Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 5

ROZPRAWY I STUDIA

Paweł Antoszak
Regionalna polityka gospodarcza
Mariusz Bigiel, Helena Czakowska, Aleksander Grzelak
KRYZYS GOSPODARCZY - ŹRÓDŁA I PROPOZYCJE PRZECIWDZIAŁANIA
Michał Borychowski
PRODUKCJA I ZUŻYCIE BIOPALIW PŁYNNYCH W POLSCE I NA ŚWIECIE - SZANSE, ZAGROŻENIA, KONTROWERSJE
Dariusz Czakowski
DOSTOSOWANIA NA RYNKU MIĘSA W POLSCE PRZED I PO AKCESJI DO UNI EUROPEJSKIEJ
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
THE NATIONA L AND EUROPEAN AGRICULTURAL BUDGET FOR POLAND
Bazyli Czyżewski, Sebastian Stępień
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN EUROPE IN THE CONTEXT OF CHANGES IN COMON AGRICULTURAL POLICY AFTER 2013 - POLAND'S POINT OF VIEW
Krzysztof Adam Firlej
WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA MAŁOPOLSKI RYNEK PRACY
Ks. Mariusz Kuciński
SYTUACJA OSÓB STARSZYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE
Agnieszka Sapa
ROLNICTWO KRAJÓW NAJSŁABIEJ ROZWINIĘTYCH - WYBRANE ASPEKTY
Stanisław Urban
EKONOMIA A MIŁOSIERDZIE I MIŁOŚĆ BLIŹNIEGO

MATERIAŁY Z BADAŃ

Rafał Balina
CENA W KALKULACJI KOSZTÓW PRODUKTU PRZEDSIĘBIORSTWA PIEKARNICZEGO
Maryla Bieniek-Majka
GRUPY PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W ŚWIETLE ZMIAN LEGISLACYJNYCH
Krzysztof Adam Firlej
ŹRODŁA I PRZEBIEG KRYZYSU FINANSOWEGO W STANACH ZJEDNOCZONYCH I EUROPIE ZACHODNIEJ
Krzysztof Firlej, Agnieszka Rydz
SYSTEM DORADZTWA ROLNICZEGO W POLSCE ORAZ JEGO WYKORZYSTANIE W RAMACH DZIAŁANIA 114 PROW 2007–2013
Marek Gałązka
WPŁYW SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNYCH DETERMINANTÓW KSZTAŁTOWANIA SIĘ WYDATKÓW NA ŻYWNOŒĆ I NAPOJE BEZALKOHOLOWE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH W POLSCE
Ryszard Kata
PRZESŁANKI ORAZ MIKROEKONOMICZNE DETERMINANTY KORZYSTANIA PRZEZ ROLNIKÓW Z KREDYTÓW BANKOWYCH
Janina Kotlińska
ŒRODKI PUBLICZNE DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
Tomasz Lechowicz
WPŁYW DECYZJI NADZORU BANKOWEGO I BANKU CENTRALNEGO W WIELKIEJ BRYTANII NA RYNEK NIERUCHOMOŒCI MIESZKANIOWYCH W LATAC H 2001–2012
Adam Majchrzak
Dzierżawa państwowych gruntów rolnych w polskim systemie prawnym
Roman Sass
KOSZTY PRODUKCJI GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ROLNICZEGO
Katarzyna Smędzik
PRZEPŁYWY CZYNIKÓW WYTWÓRCZYCH POMIĘDZY INDYWIDUALNYMI GOSPODARSTWAMI ROLNYMI W WIELKOPOLSCE (NA PRZYKŁADZIE GOSPODARSTW Z POWIATU GOSTYŃSKIEGO)
Marta Śmigla
WSPÓŁCZESNE TRENDY ORAZ WSPÓŁZALEŻNOŚCI W PRODUKCJI MLEKA W UNI EUROPEJSKIEJ I NA ŚWIECIE. PRÓBA ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

MISCELLANEA
I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE

Agnieszka Brelik
RECENZJA KSIĄŻKI JANA SIKORY "AGROTURYSTYKA . PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARACH WIEJSKICH"
Mirosława Joachimiak
RECENZJA KSIĄŻKI KRZYSZTOFA KUCHARSKIEGO "GOSPODARSTWA WIELKOOBSZAROWE W WIELKOPOLSCE NA RYNKU ZBÓŻ I RZEPAKU PO 2003 ROKU
Krystian Kęciek
RECENZJA KSIĄŻKI YANNOS 'A PAPANTONIOU1 "THE LESONS OF THE EUROZONE CRISIS THAT SHOULD SHAPE THE EU'S G20 STANCE "

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Mariola Michałowska
EKONOMICZNE I SPOŁECZNE ODZIAŁYWANIE SIECI HANDLOWYCH NA KONSUMENTÓW ORAZ MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM
Katarzyna Smędzik
SPECJALIZACJA I DYWERSYFIKACJA PRODUKCJI ROLNEJ NA OBSZARZE INTENSYWNEGO ROLNICTWA W WIELKOPOLSCE
Małgorzata Ulatowska
EKONOMICZNE DETERMINANTY POLITYKI ELEKTROENERGETYCZNEJ W POLSCE I INYCH KRAJACH UE

III. DEBIUTY EKONOMICZNE

Rafał Majewski, Jakub Staniszewski, Bazyli Czyżewski
SPECYFIKA POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA WSI W KOTEKŚCIE JEJ WSPARCIA ZE ŚRODKÓW UE
Mateusz Mikołajczyk, Julia Steenbock, Marta Śmigla
INICJATYWY KLASTROWE W REGIONACH UNI EURO PEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE KLASTRÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W BRANDENBURGI I WIELKOPOLSCE
Barbara Radziwiłko
DETERMINANTY ROZWOJU ORAZ ICH WPŁYW NA O BECNY STAN PRODUKCJI WINA GRONOWEGO W POLSCE

IV. KRONIKA

Mariusz Kuciński
SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI "ETYKA I EKONOMIA W ŚWIETLE NAUCZANIA BENEDYKTA XVI"

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl