Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ekonomia

Po ukończeniu kierunku EKONOMIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
 
    • podstaw funkcjonowania współczesnej gospodarki
    • mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, rachunkowości, analizy ekonomicznej,
    międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa, polityki społecznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej
    • procesów zachodzących we współczesnej ekonomii
    • ważnych narzędzi do lepszego zrozumienia świata, w którym żyjesz
    • praktycznego myślenia i rozwiązywania problemów
    • wykorzystania zdobytych umiejętności praktycznych doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
    • znajomości co najmniej jednego języka obcego
    • sprawnego korzystania z niezbędnych w pracy aplikacji komputerowych oraz Internetu
    • solidnej podstawy merytorycznej do znalezienia atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie


Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Szczegółówe informacje

Moduły kształcenia

Student sporządza sprawozdania finansowe; identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej; oblicza wskaźniki analizy finansowej; ocenia sytuację majątkową i finansową firmy, stosuje oprogramowanie do analizy finansowej.

Absolwent przygotowuje dokumentację do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzi korespondencję działalności gospodarczej; obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej; przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej; przygotowuje spotkania służbowe; stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

Absolwent używa różnych pojęć z zakresu ekonomii finansów; komunikuje się w zakresie specjalistycznego języka branżowego; pisze raporty i rozumie teksty branżowe.

Absolwent sporządza listy płac; stosuje przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; sporządza dokumentację kadrową, płacową i ZUS; stosuje oprogramowanie kadrowo- płacowe, posługuje się programem Płatnik.

Absolwent sporządza, kontroluje, archiwizuje dokumenty księgowe; prowadzi księgi rachunkowe; ustala i rozlicza wynik finansowy; sporządza sprawozdania finansowe; rozlicza podatki; sporządza deklaracje podatkowe; stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia magazynu i sprzedaży jednostki.

Absolwent stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy prawa pracy, prawa podatkowego; rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje, powiązania między nimi; optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej; stosuje oprogramowanie do rachunkowości małych firm.

Absolwent sporządza opis stanowiska pracy, charakteryzuje wymagania kwalifikacyjne i rekrutacyjne pracowników; planuje, dobiera i zarządza systemem szkoleń i doskonalenia pracowników oraz systemem wynagrodzeń i motywacji. Inicjuje rozwój i zarządza karierą pracowników, a także ocenia pracowników.

Absolwent poszukuje informacji o możliwości uzyskania środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej); ustala cel projektu; definiuje cel projektu; planuje koszty; przygotowuje projekty; ocenia i ewaluuje projekt.

Absolwent wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do księgowania operacji bankowych; stosuje dostępne metody i narzędzia analityczne do opisu konkretnych problemów rachunkowości bankowej; analizuje i prognozuje poziom i dynamikę wybranych wielkości mierników stosowanych w bankowości; przewiduje wpływ określonych operacji gospodarczych (księgowych) na wyniki finansowe banku.

Absolwent sporządza, kontroluje, archiwizuje dokumenty księgowe; prowadzi księgi rachunkowe; ustala i rozlicza wynik finansowy; sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe; rozlicza podatki; sporządza deklaracje podatkowe; wdraża system kontroli zarządczej; stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent klasyfikuje i wycenia aktywa i pasywa; otwiera i zamyka księgi rachunkowe; ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, rozlicza koszty działalności firmy, planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych; rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów, ustala i rozlicza wynik finansowy; rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; przeprowadza inwentaryzację.

Absolwent zna zasady rachunkowości, koncepcję rachunku kosztów i znaczenie informacji o kosztach i przychodach; projektuje systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controlingu; stosuje narzędzia i techniki budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania; analizuje sprawozdania finansowe i prezentuje informacje finansowe i niefinansowe wspierające kierownictwo w procesie podejmowania decyzji, planowania i kontroli.

Absolwent zna zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego; stosuje instrumenty terminowe do zabezpieczania inwestycji kapitałowych; potrafi ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa; buduje i zarządza długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategią upublicznienia spółki.

Absolwent rozróżnia ubezpieczenia ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową; charakteryzuje wyodrębnione grupy ubezpieczeń oraz interpretuje i ocenia ogólne warunki ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń; posiada umiejętności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, ewidencji operacji księgowych, przy wykorzystaniu programów funkcjonujących na rynku.

Zobacz: EKONOMIA studia magisterskie


Kierunek ten pomoże Tobie w znalezieniu pracy m.in. na stanowiskach:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. EKSPORTU (NR 3544)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-09-07
Oferta ważna do:
2022-09-22
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat)
Wymagania:
dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość komputera oraz pakietu MS Office (Excel, Word, Power Point), zdolności negocjacyjne i analityczne, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zaangażowanie, odpowiedzialność, terminowość, sumienność, umiejętność organizacji pracy własnej, mile widziana znajomość zagadnień dystrybucji i logistyki, mile widziana znajomość j. rosyjskiego,
Pracodawca:
TRANZAX ŁOŻYSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY (NR 3393)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-08-26
Oferta ważna do:
2022-09-25
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, techniczne
Wymagania:
wykształcenie - techniczne średnie lub handlowe, praktyka min 2 lata, obsługa komutera, pakietów biurowych, graficznych, sprzedaż internetowa-obsługa sklepu, office,
Pracodawca:
"JMP INTERNATIONAL" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REFERENT DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH (NR 3499)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-10-03
Oferta ważna do:
2022-09-26
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagania, które powinien spełniać kandydat: a) wykształcenie średnie lub wyższe min. 3 letni staż pracy w księgowości, b) znajomość zagadnień finansowo-księgowych w jednostkach budżetowych, c) posiadanie obywatelstwa polskiego, d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, e) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwa skarbowe, f) biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych, g) pozytywne nastawienie do ludzi, h) rzetelność, punktualność, komunikatywność, i) nieposzlakowana opinia.
Pracodawca:
ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W BYDGOSZCZY
KONTROLER JAKOŚCI

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-09-07
Oferta ważna do:
2022-09-27
Wynagrodzenie brutto: od 22,1 PLN
Liczba godzin:
w miesiącu 154
Liczba wolnych miejsc:
10
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
mile widziane wykształcenie średnie i min. miesięcznie doświadczenie w branży budowania konstrukcji metalowych znajomość obsługi programów MS Office umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi, dokładność i precyzyjność w działaniu, spostrzegawczość, umiejętność szybkiej reakcji na powstałe niezgodności
Pracodawca:
NAT-SCRAP Natalia Krajewska-Matusiak
KONTROLER JAKOŚCI

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-09-07
Oferta ważna do:
2022-09-27
Wynagrodzenie brutto: od 22,1 PLN
Liczba godzin:
w miesiącu 154
Liczba wolnych miejsc:
10
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Wymagania:
mile widziane wykształcenie średnie i min. miesięcznie doświadczenie w branży budowania konstrukcji metalowych znajomość obsługi programów MS Office umiejętność posługiwania się narzędziami kontrolno-pomiarowymi, dokładność i precyzyjność w działaniu, spostrzegawczość, umiejętność szybkiej reakcji na powstałe niezgodności
Pracodawca:
SZCZEPAN MATUSIAK COLIBRUS
INSPEKTOR ODDZIAŁ REGIONALNY KASY ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W BYDGOSZCZY - WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY (NR 3654)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-10-01
Oferta ważna do:
2022-09-28
Wynagrodzenie brutto: od 3 200 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące
Wymagania:
Wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe, preferowane ogólnokształcące, administracyjne, w przypadku wykształcenia średniego co najmniej 2-letni staż pracy, w przypadku wykształcenia wyższego staż pracy nie jest wymagany
Pracodawca:
KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
REFERET D.S KSIĘGOWYCH/KSIĘGOWY (NR 3607)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-10-03
Oferta ważna do:
2022-10-08
Wynagrodzenie brutto: od 4 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
1 dla niepełnosprawnych
Wykształcenie:
średnie zawodowe
Pracodawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO - MONTAŻOWE "STABUD-PRZEMYSŁÓWKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REFERENT DS. KSIĘGOWANIA (NR 3601)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-10-01
Oferta ważna do:
2022-10-08
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Pracodawca:
ALEKSANDER CICHORACKI
SPECJALISTA DS. SPRZEDAżY I OBSłUGI KLIENTA.

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-09-05
Oferta ważna do:
2022-10-09
Wymagania:

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku będzie odpowiedzialna między innymi za:

- telefoniczna obsługa firmowej bazy klientów,

- przygotowanie ofert handlowych,

- sprzedaż produktów i usług.

NIE WYMAGAMY DOŚWIADCZENIA!

Nasze oczekiwania wobec kandydatów:

- zaangażowanie w powierzone obowiązki,

- znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym - w mowie i piśmie.

Oferujemy:

  • stałe wynagrodzenie + premia,

  • praca w energicznym młodym zespole,

  • atrakcyjne warunki pracy :)

Praca w godzinach 8:00 – 15:00!

e- mail marta@sandc.pl

SAMODZIELNY PRACOWNIK DS. ZAKUPÓW (NR 3633)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-10-01
Oferta ważna do:
2022-10-12
Wynagrodzenie brutto: od 3 700 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie branżowe, elektryczne
Wymagania:
Wymagania: 1) Wykształcenie elektroniczne wyższe lub średnie, 2) Prawo jazdy kat. B, 3) Znajomość w stopniu średnim języka angielskiego lub innego języka obcego. 4) Znajomość praktyczna branży elektronicznej, przynajmniej w stopniu średnim, 5) Swobodne posługiwanie się programami z pakietu Office, 6) Gotowość do pracy w zintegrowanym systemie informatycznym, 7) Łatwość w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych, zważywszy na charakter stanowiska, wymagającego ciągłej aktywności i gotowości do funkcjonowania w Biurze Zakupów, 8) Umiejętność logicznego myślenia, wyciągania wniosków i funkcjonowania w oparciu o systemy i procedury obowiązujące w Firmie, 9) Umiejętność podejmowania decyzji i odpowiedzialność za nie, 10) Praca odbywa się w ramach Zespołu i wymagana jest do niego (jak i do innych komórek organizacyjnych) szybka aklimatyzacja i radzenie sobie z sytuacjami stresowymi, charakterystycznymi dla pracy w Firmie produkcyjnej.
Pracodawca:
"FAMOR" SPÓŁKA AKCYJNA

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl