Wydawnictwo

Sapientiae Servientes (w służbie mądrości) - słowa umieszczone na sztandarze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej wyrażają misję Uczelni. Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy to miejsce, gdzie wspólnym wysiłkiem poszukuje się prawdy, wiedzy i umiejętności. Realizacją misji i założeń naukowo-dydaktycznych naszej Uczelni jest, funkcjonujące od 2004 roku, Wydawnictwo które powstało na podstawie Uchwały Nr 16A/2004 Konwentu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszczy. Strukturę organizacyjną Wydawnictwa KPSW tworzą: Rada Wydawnicza oraz Dział Wydawnictw, ustanowione na podstawie Uchwały Nr 16 A/2004 Konwentu Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszczy.
Wydawnictwo podnosi prestiż Uczelni, a także toruje drogę do zaistnienia w powszechnej świadomości osiągnięć naukowych naszych pracowników, studentów i absolwentów.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Z radością informujemy, że w zestawieniu wydawnictw na poziomie I znalazło się Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Komunikatem z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.
W zestawieniu wydawnictw na poziomie I znalazło się Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy.

Pełna lista wydawnictw jest dostępna na: https://www.gov.pl

Profil naukowy Wydawnictwa oraz nadrzędne cele:

- rozpowszechnianie i promowanie polskich osiągnięć naukowych oraz wyników badań w kraju i zagranicą;
- udostępnianie naukowcom, studentom oraz pasjonatom wysokiej jakości treści naukowych i dydaktycznych o jak najwyższym poziomie naukowym, merytorycznym oraz edytorskim;
- wymiana myśli naukowo-dydaktycznej między naukowcami z kraju i zagranicy;
- korzystanie z najnowszych technologii cyfrowych, co umożliwia przekazanie treści naukowych do szerokiego grona odbiorców;
- dostarczanie studentom i absolwentom informacji naukowej i dydaktycznej niezbędnej do pogłębiania wiedzy;
- publikacja dzieł naukowych z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych, teologicznych, rolniczych i inżynieryjno-technicznych to jest monografii naukowych, rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, ksiąg jubileuszowych, podręczników akademickich, skryptów, prac zbiorowych, serii wydawniczych, czasopism - roczników i innych opracowań naukowych.

Wydawnictwo KPSW jest również wydawcą trzech czasopism: „Roczniki Ekonomiczne KPSW w Bydgoszczy”, „Studia z zakresu nauk prawnoustrojowych. Miscellanea” - które ukazują się nieprzerwanie od 2008 r., oraz „Rocznik Naukowy KPSW w Bydgoszczy. Transdyscyoplinarne Studia o Kulturze (i) Edukacji” - ukazuje się nieprzerwanie od 2006 r. W rocznikach ukazują się oryginalne prace naukowe. Od 2014 r. periodyki corocznie poddają się ocenie ekspertom z Index Copernicus. W każdej kolejnej ocenie odnotowujemy znaczne wzrosty wartości wskaźnika Index Copernicus Calue - ICV, a roczniki każdorazowo zaindeksowane są na liście czasopism naukowych ICI JOURNALS MASTER LIST.
Informacje o artykułach naukowych publikowanych w rochnikach (pełne wersję lub abstrakty i bibliografia) znajdują się m.in. w:  polskiej bazie cytowań POL-index, bibliograficzno-pełnotekstowej bazie The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), w bibliograficznej bazie polskich naukowych czasopism humanistycznych i społecznych BazHum oraz BazEkon.

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, a tym samym Wydawnictwo KPSW dba o ciągły rozwój swego potencjału naukowo-badawczego i innowacyjnego. Dzięki staraniom środowiska naukowego skupionego wokół Uczelni, Wydawnictwo KPSW utrzymuje wysoki poziom merytoryczny i permanentnie buduje swoją renomę, o czym świadczy ilość i jakość opublikowanych prac.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl