Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Zobacz: ADMINISTRACJA studia magisterskie


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

STAŻYSTA W 7 WYDZIALE BUDŻETOWO-ADMINISTRACYJNYM PROKURATURY OKRĘGOWEJ W BYDGOSZCZY (NR 0219)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-01
Oferta ważna do:
2023-01-31
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania niezbędne: 1. Pełna zdolność do czynności prawnych. 2. Nieposzlakowana opinia. 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. 4. Przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 5. Wykształcenie wyższe z zakresu administracji, zarządzania, finansów, rachunkowości, dowolne studia inżynierskie lub licencjackie. 6. Znajomość techniki pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się komputerem ( znajomość MS Office). Umiejętność wykorzystania MS EXCEL i MS WORD do zadań ewidencyjnych i analitycznych oraz do sprawozdawczości i korespondencji. 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (praca przy komputerze powyżej 6 godzin dziennie). 8. Umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie. 9. Umiejętności interpersonalne. Wymagania dodatkowe: 1. Samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, pracowitość, obowiązkowość, kreatywność, umiejętność sprawnego i dokładnego liczenia. 2. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole. 3. Umiejętność prowadzenia korespondencji i rozmów opartych na negocjacjach oraz poszukiwaniu optymalnych rozwiązań. 4. Wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej. 5. Umiejętność organizacji pracy. 6. Odporność na stres. 7. Zdolności analityczne. 8. Chęć dalszego kształcenia.
Pracodawca:
Prokuratura Okręgowa w Bydgoszczy
SAMODZIELNY REFERENT W SZEFOSTWIE SŁUŻBY MUNDUROWEJ (NR 0201)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-15
Oferta ważna do:
2023-01-31
Wynagrodzenie brutto: od 4 670 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: Wykształcenie: średnie, 4 lata doświadczenia zawodowego (2 lata jeśli wykształcenie wyższe). Wymagania dodatkowe: 1. Preferowane wykształcenie wyższe (w tym licencjat) albo średnie (techniczne lub informatyczne). 2. Ogólna znajomość zagadnień związanych z pracą w pionie funkcjonalnym logistyki. 3. Umiejętność interpretacji aktów prawnych: - Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022, poz. 2305 t.j.); - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie umundurowania i wyżywienia oraz innych należności wydawanych żołnierzom niebędącym żołnierzami zawodowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1131); - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie wydawania przedmiotów umundurowania i wyekwipowania wojskowego żołnierzom pełniącym terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie oraz żołnierzom niepełniącym czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2022 r., poz. 1132); - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1200); - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym w zamian za umundurowanie i wyekwipowanie niewydane w naturze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1204); - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie noszenia umundurowania przez żołnierzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1237). 4. Umiejętność przygotowania i redagowania pism, meldunków, prezentacji oraz raportów wynikowych, a także interpretacji i analizy informacji ujętych w bazach danych oraz dokumentach normatywnych. 5. Obsługa komputera, bardzo dobra znajomość pakietu aplikacji biurowych MS Office (Excel, Word, Power Point). 6. Bardzo dobra znajomość zintegrowanego systemu informatycznego SAP, a szczególnie w zakresie możliwości zastosowania dostępnych funkcjonalności w części logistycznej.
Pracodawca:
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE POLITYKI SPOŁECZNEJ (NR 0263)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-20
Oferta ważna do:
2023-02-02
Wynagrodzenie brutto: od 3 860,72 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej - znajomość przepisów ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, o kontroli w administracji rządowej, Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - podejmowanie decyzji i odpowiedzialność - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów - współdziałanie w grupie - myślenie analityczne - efektywna komunikacja - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub z zakresu finansów pozostałe wymagania dodatkowe: - znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
SPECJALISTA W PLACÓWCE TERENOWEJ KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W INOWROCŁAWIU/REFERAT UBEZPIECZEŃ (NR 0244)

Miejscowość
Inowrocław - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-15
Oferta ważna do:
2023-02-03
Wynagrodzenie brutto: od 3 570 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie: wyższe, preferowane administracyjne, ekonomiczne, - znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników i statutu KRUS, - wysoka kultura osobista, - umiejętność obsługi aplikacji i urządzeń biurowych, - znajomość przepisów prawnych, których stosowanie jest związane z zakresem obowiązków, - umiejętność sporządzania pism i notatek, - umiejętność planowania i organizacji pracy, - umiejętność pracy w zespole, - umiejętność pracy pod presją czasu, - komunikatywność.
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
INSPEKTOR WOJEWÓDZKI W WYDZIALE SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW PUNKT PASZPORTOWY W GRUDZIĄDZU (NR 0316)

