Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 8

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

Renata Knap
Tendencje rozwoju światowego handlu rybami i produktami rybnymi w okresie powojennym
Janina Kotlińska
Podział dochodów publicznych między państwo a samorząd terytorialny
Marcin Kościelniak
Wielkopolskie rolnictwo w latach poprzedzających III RP (1772–1989) – zmiany gospodarcze i administracyjne
Małgorzata Kożuch
Subsydiowanie ochrony środowiska przyrodniczego w Polsce
Mariola Kwasek
Identyfikacja wzorców konsumpcji żywności w Polsce
Elżbieta Nawrocka
Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego – perspektywa teorii sieci
Karolina Pawlak
Potencjalne skutki multilateralnej liberalizacji wymiany dla światowego handlu olejami roślinnymi
Joanna Szymańska
Ubytek ziemi rolniczej w Polsce w długim okresie (wybrane problemy)

MATERIAŁY Z BADAŃ

Anna Brzozowska, Dagmara Bubel
Racjonalne zagospodarowanie funduszy PROW
Piotr Bórawski, James W. Dunn, Theodore R. Alter
Evaluation of human capital and its impact on economic results of farms engaged in non-agricultural activity in Poland
Krzysztof Firlej, Beata Spychalska
Wybrane uwarunkowania rozwoju branży hotelarskiej w Polsce
Agnieszka Jeran
Jakość i warunki życia – perspektywa mieszkańców i statystyk opisujących miasta na przykładzie Bydgoszczy, Torunia i Włocławka
Mirosława Joachimiak
Zmiany w regulatorach płatności w ramach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej i ich oddziaływanie na ochronę środowiska obszarów wiejskich w Wielkopolsce po 2003 roku
Petro Khomyn
Krytyczny stan sektora rolnego i sposoby jego przezwyciężenia
Jolanta Kondratowicz-Pozorska
Konkurencyjność ekologicznych gospodarstw rolnych w ocenie producentów i konsumentów
Leszek Leśniewski
Uwarunkowania globalnego kryzysu finansowego w świetle wyników dotychczasowych badań
Anna Olszańska
Zróżnicowanie regionalne w produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 1999–2013 – tendencje zmian, obszary koncentracji
Maciej Smętkowski
Konwergencja gospodarcza i formy dyfuzji rozwoju w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
Alina Szypulewska-Porczyńska
O stanie integracji unijnych rynków usług na podstawie danych statystycznych dotyczących mobilności osób
Adam Wąs
Rola małych gospodarstw rolniczych w procesie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa

MISCELLANEA

I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE

Dorota Czykier-Wierzba
Recenzja książki Anny Matuszczak pt.: Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa w regionach Unii Europejskiej w aspekcie jego zrównoważenia
Emilia Wieczorek
Ekonomiczna analiza przepisów prawnych o sprzedaży konsumenckiej

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Jadwiga Bożek
Przestrzenne zróżnicowanie wybranych struktur rolnych w Polsce w ujęciu dynamicznym (z zastosowaniem metod taksonomicznych)

III. DEBIUTY EKONOMICZNE

Małgorzata Figler
Jak branża odzieżowa dostosowuje się do warunków koniunktury gospodarczej w Polsce
Dorota Krispin
Wpływ rejonizacji na poziom kształcenia w publicznych szkołach podstawowych w Bydgoszczy
Anna Wesołowska-Janiak
Konkurencyjność polskich producentów taboru szynowego w świetle doświadczeń wybranych firm

IV. KRONIKA

Janusz Kutta
Sprawozdanie z V Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej „Jeden świat – wiele kultur”

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl