Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Wymogi edytorskie

WYMOGI REDAKCYJNE DLA ARTYKUŁÓW PUBLIKOWANYCH W  ROCZNIKACH EKONOMICZNYCH KPSW W BYDGOSZCZY

1. Artykuł obowiązkowo musi zawierać:

- nazwiska autora lub autorów,

- tytuł pracy w języku polskim i angielskim,

- słowa kluczowe,

- key words w języku angielskim,

- JEL CODES,

- abstrakt - max. do 14 wierszy (musi zawierać cel pracy, materiał i metodyke oraz ważniejsze wyniki),

- treść artykułu podzielona na nienumerowane rozdziały: wstęp (na końcu wstępu podac cel pracy), materiał i metodyka badań, wyniki badań, podsumowanie i wnisoki, literatura (alfabetycznie),

- streszczenie w języku angielskim (summary) - tłumaczenie abstraktu,

- adres do korespondencji - dane autora (tytuł naukowy, miejsce pracy, asres, telefon, e-mail),

- główki i opisy tabel oraz rysunków - w języku polskim i angielskim,

- literaturę, alfabetyczniepodajemy na końcu artykułu. 

2. Odwołania w tekście do pozycji literaturowych powinny zawierać nazwisko autora lub redaktora, rok wydania podany w wykazie literatury, bez przecinka i w nawiasie kwadratowym, np. [Wiatrak 1990] - bez przypisów dolnych do pozycji literatury. Alfabetyczny wykaz literatury musi zawierać: nazwiska wszystkich autorów lub redaktorow, pierwsze litery imio, rok wydania w nawiasie okrągłym, tytuł publikacji, lub tytuł artykułu z czasopisma, miejsce wydania, wydawnictwo a w przypadku czasopism numer czasopisma, strony. Źródła internetowe muszą mieć w nawiasie kwadratowym datę dostępu.

Przykłady: 

Opis monografii:
Scholte J.A. (2006), Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie. Sosnowiec: WSZiM.
 
Opis artykułu w monografii zbiorowej:
Kotlińska J. (2001), Wpływ reformy administracyjnej z roku 1999 na zakres zadań i gospodarkę finansowa organów samorządowych Leszna, [w:] Denek E. (red.), Samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce, Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 
Opis artykułu w czasopiśmie:
Borodo A. (1995), Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zagadnienia prawne, „Samorząd Terytorialny”  nr 11.
 
Opis Ustawy:
Ustawa z dnia 22 grudnia 1995 r. o zmianie ustawy o finansowaniu gmin, Dz.U. Nr 154, poz. 794.
 
Opis strony internetowej:
www.stat.gov.pl [10.01.2017].
 
3. Artykułu powinien być przygotowany za pomocą edytora tekstu (zalecany Word). Wykresy tylko czarno-białe edytowalne, najlepiej przygotowane w Excelu, inne załączniki (rysunki, schematy, zdjęcia itp.) również czarno-białe, można wykonac bezpośędnio w wordzie.

4. Tekst powinien być przygotowany jednolicie (bez wyróżnień np. bold).

5. Nalezy wybrać standardowy format strony A4, wszytskie marginesy na 2,5 cm.

6. Wielkość liter w tekście - 12 pkt (Times New Roman), idstep międzyliniowy (interlinia) 1,5, tytuły i podtytuły większą czcionką 13 pkt, streszczenie i summary czcionką 10 pkt, odstęp 1.

7. Klawisza ENTER używa się tylko na końcu akapitu (wszystkie tytuły, punkty będące wyliczeniem itp. traktuje się jako odrębne akapity).

8. Tabele przygotowane w Wordzie (lub Excelu) najlepiej zamieścić od razu w tekście. Można je także dosłać w oddzielnych plikach. Wowczas nazwy plikom należy nadawać przypisując im nazwisko autora.

9. Jeżeli w tekście umieszcza się numer kolejnego przypisu, powinien on być przedstawiony w formie liczny bez dodatkowych znaków, np. nawiasów (przypisy nadawane wyłącznie automatycznie).

10. Wcięcia akapitowe zaznacza się tylko za pomocą tabulatora lub innych narzędzi użytego edytora. Nie używać w tym celu spacji. Spacje należy stawiać tylko dla oddzielenia wyrazów, po kropce, przecinku, wykrzykniku, dwukropku, średniku itp. (nigdy przed tymi znakami). Nie używać spacji za nawiasem otwierającym i przed nawiasem zamykającym, a także przed i za odnośnikiem cyfrowym.
"Przyklejać/ przytulać" nawiasy i procenty - (por. tab.5), 100%.

11. Artykuł przygotowany według podanego schematu (łącznie z załącznikami) nie powinien przekraczać 15 stron w Wordzie.

12. Prosimy o nadsyłanie tekstów w formie elektronicznej na adres e-mailowy wydawnictwa: wydawnictwo@kpsw.edu.pl, za dopiskiem Roczniki Ekonomiczne KPSW.

 

UKŁAD ARTYKUŁU:

Jan Kowalski
(12pkt, wyśrodkowane)

WZAJEMNE DOSTOSOWANIA W PROCESACH GLOBALIZACJI I ICH KOORDYNACJA
(wyśrodkowane, bold, wersaliki, 14 pkt)

Streszczenie: Artykuł dotyczy potrzeby ..... (10pkt, wyjustowane obustronnie, odstęp 1)

Słowa kluczowe: racjonalność i niekompletność ..... (10pkt., wyjustowane obustronnie, odstęp 1)

jel cODES: q12, .... (10pkt., wyjustowane obustronnnie, odstęp 1)

1. Wstęp
Wielowymiarowość procesów globalizacji nakazuje jej ocenę. (12pkt., wyjustowany obustronnie, odstęp 1,5)

4. Podsumowanie
Współczesna globalizacja zrodzona ze swobodnie... (12pkt., wyjustowany obustronnie, odstep 1,5)

Bibliografia (10pkt, odstęp 1,5)
Brown L.R. (2003), Gospodarka ekologiczna. Warszawa:  Książka i Wiedza.
Chinn M, Prasad E. (2000), Medium-term Determinants of Current Accounts in Industrial and Developing Countries, National Bureau of Economic Research, "Working Paper".
 

ABOUT THE NECESSITY OF COORDINATION OF THE GLOBALIZATION PROCESS AND MACROECONOMIC POLICY TOWARDS AGRICULTURE
(12pkt, wersaliki, bold, wyśrodkowane)

Summary: This paper considers .....(10pkt, wyjustowany obustronnie, odstęp 1,5)

Key words: economic, social and environmental conditions,.... (10pkt., wyjustowany obustronnie, odstęp 1,5)

Prof. zw. dr hab. Jan Kowalski,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Al. Niepodległości 10
60-967 Poznań
e-mail: j.kowalski@ue.poznan.pl

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl