Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 4

ROZPRAWY I STUDIA

Maryla Bieniek-Majka
Korzyści i bariery tworzenia grup producentów owoców i warzyw
Krzysztof Firlej
Formy organizacyjne zagospodarowania ziem polskich na przestrzeni wieków
Aleksander Grzelak, Marek Gałązka
Związki potrzeb, popytu i konsumpcji żywności-ujęcie teoretyczne
Anna Kościelniak
Ocena pracownika jako zasób wiedzy personalnej w przedsiębiorstwie
Janina Kotlińska
Finanse powiatów w świetle ustawy o finansach publicznych
Grzegorz Kotliński
Sektor banków spółdzielczych a strategia rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2010-2013
Robert Pietrzykowski
Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych
Karolina Trojanowska
Globalizacja a integracja. O różnicach w interpretacji i pomiarze zjawisk ekonomiczno-społecznych
Agnieszka M. Wiśniewska, Katarzyna Liczmańska
Wykorzystanie postaci jako instrumentu perswazji w reklamie
Marek Bednarz
Polska polityka rynku pracy na tle europejskim
Dariusz Czakowski
Wzrost gospodarczy a strategie rozwoju polskiego rolnictwa
Krzysztof Adam Firlej
Źródła i przebieg kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej
Katarzyna Anna Grajewska
Kierunki rozwoju gospodarstw mlecznych w Polsce do 2014 roku w świetle analizy SWOT, równań trendu i metody PEST
Krzysztof Kucharski
Instytucjonalne zaplecze rynku zbóż i rzepaku w Polsce przed i po akcesji do Unii Europejskiej
Tomasz Kujaczyński
Zmiany kosztów pracy w gospodarce narodowej Polski w świetle przepływów międzygałęziowych w latach 1995-2005
Piotr Kułyk
Przepływ impulsów cenowych między krajowymi rynkami rolnymi na przykładzie rynku pszenicy
Piotr Łuczak
Mierniki oceny stopnia komercjalizacji i zaangażowania redakcji w strukturę treści czasopism agroekonomicznych. Podstawowe współzależności
Emilia Mikołajewska, Dariusz Mikołajewski
Wsparcie teleinformatyczne aktywizacji edukacyjnej i zawodowej osób niepełnosprawnych - propozycja rozwiązania
Katarzyna Smędzik
Zależności pomiędzy efektywnością ekonomiczną i zrównoważeniem środowiskowym w gospodarstwach indywidualnych z obszaru intensywnego rolnictwa (na przykładzie gospodarstw FADN z powiatu gostyńskiego

MISCELLANEA
I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE

Mariusz Kuciński
Zasada odpowiedzialności fundamentem globalnej ekonomii
Walenty Poczta
Recenzja książki Zofii Szalczyk i Anny Matuszczak "Fundusze unijne dla gospodarki żywnościowej"

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Katarzyna Liczmańska
Budowa wizerunku marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej na przykładzie sektora alkoholi wysokoprocentowych

III. DEBIUTY EKONOMICZNE

Marta Śmigla
Wyznaczniki dostosowań ekonomicznych w gospodarstwach mleczarskich w regionie UE w 2005-2008

IV. KRONIKA

Wojciech Jurkiewicz
Convention of high scientific value

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl