Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Roczniki Ekonomiczne nr 9

SPIS TREŚCI

Strona tytułowa
Spis treści

ROZPRAWY I STUDIA

Paweł Błaszczyk, Sławomir Zwierzchlewski, Oleksii Kvilinskyi
Przedakcesyjna polityka gospodarcza wobec jednolitej polityki EBC - mechanizmy i pokryzysowa ocena empiryczna dla Polski
Michał Borychowski, Jakub Staniszewski, Bartosz Zagierski
Problemy pomiaru rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych wskaźników
Anna Busłowska
Triple Helix model - possibilities of sustainable development
Katarzyna Kamińska
Personalizm ekonomiczny a społeczna gospodarka rynkowa - studium porównawcze
Ryszard Kata
Spółdzielczość w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej - stan i współczesne wyzwania
Wojciech Kolasa
Wpływ doktryny keynesizmu i reaganomiki na gospodarkę Stanów Zjednoczonych
Hanna Lorencowicz
Perspektywy rozwoju outsourcingu i offshoringu w Lublinie i w województwie lubelskim w świetle konfliktu ukraińsko-rosyjskiego
Kaziemierz Pająk, Paweł Dahlke, Oleksii Kvilinskyi
Determinanty rozwoju regionalnego - współczesne odniesienie
Grzegorz Przekota, Jerzy Rembeza
Powiązania dynamiki wzrostu gospodarczego pomiędzy krajami Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej
Urszula Słupska
Proces kreowania organizacji wirtualnej we współczesnym świecie biznesu
Dariusz Eligiusz Staszczak
Zmiany pozycji krajów UE w międzynarodowym handlu maszynami i sprzętem transportowym w latach 2005-2014
Stanisław Urban, Arkadiusz Piwowar
Agrobiznes i biobiznes - nowe spojrzenie na teorię agrobiznesu
Dariusz Zając
Uwarunkowania rozwoju oraz formy wielofunkcyjnego rolnictwa na obszarach wiejskich podmiejskich
Dorota Żuchowska
Polityka kursowa wobec wyzwań współczesnej gospodarki światowej

MATERIAŁY Z BADAŃ

Maryla Bieniek-Majka
Struktura pomocy finansowej skierowanej do grup producentów owoców i warzyw w Polsce
Svitlana Bortnik, Svitlana Begun
Strategic planning of enterprise's activity on a basis of application of the balanced scorecard
Dariusz Czakowski
Tendencje w kształtowaniu się cen skupu podstawowych produktów roślinnych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (1994-2013)
Piotr Frączek
Rola kapitału ludzkiego w procesie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce
Petro Gudz
ИЗМЕНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ В УКРАИНСКОМ ГОРОДЕ ЗМІНА КУЛЬТУРИ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ МІСТІ
Janina Kotlińska
Edukacja w gminie - wymiar organizacyjny i finansowy
Lubow Lipycz, Iryna Wołyneć
Metodyka analizy elastyczności działalności produkcyjnej przedsiębiorstw gospodarki leśnej Ukrainy
Anna Mokhniuk
The impact of monetary rewards on the motivation of employees
Jan Polcyn, Maciej Gawrysiak
Aktywność zawodowa młodzieży a decyzje o podjęciu studiów wyższych - przyczynek do dalszych badań
Jan Polcyn, Rafał Zdzierela
Relacje między wybranymi czynnikami społeczno-ekonomicznymi a liczbą spółdzielni socjalnych w przekroju regionalnym
Grzegorz Przekota
Ocena poziomu i przyczyn zróżnicowania wynagrodzeń w Polsce
Roman Sass
Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w gospodarstwach rolnych powiększających obszar użytkowej ziemi w latach 1996-2011
Katarzyna Smędzik-Ambroży, Joanna Strońska-Ziemann
Rozwój obszarów wiejskich w podregionie pilskim - podobieństwa i różnice
Mirosław Sołtysiak
Preferencje zakupowe młodych ludzi na rynku pojazdów samochodowych
Sebastian Stępień, Greta Poszwa
Edukacja jako istotny składnik kapitału ludzkiego wpływający na zróżnicowanie regionalne
Franciszek Wyrwa
Próba poszukiwania metod optymalizacji nakładów finansowych na edukację

MISCELLANEA

I. RECENZJE, NOTY BIBLIOGRAFICZNE I DYSKUSJE, VARIA

Maryla Bieniek-Majka
Raport z badań "Losy zawodowe i edukacyjne absolwentów 2015 roku" Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

II. STRESZCZENIA ROZPRAW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Michał Borychowski
Ekonomiczne determinanty rozwoju sektora biopaliw w Polsce i Niemczech po 2004 roku

III. DEBIUTY EKONOMICZNE

Błażej Goliński, Magdalena Komur, Marta Guth
Consequences of Russian embargo for Polish agricultural market and potential distribution channels of Polish food products covered by Russian embargo
Bogna Kopeć
Fundusze Unii Europejskiej jako przykład stymulatorów rozwoju regionalnego. Studium porównawcze wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego w perspektywie budżetowej 2007-2013 w województwie wielkopolskim i małopolskim

IV. KRONIKA

Agnieszka Demidowcz, Agnieszka Florczak
Sprawozdanie z VI Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu "Jeden świat-wiele kultur" pt. "Jan Paweł II - Pamięć - Dialog - Tożsamość. Polska i Świat wobec wyzwań III tysiąclecia

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl