Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ekonomia

Po ukończeniu kierunku EKONOMIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
 
    • podstaw funkcjonowania współczesnej gospodarki
    • mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, rachunkowości, analizy ekonomicznej,
    międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa, polityki społecznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej
    • procesów zachodzących we współczesnej ekonomii
    • ważnych narzędzi do lepszego zrozumienia świata, w którym żyjesz
    • praktycznego myślenia i rozwiązywania problemów
    • wykorzystania zdobytych umiejętności praktycznych doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
    • znajomości co najmniej jednego języka obcego
    • sprawnego korzystania z niezbędnych w pracy aplikacji komputerowych oraz Internetu
    • solidnej podstawy merytorycznej do znalezienia atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie


Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Szczegółówe informacje

Moduły kształcenia

Student sporządza sprawozdania finansowe; identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej; oblicza wskaźniki analizy finansowej; ocenia sytuację majątkową i finansową firmy, stosuje oprogramowanie do analizy finansowej.

Absolwent przygotowuje dokumentację do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzi korespondencję działalności gospodarczej; obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej; przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej; przygotowuje spotkania służbowe; stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

Absolwent używa różnych pojęć z zakresu ekonomii finansów; komunikuje się w zakresie specjalistycznego języka branżowego; pisze raporty i rozumie teksty branżowe.

Absolwent sporządza listy płac; stosuje przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; sporządza dokumentację kadrową, płacową i ZUS; stosuje oprogramowanie kadrowo- płacowe, posługuje się programem Płatnik.

Absolwent sporządza, kontroluje, archiwizuje dokumenty księgowe; prowadzi księgi rachunkowe; ustala i rozlicza wynik finansowy; sporządza sprawozdania finansowe; rozlicza podatki; sporządza deklaracje podatkowe; stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia magazynu i sprzedaży jednostki.

Absolwent stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy prawa pracy, prawa podatkowego; rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje, powiązania między nimi; optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej; stosuje oprogramowanie do rachunkowości małych firm.

Absolwent sporządza opis stanowiska pracy, charakteryzuje wymagania kwalifikacyjne i rekrutacyjne pracowników; planuje, dobiera i zarządza systemem szkoleń i doskonalenia pracowników oraz systemem wynagrodzeń i motywacji. Inicjuje rozwój i zarządza karierą pracowników, a także ocenia pracowników.

Absolwent poszukuje informacji o możliwości uzyskania środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej); ustala cel projektu; definiuje cel projektu; planuje koszty; przygotowuje projekty; ocenia i ewaluuje projekt.

Absolwent wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do księgowania operacji bankowych; stosuje dostępne metody i narzędzia analityczne do opisu konkretnych problemów rachunkowości bankowej; analizuje i prognozuje poziom i dynamikę wybranych wielkości mierników stosowanych w bankowości; przewiduje wpływ określonych operacji gospodarczych (księgowych) na wyniki finansowe banku.

Absolwent sporządza, kontroluje, archiwizuje dokumenty księgowe; prowadzi księgi rachunkowe; ustala i rozlicza wynik finansowy; sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe; rozlicza podatki; sporządza deklaracje podatkowe; wdraża system kontroli zarządczej; stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent klasyfikuje i wycenia aktywa i pasywa; otwiera i zamyka księgi rachunkowe; ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, rozlicza koszty działalności firmy, planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych; rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów, ustala i rozlicza wynik finansowy; rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; przeprowadza inwentaryzację.

Absolwent zna zasady rachunkowości, koncepcję rachunku kosztów i znaczenie informacji o kosztach i przychodach; projektuje systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controlingu; stosuje narzędzia i techniki budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania; analizuje sprawozdania finansowe i prezentuje informacje finansowe i niefinansowe wspierające kierownictwo w procesie podejmowania decyzji, planowania i kontroli.

Absolwent zna zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego; stosuje instrumenty terminowe do zabezpieczania inwestycji kapitałowych; potrafi ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa; buduje i zarządza długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategią upublicznienia spółki.

Absolwent rozróżnia ubezpieczenia ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową; charakteryzuje wyodrębnione grupy ubezpieczeń oraz interpretuje i ocenia ogólne warunki ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń; posiada umiejętności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, ewidencji operacji księgowych, przy wykorzystaniu programów funkcjonujących na rynku.

Zobacz: EKONOMIA studia magisterskie


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

SPECJALISTA DO SPRAW SPRZEDAŻY I OBSŁUGI KLIENTA NIEMIECKOJĘZYCZNEGO (NR 3556)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-01
Oferta ważna do:
2021-09-22
Wynagrodzenie brutto: 4 900 - 7 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
Dwa lata doświadczenia
Pracodawca:
FRIGGA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
GŁÓWNY SPECJALISTA W WYDZIALE FINANSÓW I BUDŻETU (NR 4039)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-10-01
Oferta ważna do:
2021-09-27
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy: n i e z b ę d n e wyksztalcenie: wyższe, pozostałe wymagania niezbędne: - znajomość przepisów Ustawy o kontroli w administracji rządowej - znajomość przepisów Ustawy o finansach publicznych - znajomość przepisów Ustawy o rachunkowości - znajomość przepisów Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie - znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej - umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych - umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office - umiejętność redagowania pism urzędowych - umiejętność stosowania prawa w praktyce - dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów - efektywna komunikacja - myślenie analityczne, asertywność, odporność na stres d o d a t k o w e wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub administracyjne
Pracodawca:
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I KONTAKTÓW ZE WSCHODEM (NR 3996)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-24
Oferta ważna do:
2021-09-27
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 20
Liczba wolnych miejsc:
4
Wymagania:
wykształcenie średnie, umiejętność wykonywania raportów i zestawień, dyspozycyjność, gotowość do pracy w nienormowanych godzinach pracy i w niepełnym wymiarze czasu (20 godzin tygodniowo), znajomość prawa pracy na rynkach Wschodnich, znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REKRUTACJI PRACOWNIKÓW I KONTAKTÓW ZE WSCHODEM (NR 3991)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-24
Oferta ważna do:
2021-09-27
Wynagrodzenie brutto: od 18,3 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
4
Wymagania:
wykształcenie średnie, umiejętność wykonywania raportów i zestawień, dyspozycyjność, gotowość do pracy w nienormowanych godzinach pracy (4, 8 i 12 godzin), znajomość prawa pracy na rynkach Wschodnich, znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego w mowie i piśmie.
Pracodawca:
kontakt przez PUP
KSIĘGOWA/Y - KSIĘGI RACHUNKOWE (NR 3935)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-10
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 900 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 35
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
[Umiejętność 2] : Znajomość ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych [Umiejętność 1] : Dekretowanie i umiejętności analityczne
Pracodawca:
PRZEMYSŁAW PIOTROWSKI
PRACOWNIK W DZIALE KSIĘGOWOŚCI (NR 3821)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-02
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 2 800 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
- bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, - bardzo dobra obsługa komputera, - księgowość komputerowa, - ekonomia i prowadzenie małej firmy, - znajomość programu płatnik, - znajomość kadr i płac,
Pracodawca:
BIURO PODATKOWE " WIŚNIEWSKI " ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI
KOORDYNATOR DS. WDRAŻANIA PROJEKTÓW (LV) (NR 3744)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-01
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 083 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
WYMAGANIA: - znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 - wykształcenie wyższe kierunkowe (filologia angielska, lingwistyka, zarządzanie, nauki stosowane lub inne pokrewne dziedziny) - dbałość o jakość i szczegóły - efektywne i metodyczne podejście do pracy - podstawowa znajomość programów Microsoft Word, Excel, PowerPoint - wielozadaniowość i zdolność do pracy pod presją czasu - zdolność do rozwiązywania problemów produkcyjnych w sposób profesjonalny i skuteczny MILE WIDZIANE: - znajomość branży lokalizacyjnej, narzędzi CAT - doświadczenie w branży tłumaczeniowej
Pracodawca:
"SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KOORDYNATOR PROJEKTÓW JUNIOR (NR 3747)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-01
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 083 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
WYMAGANIA: - bardzo dobra znajomość języka angielskiego (B2/C1) - znajomość pakietu MS Office - komunikatywność, umiejętność współpracy w zespole, orientacja na klienta - dobra organizacja pracy i dokładność - umiejętność działania pod presją czasu - zdolność do analitycznego myślenia - elastyczność i zaangażowanie MILE WIDZIANE: - doświadczenie przy koordynowaniu zadań - zainteresowanie nowoczesnymi technologiami - doświadczenie w pracy z klientem - chęć aktywnego zarządzania projektami i doskonalenia w tym zakresie
Pracodawca:
"SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KOORDYNATOR PROJEKTÓW W DZIALE TECHNICZNYM (DTP) (NR 3749)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-01
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 083 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
WYMAGANIA - dobra znajomość języka angielskiego (min. B1/B2) pozwalająca na swobodną komunikację - umiejętność pracy w zespole - zdolności organizacyjne - dokładność i sumienność w wykonywaniu powierzonych obowiązków - umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów - znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office MILE WIDZIANE: - znajomość programów do edycji grafik i tekstów (Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop) - doświadczenie w pracy z klientem i w zarządzaniu zespołem oraz projektami - chęć aktywnego zdobywania wiedzy, szukania i wdrażania nowych rozwiązań
Pracodawca:
"SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KOORDYNATOR DS. PLANOWANIA PROJEKTÓW (NR 3754)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-09-01
Oferta ważna do:
2021-09-30
Wynagrodzenie brutto: od 3 083 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
WYMAGANIA: - znajomość języka angielskiego na poziomie B2/C1 - wykształcenie wyższe kierunkowe (filologia angielska, ligwistyka, zarządzanie, nauki społeczne lub inne pokrewne dziedziny) - znajomość gramatyki angielskiej, składni oraz umiejętności korektorskie - preferowane doświadczenie w tłumaczeniach, sprzedaży/ obsłudze klienta - znajomość obsługi MS Office/ Excel - zdolności organizacyjne - komunikatywność - umiejętności analitycznego myślenia i pracy pod presją czasu
Pracodawca:
"SDL POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl