Największa niepubliczna uczelnia w Bydgoszczy

Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

System Stypendialny

 

Informacje dotyczące świadczeń dla studentów na rok akademicki 2021/2022

 

UWAGA !!!

 

Studenci, którzy znaleźli się na liście najlepszych studentów na danym kierunku studiów (nabór śródroczny) mogą składać wnioski o przyznanie stypendium rektora w dniach 25-31 marca 2022r. listownie (decyduje data stempla pocztowego). Do wniosku o przyznanie stypendium rektora należy dołączyć 2 egzemplarze oświadczeń dla kwestury z nr konta bankowego (zał. nr 8).


Prosimy o zapoznanie się z treścią oświadczenia na wniosku i skrupulatne wypełnienie drugiej strony wniosku o stypendium rektora!!!

 

art. 93 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

,,Świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4
i art. 359 ust. 1 (stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga, stypendium rektora, stypendium ministra), przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł zawodowy: magistra, magistra inżyniera albo równorzędny; licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Łączny okres, przez który przysługują świadczenia wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu świadczenia przysługują na studiach : pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów; drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów. Łączny okres jest dłuższy o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania określony w przepisach prawa wynosi 11 albo 12 semestrów”

 

Listy 10% najlepszych studentów na kierunku, którzy mogą ubiegać się o stypendium rektora:

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.478 ze zm..),

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania
  w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1466),

 • Regulamin świadczeń dla studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy

 

Studenci, którzy spełniają wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 478 ze zm.) oraz Regulaminu świadczeń dla studentów Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, mogą ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń:

 

 1. stypendium socjalne,

 2. stypendium socjalne w zwiększonej wysokości,

 3. stypendium dla osób niepełnosprawnych,

 4. stypendium rektora,

 5. zapomogę.


Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące przyznawania świadczeń dla studentów w roku akademickim 2021/2022:

 

Wysokość dochodu uprawniająca studenta do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2021/2022 nie może przekroczyć 1050,00 zł netto na osobę.

 

 

I. STYPENDIUM SOCJALNE

 

Stypendium socjalne ma prawo otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, poprzez złożenie wniosku do Komisji Stypendialnej wraz z kompletem dokumentów, potwierdzających dochody studenta oraz członków rodziny studenta.

 

Osoby, które chcą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązane są do przedłożenia
w Uczelni stosownej dokumentacji w tym przede wszystkim: 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium - (Załącznik nr 1)

 2. Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego członków rodziny studenta i studenta o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2020 r., (brak dochodów w 2020 roku musi zostać potwierdzony przez Urząd Skarbowy) - obowiązkowo dla wszystkich członków rodziny powyżej 18 roku życia.

 3. Zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2020 r., tych członków rodziny studenta, którzy na zaświadczeniu z urzędu skarbowego mają wykazany dochód.

 4. Oświadczenia studenta o wysokości uzyskanych w ostatnim roku podatkowym innych dochodach nie podlegających opodatkowaniu - (Załącznik nr 7)

 5. Dla osób prowadzących gospodarstwo rolne zaświadczenie z właściwego organu gminy, o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych w 2020 roku. Dodatkowo kserokopia nakazu płatniczego za 2020 rok. W przypadku oddania części lub całości gospodarstwa rolnego w dzierżawę, należy przedstawić umowę dzierżawy. Natomiast w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną należy przedstawić umowę zawartą w formie aktu notarialnego. Wysokość przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 wynosiła 3.244,00 zł, natomiast za rok 2020 zostanie ogłoszona przez GUS w drugiej połowie września 2021.

 6. Zaświadczenia ze szkół (uczelni) dla wszystkich niepełnoletnich członków rodziny wnioskodawcy oraz osób pełnoletnich - do 26 roku życia pobierających naukę.

 7. Kserokopie aktów urodzenia w przypadku dzieci, czy rodzeństwa do 7 roku życia. 

 8. Kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy
  lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów. W przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej należy przedstawić przekazy lub przelewy wraz z zaświadczeniem od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w poprzednim roku podatkowym.

 9. Zaświadczenie lub decyzję o wysokości otrzymywanych świadczeń w 2020 roku z funduszu alimentacyjnego.

 10. W przypadku osób, których dochód na 1 osobę w rodzinie wynosi do 528,00 zł netto miesięcznie, zaświadczenie z terenowego Ośrodka Pomocy Społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. Niedołączenie do wniosku tego zaświadczenia może skutkować odmową przyznania stypendium socjalnego!!!

 11. W przypadku osób bezrobotnych zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu. Gdy pobierany jest zasiłek dla bezrobotnych koniecznym jest zaświadczenie z Urzędu Pracy z informacją od kiedy i w jakiej wysokości jest pobierany. Zaświadczenie musi zawierać informacje o wysokości pobieranego zasiłku netto za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty.

 12. W przypadku utraty dochodu -  dokument potwierdzający datę utraty dochodu oraz  wysokość utraconego dochodu (np. kserokopia świadectwa pracy i kserokopia PIT-11 za 2020),

 13. W przypadku uzyskania dochodu w 2020 r. (dotyczy sytuacji, gdy dochód nie był uzyskiwany od początku 2020) - dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez studenta lub członka rodziny studenta oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany (np. zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i wynagrodzeniu netto za poszczególne miesiące 2020 roku),

 14. W przypadku uzyskania dochodu w 2020 r. – dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany (np. kserokopia umowy o pracę i zaświadczenie od pracodawcy o wynagrodzeniu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany),

 15. W przypadku przepracowania całego roku 2020 i zatrudnienie jest kontynuowane aż do chwili obecnej – ksero umów lub zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia.

 16. Kserokopie aktu zgonu w przypadku śmierci członka rodziny,

 17. Zaświadczenia właściwych organów podatkowych o dochodach uzyskanych za granicą Rzeczpospolitej Polskiej pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą RP: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 18. Kopia ważnej Karty Polaka w przypadku cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

 19. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające indywidualną sytuację materialną studenta.

 

 

 • Członkowie rodziny

 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium uwzględnia się dochody osiągane przez:

 1. studenta,
  b) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek, 
  c)  rodziców studenta, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 

Jest to katalog wyczerpujący, w związku z powyższym uczelnia, nawet w wyjątkowych przypadkach, nie może uwzględnić innych osób przy badaniu sytuacji materialnej studenta, nawet jeśli z nim zamieszkuje np. babcia lub dziadek studenta, dalsi krewni, rodzice małżonka studenta, konkubent studenta lub konkubenta członka rodziny studenta, ojciec dziecka studentki, z którym nie pozostaje w związku małżeńskim, małżonkowie rodziców studenta.

Ponadto do rodziny studenta nie wlicza się członka rodziny przebywającego w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, schronisku dla nieletnich, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, a także w szkole wojskowej lub innej zapewniającej nieodpłatne pełne utrzymanie, w tym wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie.

 

 • Student jest samodzielny finansowo, jeżeli on lub jego małżonek spełnia łącznie następujące warunki:

 

Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek:

 1. w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych
  i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia jedną z następujących przesłanek:

  1. ukończył 26 rok życia,

  2. pozostaje w związku małżeńskim,

  3. ma na utrzymaniu dzieci,

  4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub

 1. jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

  1. posiadał  stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym,

  2. posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym,

  3. jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

  4. nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu.

 

W pozostałych przypadkach, tj. gdy student nie jest samodzielny finansowo według powyższej definicji, jego sytuacja materialna jest ustalana z uwzględnieniem dochodów jego rodziców
i rodzeństwa  (bez względu na wiek studenta).

 
Źródłem stałego dochodu studenta (małżonka studenta) może być wynagrodzenie z tytułu umowy
o pracę, a także między innymi renta, alimenty, cyklicznie zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło itp. Stałe źródło dochodu studenta oznacza nieprzerwane źródło dochodu przez 12 miesięcy w poprzednim roku kalendarzowym oraz w roku bieżącym (tj. od początku roku kalendarzowego do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy materialnej). Obowiązek udowodnienia posiadania stałego źródła dochodu spoczywa na studencie.

Stan osobowy rodziny studenta ustalany jest na dzień składania wniosku o przyznanie stypendium. Student ma obowiązek wykazania każdego dochodu członka rodziny, także swojego rodzeństwa
i dzieci jeśli w 2020 roku osiągnęły pełnoletność.

 

 

Dochód może być pomniejszony o dochód UTRACONY spowodowany:

 1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

 2. utratą zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium (staż),

 3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także utratą emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

 5. wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania
  w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
  o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 226 ze zm.) lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 423 ze zm.),

 6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji elementów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

 8. utratą świadczenia rodzicielskiego,

 9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,

 11. obniżenia wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenia dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

 

W przypadku utraty dochodu do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego (wzór wniosku Załącznik nr 6) wraz z dokumentami potwierdzającymi utratę dochodu jak np. otrzymane od pracodawcy rozliczenia roczne z 2020 roku (PIT-11), zaświadczenie od pracodawcy o przebywaniu na urlopie wychowawczym, świadectwo pracy, zaświadczenie o zakończeniu stażu, zaświadczenie z urzędu pracy o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, decyzja o utracie renty, decyzja o likwidacji lub zawieszeniu działalności gospodarczej, zaświadczenie z Urzędu Pracy o bezrobociu.

Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc zmniejszenie wynagrodzenia lub zmniejszenie wymiaru etatu nie stanowi dochodu utraconego. Podobnie za dochód utracony nie można uznać wypłaconych w 2020 roku nagród jubileuszowych lub przebywanie na urlopie bezpłatnym.

 

Dochód może być powiększony o dochód UZYSKANY spowodowany:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,

 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych (staż),

 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego,

 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania
  po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust.1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,

 8. uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 9. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

W przypadku uzyskania dochodu do wniosku o przyznanie stypendium należy również dołączyć wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego (wzór wniosku Załącznik nr 6), wraz
z dokumentami potwierdzającymi uzyskanie dochodu jak np. zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu urlopu wychowawczego wraz z informacją o wysokości uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany; zaświadczenie/decyzja o uzyskaniu zasiłku/stypendium dla bezrobotnych(staż) wraz z zaświadczeniem o wysokości uzyskanego zasiłku/stypendium netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym zasiłek został uzyskany; decyzję o przyznaniu renty/emerytury; decyzję o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wraz z dokumentem określającym miesięczną wysokość uzyskanego dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany.

 

 

II. STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI - (Załącznik nr 2)

 

Student w szczególnie uzasadnionych przypadkach może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Za szczególnie uzasadnione przypadki rozumie się w szczególności : ponoszenie kosztów zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, ponoszenie kosztów zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, trudną sytuację materialną wychowanków domu dziecka lub osób, które osiągnęły pełnoletniość, przebywając w pieczy zastępczej.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w domu studenckim lub umowę najmu lokalu lub inne dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

 

III. STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - (Załącznik nr 3)

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu, niezależnie od jego sytuacji materialnej. Do wniosku o przyznanie stypendium student załącza kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem. Stypendium przyznawane jest na okres roku akademickiego, jednak nie dłużej niż na okres ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli orzeczenie utraciło ważność w trakcie trwania roku akademickiego, a student
dostarczył nowe, z którego wynikać będzie nieprzerwane trwanie niepełnosprawności, studentowi przysługuje wyrównanie za okres, jaki upłynął od daty utraty ważności poprzedniego orzeczenia. Do orzeczenia należy dołączyć nowy wniosek.

 

IV. STYPENDIUM REKTORA - (Załącznik nr 4)

 

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który:

   1. uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym;

   2. przyjęty został na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego (dotyczy to tylko: laureatów olimpiady międzynarodowej oraz laureatów lub finalistów olimpiady stopnia centralnego,
    o których mowa w przepisach o systemie oświaty; medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie);

   3. nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowią absolwenci studiów licencjackich, którzy kontynuują naukę na studiach II stopnia, niezależnie na jakiej uczelni ukończyli studia I stopnia.

Studenci I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia KPSW, do wniosku o przyznanie stypendium rektora załączyć muszą: potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię indeksu z ocenami uzyskanymi z egzaminów i zaliczeń na ostatnim roku studiów I stopnia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię suplementu oraz zaświadczenie z danej uczelni o terminie ukończenia studiów I stopnia.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% studentów na kierunku studiów prowadzonym w uczelni. Przykładowo: do 10% studentów z kierunku Pedagogika (studia pierwszego stopnia + studia drugiego stopnia).

W przypadku, gdy w trakcie roku akademickiego ulega zmianie liczba osób uprawnionych do otrzymania stypendium, punktacja na liście rankingowej nie podlega modyfikacji. Rezygnacja z przyznanego stypendium nie powoduje również ponownej weryfikacji listy rankingowej.

 

 

V. ZAPOMOGI - (Załącznik nr 5) Zapomoga może być przyznana studentowi, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Powyższe oznacza, że zapomoga nie przysługuje, jeżeli sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym, a jedynie wynika z niskich dochodów osiąganych przez rodzinę wnioskodawcy – w takim przypadku student może ubiegać się o stypendium socjalne. Zapomoga może być przyznana w szczególności z powodu: ciężkiej choroby studenta; urodzenia dziecka; śmierci lub ciężkiej choroby członków najbliższej rodziny studenta (rodzice, rodzeństwo, małżonek, dziecko studenta); klęski żywiołowej.

Do wniosku o przyznanie zapomogi (Załącznik nr 5) student załącza dokumenty potwierdzające zdarzenie losowe uzasadniające przyznanie zapomogi. Wniosek nieudokumentowany, nie może być podstawą do przyznania zapomogi.
 
 
 
Do każdego wniosku o przyznanie stypendium student zobowiązany jest dołączyć:
dwa egzemplarze oświadczeń dla kwestury z nr konta bankowego
(Załącznik nr 8)

 

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

do 10 października 2021 r.

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

do 25 października 2021 r.

 

 

Stypendium socjalne (dotyczy jedynie studentów, którzy zostali przyjęci na studia w terminie od 11 do 20 października)

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dotyczy jedynie studentów, którzy zostali przyjęci na studia w terminie od 11 do 20 października)

Stypendium dla osób niepełnosprawnych (dotyczy jedynie studentów, którzy zostali przyjęci na studia w terminie od 11 do 20 października)

Zapomoga

Stypendium rektora za osiągnięcia naukowe (nie dot. wysokiej średniej za poprzedni rok akademicki)

Stypendium rektora za osiągnięcia artystyczne

Stypendium rektora za osiągnięcia sportowe

Stypendium rektora za wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen) - dla studentów I roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia KPSW

od 25 do 31 października 2021 r.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za wyróżniające wyniki w nauce (wysoką średnią ocen) – dla studentów KPSW po opublikowaniu listy najlepszych studentów na danym kierunku studiów

 

Wysokość wszystkich świadczeń jest uzależniona od wielkości środków przyznanych na ten cel przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.

 

 

 

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty!!!

 

Nie przyjmujemy dokumentacji niekompletnej !!!

 

 

 

STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA

NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

 

Uprzejmie informujemy, że studenci Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy zainteresowani stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2021/2022 mogą składać wnioski o przyznanie stypendiów ministra wraz z załącznikami dokumentującymi osiągnięcia wyłącznie elektronicznie na adres mailowy stypendia@kpsw.edu.pl do dnia 10 października 2021 roku.

 

Na ww. adres mailowy należy wysłać:

 • osobno wniosek (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia_nazwisko imię.PDF”),

 • osobno załącznik ze skanem oświadczenia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – oswiadczenie.PDF”),

 • osobno załącznik z dokumentami potwierdzającymi osiągnięcia (opisany jako „wniosek stypmin skrótuczelnia nazwisko imię – zalaczniki.PDF”).

 

 

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o uważne zapoznanie się z przepisami!!!

 

Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują przepisy:

 1. art. 93 ust. 1-3, art.359, art.361 oraz art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.)

 2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów
  i wybitnych młodych naukowców
  (Dz.U. z 2021 r., poz. 725)

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz.U. z 2021 r. poz. 1637).

 

Szczegółowe informacje wraz z wzorami wniosków dostępne są na stronie:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-edukacji-i-nauki-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20212022

DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 3 - Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium rektora na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 5 - Wniosek o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2021/2022

Załącznik nr 6 - Wniosek o uwzględnienie dochodu utraconego/uzyskanego w dochodzie rodziny

Załącznik nr 7 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym

Załącznik nr 8 - Oświadczenie studenta dla kwestury o numerze konta bankowego w roku akademickim 2021/2022

 

 

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl