Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 10

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

Beata Bazeli
Dlaczego prognozy ekonomiczne są nietrafne?
Agnieszka Brelik
Uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej - próba oceny
Józef Bućko
Wybrane kierunki doskonalenia dyskontowych metod oceny efektywności finansowej projektów inwestycyjnych
Krzysztof Adam Firlej
Kapitał ludzki w polskiej gospodarce w świetle założeń nowej polityki spójności Unii Europejskiej
Iryna Khomyn
Problems of development of the agricultural sector of Ukraine in the context of defects financial and economic regulation
Mikołaj Kaczmarek
Sytuacja właścicieli turbin wiatrowych w świetle wprowadzonych zmian przepisów o podatkach lokalnych
Janina Kotlińska
Absolutorium w jednostce samorządu terytorialnego - ocena pracy organu wykonawczego
Katarzyna Miszczak
Region ekonomiczny we współczesnej przestrzeni społeczno-gospodarczej

MATERIAŁY Z BADAŃ

Agnieszka Bear-Nawrocka, Ewa Kiryluk-Dryjska
Dochodotwórcza rola rolnictwa w krajach Unii Europejskiej - analiza dynamiczna
Maryla Bieniek-Majka
Aktywa trwałe grup i organizacji producentów owoców i warzyw w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2005-2014
Dariusz Czakowski
Konkurencyjność międzynarodowa podstawowych produktów rolnych w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej (1994-2013)
Alicja Grześkowiak
Kompetencje kluczowe jako elementy przewagi na rynku pracy - ujęcie ilościowe
Alla Fatenok-Tkachuk, A. Lozovskyi
A theoretical framework for the accounting and analytical maintenance of the company business processes in the company
Sebastian Kubala
Szanse rozwoju pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce a aspekcie jego przekształceń w ostatniej dekadzie 
Urszula Słupska 
Czynniki sprzyjające i ograniczające proces tworzenia organizacji wirtualnych wśród MSP w Polsce 
Katarzyna Smędzik-Ambroży
Sytuacja finansowa indywidualnych gospodarstwa rolnych FADN z obszarów o odmiennych uwarunkowaniach  zasobowych rolnictwa - podobieństwa i różnice

MISCELLANEA

I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE, VARIA

Elwira Gross-Gołacka
Znaczenie koncepcji zarządzania różnorodnością dla respektowania praw człowieka w świetle teorii i doświadczeń organizacji
Piotr Kułyk
Recenzja monografii Andrzeja Czyżewskiego i Joanny Strońskiej-Ziemann pt. Obszary wiejskie w podregionie pilskim przed i po akcesji Polski do UE

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Sebastian Stępień
Specyfika wahań cyklicznych w sektorze wieprzowiny - ocena w skali globalnej i wybranych krajów na świecie

III. DEBIUTY EKONOMICZNE

Dawid Dobrowolski
Wpływ środków unijnych na realizację inwestycji na przykładzie gminy Blizanów
Justyna Kołacka
Wpływ specjalizacji produkcji na dochodowość gospodarstw rolnych. Studium przypadku gospodarstwa gminy Strzelno
Magdalena Komur
Interwencjonizm państwowy w Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Próba porównania
Koleta Napierała
Oddziaływanie inwestycji publicznych na poziom i jakość życia mieszkańców gminy Żnin po integracji z Unią Europejską
Ewelina Ryszewska
paradygmat industrialnego rozwoju rolnictwa w Unii Europejskiej - mechanizmy i skutki

IV. KRONIKA

Agnieszka Florczak
Sprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat-wiele kultur" pt. 1050-lecie Chrztu Polski a tożsamość narodowa

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl