Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Zasady wydawnicze

ZASADY WYDAWNICZE
1.    Rocznik publikuje materiały poświęcone zagadnieniom z zakresu nauk prawnych, recenzje monografii naukowych oraz sprawozdania z międzynarodowych i ogólnopolskich wydarzeń naukowych (zwane dalej materiałami).
2.    Redaktorzy tematyczni dokonują sprawdzenia, czy zgłoszenie materiału do publikacji spełnia wymogi formalne. Zgłoszenie, które nie spełnienia wymogów formalnych nie jest rozpoznawane, o czym informowany jest Autor/Autorzy materiału. Zgłoszenie spełniające wymogi formalne poddawane jest dalszej procedurze wydawniczej.
3.    Redaktorzy tematyczni proponują skierowanie materiału do recenzji oraz osoby recenzentów.
4.    Redaktor Naczelny podejmuje ostateczną decyzję o skierowaniu nadesłanego materiału do recenzji po sprawdzeniu, czy spełnia on wymogi formalne i odpowiada profilowi czasopisma.
5.    Artykuły, glosy, opinie, studia przypadku, komentarze orzecznicze podlegają ocenie co najmniej dwóch niezależnych recenzentów. W razie konieczności Redaktor Naczelny może wyznaczyć dodatkowego recenzenta lub recenzentów.
6.    Redaktor Naczelny może skierować recenzję monografii naukowej do recenzji.
7.    Proces recenzowania nadesłanych materiałów jest anonimowy. Recenzenci nie znają tożsamości Autora materiału, a Autor – nie zna tożsamości recenzentów.
8.    Recenzenci nie mogą być związani z tą samą instytucją naukową, co Autor/Autorzy materiału.
9.    Recenzenci wyznaczeni do recenzji materiału nie mogą ujawniać tego faktu. Obowiązek ten jest nieograniczony czasowo.
10.    Recenzja powinna uwzględniać rodzaj pracy (oryginalną, eksperymentalną, recenzencką, kazuistyczną, metodologiczną, teoretyczną, praktyczną), jej poziom (walor) naukowy, czy odpowiada tematyce proponowanej w tytule, czy spełnia wymogi publikacji naukowej, czy zawiera istotne elementy nowości (jakie), czy Autor/Autorzy prawidłowo posługuje się/posługują się językiem prawnym i prawniczym, wiarygodność ustaleń i wniosków, układ materiału, jego wartość poznawczą, a także wniosek dotyczący akceptacji materiału bez konieczności wprowadzenia zmian,  konieczności wprowadzenia zmian lub jego odrzucenia.
11.    Recenzja sporządzana jest na formularzu recenzji w terminie zakreślonym przez Redaktora Naczelnego, nie dłuższym nim 2 (dwa) miesiące.
12.    Recenzje są sporządzane przez stałych recenzentów oraz recenzentów wybranych ad hoc. W każdym przypadku są to naukowcy z uznanym dorobkiem naukowym w obszarze, którego dotyczy materiał nadesłany do publikacji, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.
13.    Lista stałych recenzentów jest dostępna na stronie internetowej Rocznika. W każdym numerze Rocznika publikowana jest lista recenzentów materiałów opublikowanych w danym numerze.
14.    Recenzenci przekazują sporządzenie recenzje w dwóch formatach: elektronicznym i papierowym z odręcznym podpisem. Recenzja jest archiwizowana przez dwa lata, licząc od daty końca roku, w którym opublikowany został materiał.
15.    Po otrzymaniu recenzji Redaktor Naczelny informuje Autora o ich treści, w tym zgłoszonych uwagach i zastrzeżeniach. Autor ma możliwość odniesienia się do recenzji w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o ich treści. O uwzględnieniu uwag i zastrzeżeń Autora ostatecznie decyduje Redaktor Naczelny.
16.    O publikacji nadesłanego materiału decyduje ostatecznie Redaktor Naczelny. Jego decyzja nie podlega zaskarżeniu. Przed jej podjęciem Redaktor Naczelny może zwrócić się o opinię do Kolegium Redakcyjnego lub Rady Naukowej. Materiały, które uzyskały negatywne recenzje nie są publikowane.
17.    Redaktor Naczelny zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w nadesłanym do druku materiale, w szczególności: do jego skrócenia, zmiany tytułu i podtytułów oraz korekty stylu.
18.    Do nadesłanego materiału należy dołączyć pełne imię i nazwisko autora, adres zamieszkania wraz z numerem telefonu / faksu, adres e-mail, stopień lub tytuł naukowy oraz nazwę instytucji naukowej, w której autor pracuje (afiliacja).

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl