Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Administracja

Po ukończeniu kierunku ADMINISTRACJA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
• rodzajów instytucji administracyjno-prawnych, ich struktur oraz specyfiki w skali krajowej i międzynarodowej
• postępowania administracyjnego i egzekucyjnego
• organizacji i zarządzania w administracji
• podstaw prawa cywilnego, prawa pracy, urzędniczego i ochrony środowiska
• instytucji i źródeł prawa Unii Europejskiej
• ustroju samorządu terytorialnego
• analizy sposobu załatwiania spraw administracyjnych i przebiegu postępowania w tych sprawach
• prawidłowego stosowania przepisów prawnych, wykorzystywania zdobytej wiedzy do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
• dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia administracyjno-prawnego, w tym rynku pracy
• wykazywania się aktywną postawą wobec problemów etycznych w działalności zawodowej
• stosowania praktycznych umiejętności doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
• znajomości co najmniej jednego języka obcego

Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Zobacz: ADMINISTRACJA studia magisterskie


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

REFERENT /KANCELARIA JAWNA/ (NR 2880)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-11
Oferta ważna do:
2023-09-08
Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
NIEZBĘDNE WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: wykształcenie: średnie, mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku pracy. NIEZBĘDNE UMIEJĘTNOŚCI, PREDYSPOZYCJE: - znajomość ustawy z dnia 5.08.2010 r. o Ochronie Informacji Niejawnych z późn. zm.; - dobra obsługa pakietu MS OFFICE (Word, Excel) - znajomość Decyzji nr 20/MON z dnia 20.02.2020 r. Instrukcja o zasadach pracy biurowej w RON; - znajomość Zarządzenia nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych; - znajomość obsługi komputera pakiet MS Office, - umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa, samodzielność, dyspozycyjność, zaangażowanie w realizację powierzonych zadań.
Pracodawca:
11 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
REFERENT (NR 2855)

Miejscowość
Sicienko - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-01
Oferta ważna do:
2023-09-13
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Formalne wymagania dotyczące kandydatów: Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia niezbędne wymagania: 1. Spełnia wymagania określone w art. 6 ust. 1 oraz ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych; 2. Posiada obywatelstwo polskie, 3. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 4. Nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe i inne. 5. Posiada nieposzlakowaną opinię, 6. Posiada odpowiednie kwalifikacje, 7. Ukończył/kończyła jednolite studia magisterskie lub wyższe studia zawodowe, 8. Posiada co najmniej 5 letni staż pracy, 9. Posiada stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na stanowisku referenta. Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe kandydata: 1. Umiejętność obsługi urządzeń biurowych; 2. Znajomość pracy i procedury biurowej; 3. Znajomość struktury organizacyjnej szkoły; 4. Biegła znajomość obsługi komputera oraz programów Microsoft Excel, Word, Power Point, Outlook; 5. Umiejętność sporządzania różnorodnej dokumentacji szkolnej; 6. Śledzenie zmian w przepisach ustawy Kodeks Pracy i Karta Nauczyciela i innych przepisów z zakresu oświaty oraz prawa pracy, ustawy o pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, przepisów z zakresu ochrony danych osobowych i o dostępie do informacji publicznej, prawo zamówień publicznych; 7. Chętny udział w doskonaleniu zawodowym; 8. kreatywność; 9. komunikatywność; 10. inicjatywa; 11. zdyscyplinowanie; 12. umiejętność samodzielnej pracy i pracy w zespole; 13. Odpowiedzialność za wykonywanie powierzonych zadań; 14. Odporność na trudne sytuacje zawodowe.
Pracodawca:
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SICIENKU
SAMODZIELNY REFERENT SEKCJI OPERACYJNEJ WYDZIAŁU KOORDYNACJI I ANALIZ (NR 2653)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-08-14
Oferta ważna do:
2023-09-13
Wynagrodzenie brutto: od 3 650 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie minimum średnie, - ogólny staż pracy - 4 lata, - znajomość zasad gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej, - znajomość zasad, ukompletowania jednostki wojskowej, a w tym typowania osób na przydziały mobilizacyjne, - znajomość prowadzenia ewidencji osób biorących udział w konflikcie oraz prowadzenia ewidencji kart i tabliczek tożsamości, - umiejętność planowania i organizacji pracy, - odporność ma stres, dokładność, terminowość. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe, ogólny staż pracy 2 lata, - staż pracy na podobnym stanowisku potwierdzony świadectwami pracy, - znajomość aplikacji MU-143 (ewidencja kart i tabliczek tożsamości ), - znajomość zasad Wojennego Systemu Dowodzenia, - znajomość zasad reagowania w ramach wystąpienia sytuacji kryzysowej obowiązujących w resorcie obrony narodowej, - znajomość obsługi pakietu Microsoft Office: Word, Excel, - dodatkowym atutem doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w instytucji wojskowej.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
STARSZY SPECJALISTA W WYDZIALE INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA (NR 2859)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-02
Oferta ważna do:
2023-09-14
Wynagrodzenie brutto: od 4 300 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wykształcenie: wyższe pozostałe wymagania niezbędne: - Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, prawo budowlane, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o służbie cywilnej - Umiejętności niezbędne: obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office, obsługi komputera i urządzeń biurowych, stosowania prawa w praktyce, redagowania pism urzędowych - Kompetencje niezbędne: podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, odporność na stres, efektywna komunikacja - W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku - Posiadanie obywatelstwa polskiego - Korzystanie z pełni praw publicznych - Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe: budowlane, administracyjne lub prawnicze pozostałe wymagania dodatkowe: - 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - Znajomość przepisów ustaw: o drogach publicznych, o transporcie kolejowym, prawo wodne, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
SPECJALISTA (NR 2953)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-10-01
Oferta ważna do:
2023-09-15
Wynagrodzenie brutto: od 4 560 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, administracyjne
Pracodawca:
PRZEDSZKOLE NR 61 INTEGRACYJNE IM. WANDY CHOTOMSKIEJ
SAMODZIELNY REFERENT SEKCJI EWIDENCJI NIERUCHOMOŚCI WYDZIAŁU NIERUCHOMOŚCI I ZAKWATEROWANIA WOJSK W REJONOWYM ZARZĄDZIE INFRASTRUKTURY W BYDGOSZCZY (NR 2727)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-09-20
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania konieczne: - wykształcenie średnie (w zakresie administracji, gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami); - doświadczenie zawodowe 4 lata w obszarze administracji, nieruchomości; - znajomość ustaw: * z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; * z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; * z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; * z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego. - bardzo dobra znajomość obsługi pakietu Microsoft Office; - zdolność analitycznego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów; - umiejętność planowania i organizacji pracy; - odpowiedzialność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych; - umiejętność stosowania prawa w praktyce; - efektywna komunikacja. Wymagania preferowane: - wykształcenie wyższe (w zakresie administracji, gospodarki nieruchomościami, zarządzania nieruchomościami ); - doświadczenie zawodowe 2 lata w obszarze administracji, nieruchomości - doświadczenie na podobnym stanowisku, - mile widziane doświadczenie w pracy w instytucjach wojskowych; - umiejętność analitycznego myślenia; - duża samodyscyplina i operatywność.
Pracodawca:
REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY
PRACOWNIK BIUROWY ZE ZNAJOMOŚCIĄ JEZYKA NIEMIECKIEGO (NR 2886)

Miejscowość
Solec Kujawski - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-01
Oferta ważna do:
2023-09-27
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 do 6 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
1 dla niepełnosprawnych
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
praca w biurze na podobnym stanowisku, znajomość języka niemieckiego
Pracodawca:
BM GRUPA ŻUBKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PRACOWNIK BIUROWY (NR 2868)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-09-15
Oferta ważna do:
2023-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 600 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
- pracowitość, sumienność
Pracodawca:
PB PAULINA BRZESKA
SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI (NR 2490)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-08-01
Oferta ważna do:
2023-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 4 400 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Pracodawca:
"MEGAZEC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRACOWNIK KANCELARYJNY

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2023-05-22
Oferta ważna do:
2023-09-30
Stypendium brutto: 1 565 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
obsługa komputera - dobra znajomość pakietu MS Office, język angielski - poziom B1, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej, skrupulatność
Pracodawca:
kontakt przez PUP

Akademia Kujawsko-Pomorska
ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@akp.bydgoszcz.pl