Miejscowość
Grudziądz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-13
Oferta ważna do:
2023-02-06
Wynagrodzenie brutto: od 3 657,53 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość przepisów ustaw: o dokumentach paszportowych wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o ochronie danych osobowych, o dowodach osobistych (rozdziały od 1 do 5), o ewidencji ludności (rozdziały od 1 do 4), o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - efektywna komunikacja, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, asertywność - posiadanie obywatelstwa polskiego - korzystanie z pełni praw publicznych - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e: - znajomość przepisów ustawy: Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Tytuł II, Dział Ia, Rozdział II, Oddział 2) - umiejętność redagowania pism urzędowych
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
SPECJALISTA DS. ZAKUPÓW CENTRALNYCH I KONTRAKTACJI W ZESPOLE GOSPODARKI ZASOBAMI CENTRUM UTRZYMANIA I ROZWOJU OBIEKTÓW (NR 0270)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-20
Oferta ważna do:
2023-02-06
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania kwalifikacyjne kandydata: - wykształcenie: o preferowane wyższe: administracja, ekonomia, zarządzanie (lub pokrewne), o alternatywnie: wykształcenie średnie kierunkowe (administracja, ekonomia, zarządzanie), o alternatywnie: studia o kierunku administracja, ekonomia, zarządzanie nieruchomościami w toku (min. ukończony 5. semestr studiów 1. stopnia), - minimalny 2-letni staż pracy na stanowisku administracyjnym, handlowym lub pokrewnym, - posiadanie pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych, - umiejętność pracy zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, bardzo dobra organizacja pracy własnej. Mile widziane dodatkowe atuty: - doświadczenie na podobnym stanowisku Pożądane predyspozycje i umiejętności: Niezbędne: - znajomość zagadnień w zakresie Prawa zamówień publicznych, - praktyczna znajomość procesów handlowych i sztuki negocjacji, - bardzo dobra praktyczna znajomość pakietu MS Office i urządzeń biurowych, - umiejętność redagowania dokumentów i formalnych pism urzędowych, - umiejętność jasnego i precyzyjnego wyrażania myśli w mowie i piśmie, - wysoka kultura osobista, - ukierunkowanie na rozwój, zdobywanie kompetencji i doświadczenia, - zaangażowanie, otwartość na zdobywanie nowej wiedzy, - sumienność, rzetelność, dokładność. Dodatkowe: - znajomość zagadnień w zakresie utrzymania obiektów budowlanych, - zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji, - umiejętność pracy pod presją czasu oraz szybkiego reagowania na zmiany, - zdolności analityczne, - pewność siebie.
Pracodawca:
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
PRACOWNIK BIUROWY (NR 0286)

Miejscowość
Lisi Ogon - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-01-25
Oferta ważna do:
2023-02-23
Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
mile widziana znajomość języka obcego, możliwość przyuczenia
Pracodawca:
TRANSPORT K. KOSMATKA Krzysztof Kosmatka
SAMODZIELNA KSIĘGOWA / SAMODZIELNY KSIĘGOWY (NR 0154)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-03-13
Oferta ważna do:
2023-03-03
Wynagrodzenie brutto: od 3 490 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki: Wymagania kwalifikacyjne: - wykształcenie wyższe lub średnie ekonomiczne (finanse, rachunkowość); - doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letni staż pracy w księgowości, w tym co najmniej 3 letni staż na stanowisku samodzielnym w Spółdzielni Mieszkaniowej warunek konieczny - biegła znajomość zagadnień finansowo księgowych obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych; - biegła znajomość i umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego. Wymagania dodatkowe: - znajomość zagadnień z zakresu księgowości spółdzielni mieszkaniowej oraz wspólnot mieszkaniowych; - znajomość Prawa spółdzielczego, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych; - bardzo dobra znajomość systemów finansowo księgowych, preferowana znajomość systemu Papirus lub innych dedykowanych dla spółdzielni mieszkaniowych; - biegła znajomość obsługi komputera, programów Mc Office; - umiejętność pracy pod presją czasu; - staranność, dokładność i terminowość.
Pracodawca:
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "JEDNOŚĆ"
PRACOWNIK BIUROWY

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-02-15
Oferta ważna do:
2023-03-29
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
znajomość prawa - mile widziana prawo- mile widziane znajomość j.angielskiego podstawowe
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl