Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy

e ISSN 2450-0747
ISSN 1899-9573

Szanowni Autorzy,

serdecznie zapraszamy do przesyłania artykułów do kolejnego numeru Roczników Ekonomicznych KPSW.  Termin nadsyłania tekstów mija 30 kwietnia każdego roku. Wymogi redakcyjne znajdują się na stronie internetowej czasopisma.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do publikacji w  numerze 13 z 2020 roku.

Sekretarz Redakcji
dr Maryla Bieniek-Majka

Zawartość poszczególnych numerów czasopisma 

.................................................................................................................................

Komitet redakcyjny czasopisma naukowego „Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” informuje, że Decyzją Nr 568/P-DUN/2018 w ramach działalności upowszechniającej naukę Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2018 roku przyznało środki finansowe na realizację następujących zadań:
1.    Rozszerzenie grona recenzentów „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” o naukowców z zagranicy - typ zadania: udział zagranicznych recenzentów w ocenie publikacji  
2.    Tłumaczenie i korekta językowa artykułów złożonych do „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” - typ zadania: stworzenie anglojęzycznej wersji wydawanych publikacji
3.    Digitalizacja „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” – typ zadania: digitalizacja publikacji i monografii naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet
4.    Wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność czasopisma „Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” – typ zadania: wdrożenie procedur zabezpieczających oryginalność publikacji naukowych

Dzięki środkom finansowym MNiSW zrealizowane zostały w/w zadania, periodyk zyskał stronę 
na platformie Index Copernicus wspierającej i promującej osiągnięcia nauki na arenie międzynarodowej.


  

Zadania finansowane w ramach umowy Nr 568/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
 

...........................................................................................................................

 

Komitet redakcyjny "Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy”  pragnie poinformować, iż Eksperci Index Copernicus wyznaczyli dla tego rocznika wartość wskaźnika Index Copernicus Value - ICV za rok 2019, tym samym rocznik został po raz kolejny zaindeksowany na liście czasopism naukowych ICI JOURNALS MASTER LIST 2019.

 

 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są notowane w bibliograficzno-pełnotekstowej bazie dziedzinowej z zakresu nauk ekonomicznych i pokrewnych BazEkon, która jest bazą referencyjną ankiety czasopisma naukowego MNiSW.
 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są notowane w bibliograficzno-pełnotekstowej bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH).
 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są indeksowane w ICI Journals Master List.
 • Informacje o artykułach publikowanych w Roczniku znajdują się w polskiej bazie cytowań POL-index. 
 • "Roczniki Ekonomiczne KPSW" są indeksowane w bazie bibliograficznej polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum

Opłata za zamieszczenie artykułu w "Rocznikach Ekonomicznych KPSW w Bydgoszczy"

Opłata za zamieszczenie artykułu wynosi 100 zł brutto. Stanowi to koszt podwójnej recenzji. Wskazaną kwotę należy wnieść w momencie złożenia artykuł (złożenie artykułu tzn. przesłanie drogę e-mailową na adres m.bieniek-majka@kpsw.edu.pl lub adres wydawnictwo@kpsw.edu.pl). Proszę przesłać w/w kwotę na konto 16 1500 1360 1213 6004 0094 0000, wpisując swoje dane oraz tytuł przelewy: Opłata za artykuł w Rocznikach Ekonomicznych KPSW w Bydgoszczy. Po wpływie i zaksięgowaniu zostanie przygotowana faktura i przekazana autorowi. W przypadku niedopuszczenia artykułu do publikacji, w wyniku uzyskania negatywnej recenzji, pobrana opłata nie podlega zwrotowi. Opłaty nie pobiera się za publikację artykułów naukowych z afiliacją wskazaną na Kujawsko-Pomorską Szkołę Wyższą w Bydgoszczy. 

"Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy" to rocznik ukazujący się od 2008 roku. Od wielu lat nieprzerwanie znajdują się na prestiżowej ministerialnej liście polskich i zagranicznych czasopism naukowych, w kolejnych ocenach czasopism odnotowując tendencję wzrostową punktacji. Od 2014 roku, periodyk corocznie poddaje się ocenie Ekspertów Index Copernicus w celu wyznaczenia wartości wskaźnika ICV. Każda kolejna ocena przyniosła zaindeksowanie na ICI JOURNALS MASTER LIST ze znacznym wzrostem wskaźnika ICV. Na łamach "Roczników Ekonomicznych KPSW" zamieszczane są oryginalne prace naukowe w ramach: Rozpraw i studiów (artykuły naukowe, sesje), Materiałów z badań oraz Miscellanea (recenzje, noty bibliograficzne, dyskusje, varia, streszczenia rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, debiuty ekonomiczne, sprawozdania z konferencji, kroniki) o treściach ekonomicznych i socjoekonomicznych z następujących grup tematycznych: makroekonomia, polityka gospodarcza i regionalna, mikroekonomia, zarządzanie, zastosowanie metod ilościowych w ekonomii (ekonomia matematyczna, statystyczna, ekonometria), historia myśli ekonomicznej, historia gospodarcza. Wszystkie prace są recenzowane przez specjalistów z wiodących ośrodków w kraju. Pierwotną wersją czasopisma począwszy od 2010 roku jest wersja papierowa.

 

 

Helena Czakowska
Prof. KPSW, dr Helena Czakowska, Rektor i Współzałożyciel Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych uwzględniających aspekty mikroekonomiczne oraz aspekty ekonomiczno-finansowe. Członek Kapituły Nagród i Stypendiów Naukowych Prezydenta miasta Bydgoszczy. Członek Kujawsko-Pomorskiej Rady Innowacji przy Marszałku województwa kujawsko-pomorskiego. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Edukacji „EDUKACJA”. Inicjatorka i współorganizatorka cyklu międzynarodowych Konferencji "„Jeden œświat -  wiele kultur"”.

   
 
Maryla Bieniek-Majka
Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia. Stopień naukowy uzyskała na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych, Prawnych i Humanistycznych oraz członek zespołu badawczego Instytutu Nauk Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Wieloletni dydaktyk oraz menedżer w przedsiębiorstwie przemysłu rolno-spożywczego. Autorka lub współautorka licznych publikacji naukowych. Jej zainteresowania badawcze oscylują w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, procesów integracji, organizacji rynku owoców i warzyw, wspólnej polityki rolnej. Członek Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zapraszana jako ekspert do programów informacyjnych w TVP Bydgoszcz. Brała udział w wielu konferencjach krajowych jak i międzynarodowych zarówno w kraju jak i zagranicą. Odbyła kilkukrotnie krótkoterminowy staż zagraniczny w Brukseli w siedzibie Parlamentu Europejskiego. W ramach współpracy międzynarodowej uczestniczyła w wielu szkoleniach i stażach, dla przykładu w ISG Business & Economics School w Lizbonie (Portugalia), Marijampolė College w Mariampolu (Litwa), Çağ Üniversitesi w Mersin (Turcja), czy 1 Decembrie 1918 University w rumuńskiej Alba Iulia, które zaowocowały, miedzy innymi wspólnymi badaniami naukowymi i publikacjami.
 m.bieniek-majka@kpsw.edu.pl
   
   

Roman Sass
Prof. KPSW, dr hab. Roman Sass – Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych. Uczestnik wielu seminariów i konferencji naukowych oraz programów badawczych i szkoleniowych. Autor lub współautor ponad 170 publikacji z zakresu efektywności i konkurencyjności gospodarstw rolnych. Był promotorem ponad stu sześćdziesięciu prac magisterskich,, inżynierskich i licencjackich.  Na dorobek naukowy składają się artykuły naukowe, monografie, rozdziały w monografiach oraz podręczniki poświęcone rachunkowości wydane w wydawnictwach ogólnokrajowych, a także publikacje popularyzatorskie. Prace naukowe upowszechnione zostały drukiem w ogólnopolskich czasopismach naukowych, takich jak: Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Journal of Agribusinness and Rural Development”, „Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu”, „Roczniki Nauk Rolniczych”, „Roczniki Ekonomiczne KSW”, „Zagadnienia Doradztwa Rolniczego”. Oprócz działalności naukowej pełnił funkcje eksperta przy Ministrze Rolnictwa, Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim. Ponadto był kierownikiem zespołów zadaniowych, wykładowcą i trenerem w licznych projektach krajowych i międzynarodowych w ramach programów PHARE, Leonardo da Vinci, Fundacji Polsko-Niemieckiej, SAPARD, PAOW, SPO Rolnictwo, PROW. Uczestniczył w pracach zespołu, który przygotował i wdrożył Zunifikowany System Rachunkowości Gospodarstw Rolnych według standardów FADN. Był w IV i V kadencji Sejmu stałym doradcą Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Pełnił funkcję prezesa SIiTR w Oddziale Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także był Radnym powiatu bydgoskiego. Łączył działalność naukowo-badawczą, dydaktyczną i organizacyjną z pełnieniem w latach 1991-2017 funkcji Dyrektora Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. e-mail r.sass@kpsw.edu.pl

   
   
 
Dariusz Czakowski
Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy, członek Instytutu Nauk Ekonomicznych KPSW. Laureat Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce imienia Profesora Kazimierza Sokołowskiego w 2004 roku. Tytuł doktora (z wyróżnieniem) uzyskał w 2017 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Uczestnik licznych konferencji krajowych i międzynarodowych oraz zagranicznych wyjazdów naukowo-studyjnych (Turcja, Słowacja, Włochy). Autor blisko 30 prac naukowych z zakresu ekonomii rolnej, polityki agrarnej, gospodarki żywnościowej oraz  uwarunkowań rozwoju rynków produktów rolnych w Polsce m.in.: Cereal Market before and after the Integration of Poland into the European Union. Dynamics of Supply and Demand Correlations, Management, nr 17/1 (2013), Selected economic relationships on the fruit and vegetable market in Poland, Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 4/42 (2016), Efektywność gospodarstw rolnych na podstawowych rynkach produkcji roślinnej i zwierzęcej w Polsce w pierwszej dekadzie po akcesji do Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIX, nr 3 (2017). Redaktor tematyczny i członek komitetu redakcyjnego czasopisma „roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. 

REDAKTOR NACZELNY

 • Roman Sass

REDAKTOR JĘZYKOWY

 • Agnieszka Florczak

REDAKTOR STATYSTYCZNY

 • Beata Bazeli

REDAKTOR TEMATYCZNY

 • Maryla Beniek-Majka
 • Dariusz Czakowski
 • Roman Sass

SEKRETARZ REDAKCJI

 • Maryla Bieniek-Majka

PROJEKT OKŁADKI

 • Agnieszka Florczak

*Redakcja nie wypłaca honorariów autorskich

Roczników Ekonomicznych Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej:

 • Mieczysław Adamowicz (Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej),
 • Flavio Felice (Papieski Uniwersytet Laterański w Rzymie),
 • Soren Kjeldsen-Kragh (Kobenhavns Universitet, Dania),
 • Nikita Lebiediew (Instytut Ekonomii, Rosyjska Akademia Nauk, Moskwa, Rosja),
 • Manylich Mykhailo (Bukovinian University, Ukraina)
 • Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu),
 • Matej Polak (University of Economics Bratislava, Słowacja),
 • Holger Rogall (Berlin School of Economics and Law, Niemcy),
 • Teodor Skotarczak (Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny),
 • Grzegorz Ślusarz (Uniwersytet Rzeszowski),
 • Józef Stanisław Zegar (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie)
 • Dr hab. Agnieszka Brelik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
 • Ph. D. prof. assistance Andreea Cipriana Muntean (University 1 Decembrie 1918 of Alba Iulia, Rumunia)
 • Prof. dr hab. Waldemar Czternasty (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Bazyli Czyżewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Asist. Prof. Jolanta Drozdz (Lithuanian Institute of Agrarian Economics (LAEI), Litwa)
 • Prof. dr hab. Krzysztof Firlej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • Prof. dr hab. Alfred Janc (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Liubov Lipych (Wołyński Uniwersytet Narodowy na Ukrainie)
 • Ph. D., senior lecturer Silvia Stefania Maican (University 1 Decembrie 1918 of Alba Iulia, Rumunia)
 • Prof. dr hab. Walenty Poczta (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
 • Prof. Mohammed Reza Lotfalipour (Ferdowsi University of Mashhaf FUN, Iran)
 • Dr hab. Agnieszka Sapa, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Jan Sikora (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. Sergey Francevich Smerichevsky (National Aviation University, Ukraina)
 • Dr hab. Sebastian Stępień, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • Prof. dr hab. Aldon Zalewski (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy) 

Wersja papierowa jest wersją pierwotną czasopisma

Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, budynek B, poziom -1
85-023 Bydgoszcz

52-339-30-26
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl