Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Biuro Karier

Biuro Karier Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy istnieje od 2004 r. oraz jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służy pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wchodzeniu i efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy. Biuro Karier funkcjonuje w ramach struktury administracyjnej KPSW, będąc jej integralnym elementem.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z dnia 1 maja 2004 r.) w Rozdziale 1, Przepisy ogólne w Art. 2. 1. podaje, że: ilekroć w ustawie jest mowa o akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą (...), do której zadań należy w szczególności:

  • dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych znalezieniem pracy,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

MISJĄ Biura Karier jest optymalne przygotowanie studentów i absolwentów naszej uczelni do skutecznego poszukiwania pracy oraz stymulowanie ich aktywności w tym kierunku. Biuro Karier służy studentom i absolwentom w wyborze drogi zawodowej, pomaga znaleźć zatrudnienie odpowiadające ich aspiracjom i potrzebom oraz poznać zasady funkcjonowania trudnego i wymagającego rynku pracy.

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl