapientiae Servientes - w służbie mądrości" oraz otwartości na współczesne wyzwania wielokulturowego świata. Wydarzenie jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

WSPÓŁCZESNY WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI. W KIERUNKU ZMIAN KODYFIKACYJNYCH I USTROJOWYCH

25 kwietnia 2014 roku Wydział Prawa i Administracji oraz Stowarzyszenie Temida w Inowrocławiu już po raz piąty byli organizatorami konferencji naukowej z cyklu "Oblicza Temidy". Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła "Współczesnego wymiaru sprawiedliwości. W kierunku zmian kodyfikacyjnych i ustrojowych".

Problematyka konferencji została podzielona na dwie części. Pierwsza dotyczyła prawa karnego materialnego, z kolei druga poruszała kwestie związane z postępowaniem karnym. Wśród prelegentów byli eksperci i praktycy w swoich dziedzinach m.in. prof. dr hab. Alicja Grześkowiak, Sędziowie Sądu Najwyższego - Wiesław Kozielewicz oraz Kazimierz Klugiewicz, prof. dr hab. Arkadiusz Lach, prof. dr hab. Sławomir Steinborn, prof. dr hab. Krzysztof Wiak, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dr Dariusz Kala, poseł na Sejm RP Krzysztof Brejza, a także przedstawiciel Ministra Sprawiedliwości.

WIELOPROFILOWA POMOC OSOBOM ZE SPEKTRUM AUTYZMU (ASD)

Dnia 12 kwietnia 2014 roku odbyła się I Problemowa Konferencja Naukowa z Zakresu Dobrych Praktyk pt. "Wieloprofilowa pomoc osobom ze spektrum autyzmu (ASD)". W czasie konferencji poruszone zostały m.in. kwestie prawnego funkcjonowania osób z autyzmem, kształtowania umiejętności społecznych i komunikacyjnych, przygotowania do samodzielności osób dorosłych z autyzmem czy też aktywizacji zawodowej.

Organizatorem konferencji był Wydział Pedagogiczny KPSW, Centrum Kształcenia Podyplomowego i Ustawicznego KPSW wraz z Polskim Towarzystwem Integracji Sensorycznej w Warszawie i Centrum Terapii "egeo" w Bydgoszczy.

POLSKA - UKRAINA - UNIA EUROPEJSKA W UJĘCIU NAUKOWYM

7 marca 2014 roku studenci i zaproszeni goście dyskutowali nt. sytuacji Ukrainy i perspektyw współpracy pomiędzy Polską, Ukrainą i Unią Europejską. W centrum zainteresowania uczestników konferencji była fala protestów na Ukrainie i wydarzenia na Majdanie. Celem studenckiej międzynarodowej konferencji było spojrzenie na problem protestów na Ukrainie z wielu perspektyw: medialnej reprezentacji, politycznych reakcji, geopolitycznych uwarunkowań i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Konferencja zorganizowana została z inicjatywy Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Ekonomiczno-Społecznego KPSW oraz Koła Naukowego "Europejczyków" i Koła Naukowego "Studia nad demokracją" działających w Uczelni.

IV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR
"Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego"

W dniach 7-8 listopada 2013 r. odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Jeden świat wiele kultur. Współczesne wyzwania rozwoju społecznego i gospodarczego". Zainaugurował ją wykład węgierskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Atilla Fülöp, zatytułowany "Ekonomiczne podejście do kwestii demograficznych, a przez to do problemów rodziny. Plany rządu Węgier, osiągnięcia, wyzwania, zmagania i perspektywy". W konferencji uczestniczyło ponad 90 referentów z kilkunastu polskich i zagranicznych uczelni. Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Podczas konferencji powołano Międzynarodowego Konsorcjum Rektorów i Prezydentów Uniwersytetów i Szkół Wyższych. Celem powołania Konsorcjum było stworzenie możliwości szerokiej współpracy między uczelniami i ich otoczeniem gospodarczym, kulturalnym, sportowym, itp. W spotkaniach Konsorcjum uczestniczyli Rektorzy i Prezydenci uczelni, z którymi Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa współpracuje, a także przedstawiciele rządu oraz władz samorządowych, w tym z Włoch, Węgier, Rumunii, Rosji, Kirgistanu, Turcji, Ukrainy, Grecji. Konferencji towarzyszyły także obrady Forum Gospodarczego, którego celem było umożliwienie współpracy międzynarodowej w sferze gospodarczej. Stało się także okazją do zaprezentowania osiągnięć i możliwości biznesowych firm z regionu.

Konferencja jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Obrady IV konferencji odbywały się w następujących panelach:

 1. Religia i kultura wobec zagrożeń współczesnego społeczeństwa
 2. Ekonomiczne i społeczne dylematy gospodarki rynkowej
 3. Współczesność w wymiarze prawnym
 4. Współczesność w wymiarze administracyjnym
 5. Cywilizacja techniczna XXI wieku
 6. Przyszłość edukacji w świetle kryzysów współczesnego świata
 7. Przemiany edukacji i dyskursów pedagogicznych w świetle kryzysów współczesnego świata
 8. Współczesne wyzwania lingwistyki

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl

BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI

Jakie zalety mają budynki inteligentne? Czym jest energooszczędny dom? Dlaczego warto budować dom pasywny? Na te i wiele innych tematów dyskutowali naukowcy podczas konferencji pt. "Budownictwo przyszłości", która odbyła się 27 kwietnia 2013 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Podczas konferencji poruszono następujące tematy:

 • Budynki inteligentne, prof. dr hab. inż. K. Wilde
 • Budownictwo pasywne, dr inż. R. Kromplewski
 • Działalność Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki

Konferencja jest podsumowaniem realizacji projektu "KPSW nośnikiem kształcenia dla zdiagnozowanych potrzeb gospodarczych regionu i kraju". Projekt był realizowany w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego a wdrażaniem priorytetu IV Szkolnictwo wyższe i nauka zajmowało się Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a następnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Projekt Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej zakładał bezpłatne 3, 5 letnie studia inżynierskie na kierunku Budownictwo, studia podyplomowe (2 edycje), zajęcia z matematyki i fizyki, praktyki zawodowe oraz dostosowanie kierunku Geodezja i kartografia do europejskich standardów poprzez przedmioty dodatkowe.Zainteresowanie realizacją projektu przeszło najśmielsze oczekiwania. W trakcie realizacji (wg stanu na dzień 31 stycznia 2013 r.) wzięło w nim udział 912 osób (zakładano: 576), Budownictwo studiowało 165 osób (zakładano 120), Wycenę nieruchomości studiowało 50 osób (zakładano 25). Projekt zakładał także bezpłatne przeszkolenie studentów Wydziału Technicznego z programu AutoCAD (wzięło udział 300 osób) oraz szkolenie menedżerskie (60 osób).

PROBLEMY ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W DOBIE KRYZYSU POLITYCZNEGO I EKONOMICZNEGO

26 kwietnia 2012 r Wydział Prawa i Administracji KPSW w Bydgoszczy był organizatorem konferencji naukowej pt. "Problemy administracji publicznej w dobie kryzysu politycznego i ekonomicznego".

Światowy kryzys ekonomiczny powoduje poważne konsekwencje dla finansów publicznych i gospodarek państw nim dotkniętych. W tej sytuacji szczególnym wyzwaniem dla administracji publicznej staje się potrzeba zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa socjalnego, a także zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, pomimo konieczności ograniczania wydatków budżetowych. Z tych względów głównym celem konferencji była analiza polityk publicznych w Polsce i innych krajach, w kontekście zagrożenia nową falą kryzysu społeczno-ekonomicznego. Kolejnym celem konferencji było przedstawienie wszechstronnej wiedzy z zakresu różnych nauk (prawnych, politycznych i społecznych) dotyczącej analiz genezy, przebiegu, a także różnorodnych skutków oraz rozwiązań teoretycznych i praktycznych, które mogłyby przeciwdziałać lub łagodzić ujemne skutki kryzysu. Konferencja służyła również dokonaniu oceny zaradczych działań administracji publicznej w państwach dotkniętych kryzysem, strukturach Unii Europejskiej i organizacjach międzynarodowych oraz podjęciu próby syntezy wniosków płynących z tych działań.

Tematyka obrad obejmowała między innymi zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w następujących obszarach:

 • Bezpieczeństwa i porządku publicznego i jego aspektów - społecznych, socjalnych, międzynarodowych, militarnych, gospodarczych, energetycznych, informatycznych i ekologicznych,
 • Bezpieczeństwa socjalnego,
 • Problemów samorządu terytorialnego w obliczu kryzysu i jego różnorodnych konsekwencji,
 • Polityki społecznej i zabezpieczenia społecznego,
 • Administracji rynku pracy i polityki rynku pracy,
 • Polityki zatrudnienia,
 • Polityki regionalnej UE,
 • Polityki ludnościowej w Unii Europejskiej,
 • Integracji europejskiej w warunkach kryzysu,
 • Działań Unii Europejskiej wobec kryzysu ekonomicznego.

OBLICZA TEMIDY. MEDYCYNA PRZEZ PRYZMAT PRAWA

14 marca 2013 r. Wydział Prawa i Administracji KPSW i Stowarzyszenie Temida w Inowrocławiu byli organizatorami konferencji pt. "Oblicza Temidy. Medycyna przez pryzmat prawa". Naukowcy i praktycy dyskutowali nad prawnym aspektem wielu problemów dotykających współczesną służbę zdrowia oraz pacjentów, m.in. o obowiązku udzielenia informacji jako warunku świadomego wyrażenia zgody przez pacjenta na wykonanie zabiegu medycznego, o korupcji w służbie zdrowia, ochronie zdrowia ludzkiego w związku z wprowadzeniem do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych czy prawie najbliższych do czuwania przy umierającym jako elemencie prawa do godnej śmierci. Honorowy patronat nad Konferencją objął Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

PRACA SOCJALNA - JEJ DYSKURSY,USYTUOWANIA I PROFILE

W dniach 23-24 listopada 2012 r odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. "Praca socjalna - jej dyskursy, usytuowania i profile", przygotowana z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Organizatorami spotkania były: Wydział Pedagogiczny Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Dwudniowa konferencja była okazją do przedyskutowania najważniejszych czynników determinujących kondycję pracy socjalnej w szkolnictwie wyższym.

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR
"Człowiek i jego otoczenie w aspekcie kulturowym, prawnym, ekonomicznym i społecznym"

W dniach 25-26 października 2013 r. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja z cyklu "Jeden świat wiele kultur. Człowiek i jego otoczenie w aspekcie kulturowym, prawnym, ekonomicznym i społecznym". Zainaugurował ją wykład Arcybiskupa Profesora Ignacio Carrasco de Paula, przewodniczącego Papieskiej Akademii Pro Vita, zatytułowany "Świętość życia ludzkiego". W konferencji uczestniczyło ponad 70 referentów z kilkunastu polskich i zagranicznych uczelni. Organizatorami konferencji są Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, Fundacja Watykańska Joseph Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konferencja jest kontynuacją, zainaugurowanych w 2010 roku przez naszą uczelnię, corocznych spotkań naukowych, mających na celu szeroko rozumiany dialog międzykulturowy i wymianę myśli o problemach współczesnego świata w szerokim gronie kulturoznawców, politologów, socjologów, teologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, prawników medioznawców oraz przedstawicieli innych nauk.

Obrady III konferencji odbywały się w następujących panelach:

 1. Człowiek w prawie
 2. Człowiek i ekonomia
 3. Człowiek w społeczeństwie, rodzinie i szkole
 4. Religia w życiu człowieka

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/archiwum_2012/

ETYKA I EKONOMIA W ŚWIETLE NAUCZANIA BENEDYKTA XVI

W dniach 11-12 czerwca 2012 r. KPSW była organizatorem Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Etyka i ekonomia w świetle nauczania Benedykta XVI". Specjaliści z wielu krajów dyskutowali, m.in. na temat: Globalnego kryzysu gospodarczego - spojrzenie ekonomiczne i nie tylko (prof. nadzw. KPSW dr H. Czakowska), Porządku ekonomicznego a ekonomii rynkowej w perspektywie "Caritas in veritate" (prof. Flavio Felice), Kwestii agrarnej w świetle encykliki "Caritas in veritate" (prof. dr hab. Andrzej Czyżewski).

Wykład inauguracyjny na temat "Wkład J. Ratzingera-Benedykta XVI w refleksję etyczną nad współczesna ekonomią" wygłosił Ks. Kard. Prof. Tarcisio Bertone, który mówił, m.in. o powiązaniach jakie istnieją między ekonomią, polityką, etyką, filozofią i religią. Wykład ów Jego Eminencja wygłosił jako Profesor Honorowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, bowiem w uznaniu osiągnięć na polu naukowym, społecznym i kulturowym Kard. Bertone został odznaczony przez Senat Uczelni najwyższym wyróżnieniem. Gość z Watykanu w dniu 11 czerwca 2012 r. otworzył także pierwsze w Polsce Centrum Studiów Ratzingera. Siedzibą ośrodka promującego wiedzę i studia z zakresu teologii i nauczania prof. Josepha Ratzingera - Benedykta XVI jest Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy.

ZADOŚĆUCZYNIENIE I NAPRAWIENIE SZKODY W PRAWIE POLSKIM

Wydział Prawa i Administracji KPSW przy współudziale bydgoskiej Okręgowej Izby Radców Prawnych, Okręgowej Rady Adwokackiej, bydgoskiego oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia", Zrzeszenia Prawników Polskich oraz Stowarzyszenia Prawników "Temida" w Inowrocławiu zorganizował 20 kwietnia 2012 r. środowiskową konferencję naukową na temat "Zadośćuczynienie i naprawienie szkody w prawie polskim". W ramach konferencji odbyło się szereg wykładów i dyskusji, w ramach dwóch sekcji: prawa karnego i prawa cywilnego. Naukowcy i praktycy rozmawiali, m.in. na temat odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy w sztuce lekarskiej, odpowiedzialności nielegalnej reklamy, odpowiedzialności za błędy urzędników skarbowych.

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR
"Pielgrzymi prawdy,pielgrzymi pokoju. Dialog kultur, cywilizacji,religii w dobie globalizacji"

W dniach 27-28 października 2011 r. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy była miejscem dyskusji na temat wielokulturowości i problemów współczesnego świata. W debatach i naukowych spotkaniach Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat-wiele kultur" wzięło udział ponad 100 referentów z 32 uczelni z Polski i z zagranicy. Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz prezentacji badań w gronie przedstawicieli kilkudziesięciu krajów. Organizatorem Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat-wiele kultur", która w nawiązaniu do 25. rocznicy spotkania przedstawicieli wielu religii w Asyżu, zatytułowana była "Pielgrzymi prawdy,pielgrzymi pokoju. Dialog kultur, cywilizacji,religii w dobie globalizacji" była Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa we współpracy z Fundacją Watykańską: Joseph Ratzinger - Benedykt XVI. Współorganizatorzy tego naukowego przedsięwzięcia to: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Konferencja była doskonałą okazją do wymiany poglądów oraz prezentacji badań w gronie przedstawicieli różnych krajów, kultur i religii. Wzięło w niej udział wielu reprezentantów różnych dyscyplin naukowych - teologów, politologów, prawników, socjologów, historyków, pedagogów, ekonomistów oraz medioznawców.

Obrady konferencyjne odbywały się w zespołach:

 1. Dialog kultur, cywilizacji i religii
 2. Ekonomia i jej społeczne otoczenie
 3. Porządek prawno-społeczny, a problemy współczesnego świata
 4. Pedagogika wobec wyzwań cywilizacyjnych
 5. Panel studencki

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/archiwum_2011/

UCZESTNICTWO SPOŁECZNE W ŚREDNIEJ I PÓŹNEJ DOROSŁOŚCI

13 i 14 października 2011 r. Zakład Gerontologii Pedagogicznej WP oraz Zakład Ewaluacji i Jakości Kształcenia KPSW oraz Zakład Edukacji Zdrowotnej UKW byli organizatorami konferencji o tematyce gerontologicznej. Naukowcy z całego kraju dyskutowali, między innymi o roli dziadków w życiu rodziny, o przemocy w rodzinie, która niszczy międzypokoleniową więź, o wielu formach aktywności seniorów - od udziału w kółkach teatralnych, klubach krajoznawczych do działalności w harcerstwie czy wolontariacie.

DZIECKO AUTYSTYCZNE W RODZINIE

Sympozjum, które odbyło się 8 czerwca 2011 r. poświęcone było problematyce najczęściej występującego rodzaju zaburzenia rozwojowego. Spotkanie naukowców, terapeutów oraz rodzin wychowujących dzieci i miało charakter otwarty i adresowane było do rodziców dzieci z autyzmem, ich rodzeństwa oraz studentów i pracowników KPSW. Uczestnicy mogli wysłuchać referatów: mgr Małgorzaty Jabłońskiej na temat diagnostyki autyzmu, dr. hab. Pawła Izdebskiego, prof. KPSW na temat dziecka niepełnosprawnego w rodzini, mgr Joanny Jabłońskiej na temat osób z autyzmem i ich spektrum w życiu publicznym, a także referatu "Mój brat Krzysztof", wygłoszonego przez siostrę osoby z autyzmem. Sympozjum towarzyszyła wystawa prac dzieci autystycznych (podopiecznych Świetlicy Terapeutycznej w Toruniu) oraz zdjęć z zajęć terapeutycznych prowadzonych w Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dla Osób z Autyzmem i o Cechach Autyzmu w Toruniu.

KOMUNIKOWANIE SPOŁECZNE W EDUKACJI

Wydział Pedagogiczny KPSW był głównym organizatorem X edycji Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu "Komunikowanie społeczne w edukacji", która odbyła się w dniach 16-19 maja 2011 r w Lądku Zdroju. Przewodni temat konferencji to: "Multidyscyplinarność bezpieczeństwa podmiotowego i przedmiotowego w perspektywie komunikowania międzyludzkiego. Od komunikacji intrapersonalnej, interpersonalnej po komunikowanie globalne w perspektywie bezpieczeństwa człowieka i zbiorowości społecznych. Od komunikacji międzykulturowej do bezpieczeństwa wielu kultur". Celem konferencji jest poszukiwanie nowego spojrzenia na kreowanie bezpieczeństwa personalnego i strukturalnego, podmiotowego i przedmiotowego w perspektywie procesu komunikowania społecznego. Naukowcy chcą również popularyzować filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne, politologiczne i pedagogiczne oraz inne oglądy bezpieczeństwa w perspektywie podmiotowo-przedmiotowej.

INTERNACJONALIZACJA ORAZ PODNOSZENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA JAKO ŹRÓDŁO REFORMY INSTYTUCJONALNEJ

W jaki sposób podnosić jakość kształcenia na polskich uczelniach i jak ją skutecznie badać? Jakie cechy, zdaniem studentów, powinny charakteryzować idealnego wykładowcę? Te i wiele innych zagadnień poruszali eksperci z całego kraju podczas seminarium "Podnoszenie jakości kształcenia jako źródło reformy instytucjonalnej" zorganizowanego 26 października 2010 r. przez Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą. Seminarium było jednym z elementów uczestnictwa KPSW w unijnym projekcie pt. "Internacjonalizacja oraz podnoszenie kultury jakości kształcenia jako źródła reformy instytucjonalnej". Jednym z celów tego przedsięwzięcia było stworzenie strategii w zakresie jakości kształcenia i standardów nauczania. W ramach tego projektu powołano Zakład Ewaluacji Jakości Kształcenia, którego członkowie przeprowadzili badania ewaluacyjne wśród studentów i absolwentów KPSW. Podjęto również dyskusję i wymianę doświadczeń z przedstawicielami Stavanger University w Norwegii. Podczas seminarium, zespół realizujący projekt zaprezentował rezultaty podjętych działań i skonfrontował je z wynikami badań i doświadczeniami innych ośrodków akademickich. W seminarium wzięli udział - jako eksperci - znawcy problematyki ewaluacji jakości kształcenia, którzy przedstawili rozwiązania stosowane w innych krajach oraz toczącą się obecnie na ten temat dyskusję.

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU JEDEN ŚWIAT-WIELE KULTUR

Goście z kilku zagranicznych uniwersytetów i naukowcy z uznanych polskich ośrodków dyskutowali w Bydgoszczy na temat problemów wielokulturowości. Organizatorem I Międzynarodowej Konferencji "Wiele kultur-jeden świat", która odbyła się 18 i 19 listopada była Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa.

Tematyka konferencji koncentrowała się wokół najważniejszych problemów, które dotykają człowieka w wielokulturowym świecie. Adresowana jest do szerokiego grona odbiorców - kulturoznawców, politologów, socjologów, historyków, pedagogów, ekonomistów, medioznawców, prawników oraz przedstawicieli innych nauk. Nie zabrakło na niej dyskusji, między innymi na temat stereotypów we wzajemnym postrzeganiu się narodów, roli mediów i opinii publicznej w "globalnej wiosce", światowej ekonomii i kultury gospodarczej w czasach kryzysu czy religii świata a wielokulturowości. Wśród gości pojawili się naukowcy z uniwersytetów z Turcji, Ukrainy, Kirgistanu oraz Sekretarz Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu, Ks. Prałat Giuseppe Scotti.

Dwudniowa konferencja składała się z sesji plenarnej oraz obrad w trzech grupach tematycznych:

 1. Historia i kultura,
 2. Komunikacja i edukacja,
 3. Prawo, ekonomia i polityka.

Strona konferencji http://oneworld-manycultures.kpsw.edu.pl/archiwum_1/

TWÓRCZOŚĆ DZIECKA AUTYSTYCZNEGO

19 czerwca 2010 r Wydział Pedagogiczny KPSW był organizatorem sympozjum poświęconego twórczości dziecka autystycznego. Do współorganizacji uczelnia zaprosiła Towarzystwo Autyzmu w Toruniu. Celem sympozjum była pogłębiona analiza twórczości dzieci autystycznych, wpływ sztuki na funkcjonowanie rodziny dotkniętej problemem autyzmu oraz rola jaką odgrywa ona w życiu osób niepełnosprawnych. W spotkaniu wzięli udział naukowcy, studenci oraz rodzice dzieci autystycznych. Sympozjum towarzyszyła wystawa prac dzieci dotkniętych autyzmem.

NOWA ELEKTRONICZNA KSIĘGA WIECZYSTA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

Konferencja przygotowana przez Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych KPSW, odbyła się 1 czerwca 2010 roku. Celem konferencji było zapoznanie słuchaczy z problematyką elektronicznych ksiąg wieczystych. Przybliżono m.in. aspekt administracyjny ksiąg wieczystych oraz sprawy ustanowienia na nieruchomościach dłużników hipotek tytułem zabezpieczenia spłaty obowiązujących składek na ubezpieczenie społeczne, zaległości podatkowych tytułem działalności gospodarczej czy też spraw hipoteki bankowej. Problematykę związaną z tą tematyką przybliżyli słuchaczom, m.in. pracownicy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy oraz Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz pracownicy KPSW.

WSPÓŁCZESNE ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZE - STAN OBECNY I KIERUNKI PRZEMIAN

Pod takim tytułem zrealizowano w roku akademickim 2009/2010 cykl seminariów poświęconych wychowaniu. Ich organizatorem był Wydział Pedagogiczny KPSW, a pomysłodawcami prof. nadzw. dr hab. Roman Leppert i prof.nadzw. dr hab. Mariusz Cichosz. Pierwsze z nich, zatytułowane "Szkoła jako środowisko wychowawcze" odbyło się w grudniu 2009 roku. Głównym prelegentem była prof. dr hab. Maria Mendel z Uniwersytetu Gdańskiego. W marcu 2010 roku gościem KPSW był ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, który skupił się na temacie środowiska kościoła ("Bogu i człowiekowi - wychowanie na czas przełomu"). Gościem spotkania, które odbyło się w kwietniu 2010 r. była zaś prof. dr hab. Anna Kwak z Uniwersytetu Warszawskiego, która mówiła o wielkim znaczeniu rodziny w procesie wychowania ("W poszukiwaniu znaczenia rodziny w czasach ponowoczesnych").

STUDENT I ABSOLWENT KIERUNKU ADMINISTRACJA NA RYNKU PRACY

Konferencja odbyła się 19 kwietnia 2010, kierownikiem naukowym konferencji był dr Jarosław Dobkowski. Organizatorem był Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych KPSW przy współpracy Studenckich Kół Naukowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Samorządu Studenckiego KPSW.

Celem konferencji było przybliżenie studentom studiów administracyjnych ogólnej wiedzy o rozwoju kadr administracji, o zatrudnieniu publicznym i zasadach rynku pracy. Prelegentami byli zarówno pracownicy naukowi jak i specjaliści z zakresu rynku pracy oraz studenci. Program konferencji obejmował 3 sesje:

 1. Zagadnienia ogólnospołeczne
 2. Problematykę prawno-pracowniczą
 3. Wybrane kwestie administracyjno-prawne

Uczestnicy konferencji dyskutowali nad problematyką losów edukacyjnych i zawodowych absolwentów administracji, perspektywami zatrudnienia w służbie cywilnej czy nad patologiami życia zawodowego.

EKONOMIA INTEGRUJĄCEJ SIĘ EUROPY

5 marca 2010 roku Wydział Ekonomii w ramach Tygodnia Nauki z KPSW (przygotowanego dla bydgoszczan z okazji jubileuszu 10-lecia Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zorganizował seminarium zatytułowane "Ekonomia integrującej się Europy". Sympozjum przygotowano wspólnie z Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu (Ukraina). W ramach seminarium studenci mogli wziąć udział w dwóch panelach: "Zajmująca ekonomia" i "Finanse w warunkach kryzysu - mity i fakty". Seminarium zakończyły "Potyczki z ekonomią" - konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

UZALEŻNIENIA A ŚMIERĆ

Konferencja z udziałem wybitnych specjalistów odbyła się 15-16 października 2009 r. w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej. Współorganizatorem sympozjum połączonego z warsztatami było Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii. Wykładów na temat uzależnień wysłuchało kilkuset studentów oraz osób, które chciały poszerzyć swoją wiedzę na temat tego problemu. - Bagatelizowanie skutków używania niektórych środków psychoaktywnych to bardzo niebezpieczny i coraz popularniejszy trend. Opinia społeczna poddawana jest nieustannym próbom manipulowania informacjami na temat szkodliwości różnych substancji, domagania się legalizacji narkotyków czy dopuszczania do obrotu różnych innych produktów o działaniu narkotyzującym. Niestety, tym manipulacjom poddawane jest również młode pokolenie przyszłych lekarzy, pedagogów czy psychologów. Dlatego zorganizowaliśmy konferencję, by wyraźnie zaakcentować, że i tak w ostatecznym bilansie, skutkiem uzależnienia jest szereg poważnych problemów osobistych i społecznych, w tym również śmierć - w taki sposób przesłanie sympozjum wyjaśnił Robert Rejniak, jeden z jej organizatorów.

SZKOŁA I OPIEKUNOWIE WOBEC EUROSIEROCTWA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

W naszym regionie żyje ponad 12 tysięcy eurosierot. Czy długa rozłąka z rodzicem wpływa na osobowość młodych ludzi? Okazuje się, że w wielu przypadkach tak. Udowodnili to naukowcy z Wydziału Pedagogicznego KPSW, którzy przez kilka miesięcy prowadzili badania nad tym zjawiskiem. W zespole badawczym, pod kierownictwem prof. nadzw. KPSW, dr. hab. Zbigniewa Węgierskiego znaleźli się: prof. nadzw. KPSW dr Paweł Prusak, dr Sylwia Piekut - Burzyńska i dr Wojciech Gulin. Z naukowcami z naszej uczelni współpracowała Bogumiła Myszkowska, wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Efekty kilkumiesięcznej pracy ujęli w raporcie zatytułowanym "Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa w województwie kujawsko-pomorskim".

Z wyników badań wynika, że w regionie kujawsko-pomorskim mieszka 12 278 dzieci, których jedno (11 052) lub oboje rodziców (1 226) wyjechało w celach zarobkowych za granicę. Dane te uzyskano na podstawie ankiet wysłanych we wrześniu 2008 roku do wszystkich szkół w województwie. Do szczegółowego badania wytypowano 12 szkół podstawowych i 5 gimnazjów, w których w sumie zanotowano największą liczbę eurosierot - 523 osoby. Na tej podstawie udało się ustalić, że najwięcej dzieci, których rodzice wyjechali do pracy za granicę mieszka w Żninie, Kcyni i Bydgoszczy. Naukowcy i studenci KPSW pod lupę wzięli najpierw opiekunów dzieci, wychowawców i pedagogów. Po analizie wypełnionych ankiet, okazało się, że problemy w nauce, kłopoty wychowawcze, niekorzystne zmiany emocjonalne dotyczą zaledwie 10 procent eurosierot. Ankiety wypełniali także uczniowie. Naukowcy przeprowadzili wśród eurosierot badanie tzw. stylu wyjaśniania niepomyślnych wydarzeń. Po ich analizie okazało się, że 49 procent badanych, już dziś wykazuje symptomy, które w przyszłości mogą prowadzić do pesymistycznego nastawienia do życia, braku motywacji, a w efekcie stanów depresyjnych. Ankieterów interesowało też, w jaki sposób szkoła pomaga eurosierotom. Tylko w dwóch placówkach opracowano programy pomocy takim uczniom, w pozostałych nie stosuje się żadnych procedur, które mogły wspierać dzieci pozbawione opieki jednego lub obojga rodziców (pomoc psychologa, terapia rodzinna).

RODZINA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - FORMY I OBSZARY POMOCY, WSPARCIA ORAZ TERAPII

16 października 2009 r. w KPSW odbyło się Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe. Jego organizatorami byli: Zakład Pedagogiki Specjalnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bydgoszczy. Celem konferencji było przybliżenie i omówienie problematyki rodzin żyjących z osobą niepełnosprawną oraz prezentacja osiągnięć naukowych, badawczych i praktycznych ośrodków zajmujących się problematyką wynikającą z niepełnosprawności. W ramach proponowanego tematu konferencji poruszane były zagadnienia:

 • rodzicielstwo tworzone dla dziecka niepełnosprawnego,
 • człowiek upośledzony umysłowo osobą (nie)seksualną,
 • system pomocy i wsparcia - kompleksowość działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,
 • wczesna stymulacja - konwencjonalne i niekonwencjonalne metody pracy,
 • jakość życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

CZŁOWIEK W REALU ŻYCIA SPOŁECZNEGO

28 maja 2009 r. w kampusie KPSW odbyła się Konferencja Studenckich Kół Naukowych pt.: Człowiek w "Realu" życia społecznego. Celem konferencji było ukazanie współczesnych problemów jednostki i społeczeństwa. Spotkanie rozpoczął Dziekan Wydziału Pedagogicznego KPSW prof. nadzw. KPSW dr Paweł Prusak, który powitał gości i uczestników, a następnie wygłosił słowo wstępne. W dalszej kolejności wstąpili:

 • dr Katarzyna Wasilewska (wykładowca KPSW) - "Zmiana społeczna - szansa czy zagrożenie dla współczesnego świata?",
 • mgr Zbigniew Guziałek (absolwent KPSW, Poradnia Pomocy Rodzinie) - "Współczesny człowiek i zagrożenia",
 • dr Sylwia Piekut-Burzyńska (wykładowca KPSW) - "Konsekwencje długotrwałych wyjazdów rodziców w celach zarobkowych",
 • mgr Robert Rejniak (psychoterapeuta, PTZN, ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii MZ, wykładowca KPSW) - "Profilaktyka selektywna - program wczesnej interwencji dla młodzieży odnotowanej w związku z używaniem narkotyków - FreD goes net",
 • mgr Agnieszka Urbańska (wykładowca KPSW) - "Dopalacze - legalne zagrożenie?",
 • Justyna Kołtun i Justyna Kołc (studentki KPSW) - "Atrakcyjność seksualna jako wartość współczesnego człowieka",
 • Marina Dombrowska (studentka KPSW) - "Podejmowanie zachowań homoseksualnych w drużynach piłki nożnej kobiet. Studium trzech przypadków",
 • Sławomir Borowski (student KPSW) - "Charakterystyka wyłudzeń szkód w towarzystwach ubezpieczeniowych",
 • Monika Sulecka-Skiba (studentka KPSW - Toruń) - "Niedostosowanie młodzieży jako dzisiejszy problem społeczny",
 • Magdalena Murkowska i Paulina Kornacka (studentki KPSW) - "Trudności przystosowawcze w życiu ludzi starszych".

SAMORZĄD TERYTORIALNY W POLSCE I W EUROPIE - DOŚWIADCZENIA I DYLEMATY DALSZEGO ROZWOJU

W dniach 24-25 kwietnia 2009 r. w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydziału Administracji i Stosunków Międzynarodowych KPSW zorganizował konferencję naukową poświęconą kierunkom reform prawa samorządowego w Polsce i w Europie. Samorząd terytorialny jest instytucją o niezwykle długich tradycjach w Europie, bowiem od wieków w poszczególnych państwach kształtował się on w oparciu o miejscowe, specyficzne warunki historyczne, polityczne i kulturowe. Jest on ściśle powiązany z życiem politycznym, ekonomicznym i społecznym kraju, a także jego historią i tradycjami. Samorządy terytorialne poszczególnych państw poszukują różnych rozwiązań, mają odmienne struktury, często zróżnicowane wewnętrznie. Podstawowe problemy samorządu są wspólne, gdyż odnoszą się do sposobu realizacji takich samych lub zbliżonych celów. Ponadto, od około dwudziestu lat, występuje tendencja do kształtowania ogólnoeuropejskich zasad i standardów samorządu terytorialnego, czego wyrazem jest m.in. Europejska Karta Samorządu Lokalnego.

Nadrzędnym celem konferencji była analiza kierunków i tendencji rozwojowych prawa samorządu terytorialnego w ujęciu europejskim. Problematyka konferencji koncentrowała się na trzech blokach tematycznych:

 • zagadnieniach prawno-ustrojowe,
 • zagadnieniach społeczno-gospodarcze,
 • problemach funkcjonowania samorządu terytorialnego w praktyce.

W ramach powyższych bloków tematycznych omówione zostały: zagadnienia dotyczące miejsca samorządu terytorialnego w systemie władz publicznych (centralizacja i decentralizacja administracji publicznej); społeczno-kulturowe i gospodarcze uwarunkowania reform ustrojowych i samorządowych; zasady subsydiarności w teorii i w praktyce; formy rozwoju demokracji lokalnej; zagadnienia efektywności działania administracji samorządowej; strategia rozwoju regionalnego i lokalnego; formy prawne współpracy regionów i samorządu lokalnego w Europie. Efektem konferencji była publikacja pt.Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju, pod red. J. Sługockiego.

WYCHOWANIE I NAUCZANIE DZIECKA Z FAS
II Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej

6 czerwca 2008 r. w siedzibie Kujawsko - Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy po raz drugi (II Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej) odbyło się sympozjum na niezwykle aktualny w dzisiejszej rzeczywistości społecznej temat: Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS. Celem konferencji organizowanej przez Wydział Pedagogiczny KPSW było podjęcie dyskusji o sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka z FAS. Jednym z zaproszonych gości był artysta rzeźbiarz prof. nadzw. Andrzej Wojciechowski, który wygłosił wykład na temat "Stygmat - stałe zagrożenie". Podczas obrad prezentowane były również wykłady z zakresu badań rozwojowych dzieci z FAS, pracy z rodzicami dziecka z FAS, sprawozdanie z kampanii "Ciąża bez alkoholu". Uczestnicy sympozjum mogli również wysłuchać relacji matek adopcyjnych i zastępczych, które wychowują dzieci z zespołem FAS. Studentka KPSW Daria Hinc przedstawiła sprawozdanie z realizacji turnusu edukacyjno -terapeutycznego dla rodzin adopcyjnych, zastępczych i zastępczych zawodowych z przyjętym dzieckiem z podejrzeniem FAS. Całość dopełniła sesja plakatowa oraz warsztaty dla praktyków dotyczące profilaktyki, diagnozy i terapii.

FAS (Fetal Alcohol Syndrome, alkoholowy zespół płodowy) jest zespołem zaburzeń umysłowych i fizycznych u dziecka, które mogą wyrażać się dysfunkcją mózgu, anomalią rozwojową, zaburzeniem w uczeniu się i zaburzeniem psychologicznym. Jest skutkiem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym, który powoduje więcej szkód w rozwijającym się płodzie niż inne substancje, w tym narkotyki. Efektem może być np. obniżenie IQ, zaburzenia uwagi i zdolności uczenia się, a także wady serca, dysfunkcje mózgu do śmierci włącznie. Wiele dzieci doświadcza poważnych zaburzeń zachowania i funkcjonowania społecznego, które trwają całe życie. Na świat przychodzi więcej dzieci z FAS, niż z zespołem Downa. Większość przypadków pozostaje niezdiagnozowana lub zdiagnozowana niewłaściwie.

ZABEZPIECZENIE WARUNKÓW ŻYCIA LUDNOŚCI W WIEKU POPRODUKCYJNYM W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DO 2020 ROKU

27 czerwca 2007 roku Wydział Ekonomii współorganizował (wraz z Wydziałem Administracji i Stosunków Międzynarodowych) konferencję na temat " Zabezpieczenie warunków życia ludności w wieku poprodukcyjnym w województwie kujawsko-pomorskim do 2020 roku". Patronat honorowy nad konferencją objął Wojewoda Kujawsko-Pomorski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W roku 2006 liczba osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata) wynosiła w Polsce 27 mln osób, w 2020 r. będzie ich już o 1 mln mniej niż obecnie. Według prognoz szybki też będzie proces starzenia się osób w wieku produkcyjnym. Obecnie w Polsce żyje ponad dwukrotnie więcej ludzi młodych niż ludzi w wieku przedemerytalnym, ale już w 2015 r. liczba obu grup wiekowych zrówna się, a potem zacznie dominować grupa starszych. Polska będąca obecnie pod względem demograficznym najmłodszym krajem w Unii, będzie się starzeć szybciej niż przeciętnie ludność obecnych członków UE. Rewolucja demograficzna stawia przed naszym krajem i regionem nowe problemy i wyzwania. Sposoby ich rozwiązania stały się nie tylko tematem konferencji, ale również podstawą dyskusji.

Podczas spotkania omawiano m.in. ekonomiczne skutki starzenia się społeczeństwa, problemy finansowania systemu rentowo-emerytalnego, przeciwdziałanie marginalizacji w życiu społecznym i kulturalnym czy też kwestię dostosowania usług i zabezpieczenia potrzeb kadrowych dla rosnącej liczby ludności w wieku poprodukcyjnym. Spotkanie specjalistów w dziedzinie polityki społecznej, ekonomii, gerontologii odbyło się pod patronatem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Zbigniewa Hoffmanna oraz Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego przy wpółudziele Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu oraz Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy.

Efektem konferencji była publikacja pt. Zabezpieczenie warunków życia ludności w wieku poprodukcyjnym w woj. kujawsko-pomorskim do 2020 roku, pod red. J. Mellera.

NAUCZANIE I WYCHOWANIE DZIECI Z FAS
I Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej

W czerwcu 2007 w Kujawsko - Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy odbyło się I Bydgoskie Forum Pedagogiki Specjalnej. W jego ramach odbyło się sympozjum na temat: "Wychowanie i nauczanie dziecka z FAS". Celem konferencji organizowanej przez Zakład Pedagogiki Specjalnej było podjęcie dyskusji o sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka z FAS. Współorganizatorem naukowego spotkania była Pracownia FAS Fundacji "Daj szansę" w Toruniu.

PRZEMIANY PRAWA WYBORCZEGO-DOŚWIADCZENIA NOWYCH DEMOKRACJI: REPUBLIKA CZESKA, REPUBLIKA SŁOWACKA, REPUBLIKA UKRAINA, RZECZPOSPOLITA POLSKA

W dniach 18-19 maja 2007 r. odbyła się zorganizowana przez Wydział Administracji i Stosunków Międzynarodowych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Międzynarodowa Konferencja nt Przemiany prawa wyborczego - doświadczenia nowych demokracji: Republika Czeska, Republika Słowacka, Republika Ukraina, Rzeczpospolita Polska. Głównymi inicjatorami przedsięwzięcia zostali: prof. zw. dr hab. Zbigniew Witkowski, kierownik Zakładu Nauk Prawno-Ustrojowych KPSW oraz prof. dr hab. A. Sokala, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Celem spotkania była wymiana doświadczeń związanych z szeroko rozumianymi wyborami, porównanie nie tylko stopnia zaawansowania procesu wypracowania regulacji normatywnych w zakresie prawa wyborczego w czterech wymienionych nowych demokracjach, ale i dokonanie wstępnej oceny funkcjonowania tych regulacji w praktyce ustrojowej wskazanych państw. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Uniwersytetu S. Masaryka w Brnie, Uniwersytetu Comeniasa w Bratysławie oraz Uniwersytetu w Tarnopolu a także posłowie na Sejm RP, Rady Miasta Bydgoszczy, burmistrzowie, radni i wójtowie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz studenci KPSW i UMK.

Honorowy udział w konferencji wzięli członkowie Państwowej Komisji Wyborczej - prof. zw. dr hab. Andrzej Mączyński i Min. Kazimierz W. Czaplicki Kierownik Krajowego Biura Wyborczego.

Efektem konferencji była publikacja pt. Przemiany prawa wyborczego-doświadczenia nowych demokracji, pod red. A. Sokali, Z. Witkowskiego.

EDUKACJA DO I W STAROŚCI

W dniach 18-19 października 2006 roku w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej odbyła się I Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "EDUKACJA DO I W STAROŚCI" zorganizowana przez Zakład Gerontologii KPSW wspólnie z Zakładem Edukacji Zdrowotnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W trakcie obrad, dyskusji poddano m.in. perspektywy dowolnie wybranego aspektu starości, kompetencje niezbędne do radzenia sobie z wybranym zadaniem rozwojowym starości, umiejętność i gotowość spożytkowania nabywanej wiedzy do rozwiązywania zadań starości oraz potrzeby edukowania "w imię" starości.

Nadchodząca rewolucja demograficzna i proces starzenia się społeczeństw stanowią wyzwanie dla całej ludzkości. Jak wynika z prognoz, w 2030 roku co trzeci mieszkaniec Polski będzie liczył 60 lat i więcej. Zawodowy opiekun osób starszych to profesja z przyszłością nie tylko w Polsce, ale również w pozostałych krajach Unii Europejskiej, gdzie proces starzenia się społeczeństwa jest o wiele bardziej zaawansowany. Ludzie starsi potrzebują wykwalifikowanej kadry opiekunów, umiejących zrozumieć ich potrzeby i im pomóc. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Wydział Pedagogiczny Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, jako jeden z nielicznych w Polsce, prowadzi na kierunku pedagogika nową specjalność - GERONTOLOGIĘ PEDAGOGICZNĄ. - Powstanie tej specjalności wymusiło samo życie. Społeczeństwo się starzeje, a tym samym rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy zajmą się edukacją i opieką nad ludźmi w podeszłym wieku- wyjaśnia prof. KPSW dr hab. Maria Kuchcińska, Kierownik Zakładu Gerontologii.

W POSZUKIWANIU ALTERNATYWNYCH FORM I METOD RESOCJALIZACJI SKAZANYCH

13 maja 2006 r. w KPSW odbyła się konferencja pod hasłem "W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych", której celem było ukazanie różnorakich możliwości powrotu więźniów do społeczeństwa. Dyskutowano o niekonwencjonalnych sposobach resocjalizacji, między innymi o tak zwanych "elektronicznych obrożach", ale też o roli wiary i jej wpływie na życie skazanych. Właśnie o swoich doświadczeniach religijnych mówili byli więźniowie członkowie Bractwa Więziennego. Dyskutowano także o przywracaniu osadzonych do społeczeństwa poprzez pobudzanie w nich najlepszych dla człowieka uczuć: miłości, przyjaźni i poczucia piękna. Stąd sporą część spotkania poświęcono resocjalizacji więźniów poprzez sztukę. Zaprezentowano dorobek byłych więźniów, przedstawiono też autorów pokazywanych prac.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa od dawna zajmuje się tematyką powrotu do społeczeństwa ludzi skazanych. Prowadzi nawet studia z zakresu resocjalizacji. To wszystko sprawia, że jest najbardziej odpowiednim miejscem do organizacji tego rodzaju spotkań. 13 maja 2006 r. w Bydgoszczy spotkali się ludzie, którzy chcą dostrzegać w poczuciu winy nie tylko koniec błędu człowieka, ale i początek jego odmiany.

6 czerwca 2006 roku w KPSW odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem "W poszukiwaniu alternatywnych form i metod resocjalizacji skazanych". Spotkanie miało na celu ukazanie różnorakich możliwości powrotu więźniów do społeczeństwa. Studenci mieli możliwość poznania, nie tylko teorii więziennej resocjalizacji, ale również realiów życia "zza krat". Do dyskusji zaproszono członków Klubu Literackiego "Bartnicka 10", działającego w Zakładzie Karnym we Włocławku. Klub poza działalnością literacką zajmuje się szeroko rozumianą resocjalizacją więźniów. Organizuje wieczory poetyckie i autorskie, spotkania ze znanymi ludźmi (Kazimierz Górski, Dorota Masłowska), rajdy piesze, pielgrzymki, wystawy i sympozja, zarówno w więziennych murach, jak i poza nimi.

TERAŹNIEJSZOŚĆ I PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEJ ADMINISTRACJI

26 listopada 2005 roku w ramach obchodów jubileuszu 5-lecia istnienia KPSW Koło Naukowe Europejczyków oraz Samorząd Studencki KPSW we współpracy z Pomorsko-Kujawskim Centrum Demokracji Lokalnej zorganizowało konferencję na temat teraźniejszości i perspektyw rozwoju polskiej administracji. Efektem konferencji była publikacja pt. Administracja Polska i co dalej, pod red. H. Malinowskiej.

FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

22 listopada 2005 roku odbyło się II seminarium naukowe studenckich kół naukowych z cyklu "Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie", zorganizowane przez Studenckie Koło Naukowe Resocjalizacji im. Czesława Czapówa KONAR. Na konferencji gościli przedstawiciele władz uczelni, poszczególnych wydziałów KPSW, pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak również studenci z Kół Naukowych: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz naszej uczelni. Problematyka konferencji dotyczyła różnych obszarów społecznego funkcjonowania człowieka współczesnego. Studenci KPSW przedstawili referaty dotyczące analizy wybranych zjawisk psychospołecznych w ujęciu teoretycznym, w tym m.in. na temat uzależnienia od komputera, subkultur młodzieżowych, nieśmiałości, wybranych zachowań zdrowotnych, aspiracji życiowych młodzieży. Rezultatem tej konferencji jest opublikowana przez Wydawnictwo KPSW książka "Dialog o wybranych problemach współczesnego świata", red. A. Froelich, R. Kijak, Bydgoszcz 2006.

ZACHOWANIE DEWIACYJNE MŁODZIEŻY. ZAGROŻENIA I PRZECIWDZIAŁANIA

W marcu 2005 r. Zakład Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej KPSW zorganizował konferencję pt. "Zachowania dewiacyjne młodzieży. Zagrożenia i przeciwdziałania", która zgromadziła znanych fachowców (m.in. z UAM w Poznaniu) oraz wybitnych praktyków z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz z policji. Specjalnym gościem konferencji był dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. H. Machel, który wygłosił wykład pt. "Charakterystyka zjawisk patologii społecznej wśród młodzieży w ostatniej dekadzie". Końcowym akcentem spotkania był panel dyskusyjny na temat "Czy praca socjalna może być alternatywą dla resocjalizacji?".

FUNKCJONOWANIE CZŁOWIEKA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE

W kwietniu 2004 roku odbyło się I seminarium naukowe studenckich kół naukowych z cyklu "Funkcjonowanie człowieka we współczesnym świecie. Perspektywa społeczna, psychologiczna i biologiczna" zorganizowane przez koła naukowe KPSW. Konferencja dotyczyła problemów człowieka w zmieniającym się świecie, postaw wobec patologii społecznych, chorób cywilizacyjnych i zachowań prozdrowotnych.

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ W SZKOLE I W ŚRODOWISKU LOKALNYM

W 2002 r. odbyła się, zorganizowana przez KPSW konferencja naukowo-metodyczna na temat uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Dyskutowano m.in. o działalności świetlic socjoterapeutycznych, programach terapeutycznych, funkcjonowaniu dzieci w rodzinach dysfunkcyjnych. Podczas konferencji prowadzone były warsztaty pedagogiczne.

 

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl