Strona w języku angielskim Strona w języku rosyjskim Strona w języku ukraińskim

Ekonomia

Po ukończeniu kierunku EKONOMIA zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje w obszarze:
 
    • podstaw funkcjonowania współczesnej gospodarki
    • mikroekonomii, makroekonomii, zarządzania, finansów publicznych i rynków finansowych, rachunkowości, analizy ekonomicznej,
    międzynarodowych stosunków gospodarczych, prawa, polityki społecznej i gospodarczej, gospodarki regionalnej
    • procesów zachodzących we współczesnej ekonomii
    • ważnych narzędzi do lepszego zrozumienia świata, w którym żyjesz
    • praktycznego myślenia i rozwiązywania problemów
    • wykorzystania zdobytych umiejętności praktycznych doskonalonych także w ramach praktyk studenckich
    • znajomości co najmniej jednego języka obcego
    • sprawnego korzystania z niezbędnych w pracy aplikacji komputerowych oraz Internetu
    • solidnej podstawy merytorycznej do znalezienia atrakcyjnej pracy w swoim zawodzie


Wiedza, umiejętności, kompetencje uzyskane po ukończeniu kierunku dodatkowo rozszerzane są po ukończeniu modułów z poszczególnych zakresów.

 

Zasady Rekrutacji

Promocje i zniżki

 

Szczegółówe informacje

Moduły kształcenia

Student sporządza sprawozdania finansowe; identyfikuje przedmiot, zadania i metody analizy finansowej; dobiera i interpretuje wskaźniki analizy finansowej; oblicza wskaźniki analizy finansowej; ocenia sytuację majątkową i finansową firmy, stosuje oprogramowanie do analizy finansowej.

Absolwent przygotowuje dokumentację do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej; prowadzi korespondencję działalności gospodarczej; obsługuje sprzęt i urządzenia techniki biurowej; przygotowuje standardowe formy korespondencji służbowej; przygotowuje spotkania służbowe; stosuje programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej.

Absolwent używa różnych pojęć z zakresu ekonomii finansów; komunikuje się w zakresie specjalistycznego języka branżowego; pisze raporty i rozumie teksty branżowe.

Absolwent sporządza listy płac; stosuje przepisy prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; sporządza dokumentację kadrową, płacową i ZUS; stosuje oprogramowanie kadrowo- płacowe, posługuje się programem Płatnik.

Absolwent sporządza, kontroluje, archiwizuje dokumenty księgowe; prowadzi księgi rachunkowe; ustala i rozlicza wynik finansowy; sporządza sprawozdania finansowe; rozlicza podatki; sporządza deklaracje podatkowe; stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe do prowadzenia magazynu i sprzedaży jednostki.

Absolwent stosuje przepisy prawa dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, przepisy prawa pracy, prawa podatkowego; rozróżnia przedsiębiorstwa i instytucje, powiązania między nimi; optymalizuje koszty i przychody prowadzonej działalności gospodarczej; stosuje oprogramowanie do rachunkowości małych firm.

Absolwent sporządza opis stanowiska pracy, charakteryzuje wymagania kwalifikacyjne i rekrutacyjne pracowników; planuje, dobiera i zarządza systemem szkoleń i doskonalenia pracowników oraz systemem wynagrodzeń i motywacji. Inicjuje rozwój i zarządza karierą pracowników, a także ocenia pracowników.

Absolwent poszukuje informacji o możliwości uzyskania środków zewnętrznych (w tym z Unii Europejskiej); ustala cel projektu; definiuje cel projektu; planuje koszty; przygotowuje projekty; ocenia i ewaluuje projekt.

Absolwent wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną do księgowania operacji bankowych; stosuje dostępne metody i narzędzia analityczne do opisu konkretnych problemów rachunkowości bankowej; analizuje i prognozuje poziom i dynamikę wybranych wielkości mierników stosowanych w bankowości; przewiduje wpływ określonych operacji gospodarczych (księgowych) na wyniki finansowe banku.

Absolwent sporządza, kontroluje, archiwizuje dokumenty księgowe; prowadzi księgi rachunkowe; ustala i rozlicza wynik finansowy; sporządza sprawozdania finansowe i budżetowe; rozlicza podatki; sporządza deklaracje podatkowe; wdraża system kontroli zarządczej; stosuje oprogramowanie finansowo-księgowe w jednostkach sektora finansów publicznych.

Absolwent klasyfikuje i wycenia aktywa i pasywa; otwiera i zamyka księgi rachunkowe; ewidencjonuje operacje gospodarcze w księgach rachunkowych, rozlicza koszty działalności firmy, planuje amortyzację środków trwałych i dokonuje odpisów amortyzacyjnych; rozróżnia i stosuje metody kalkulacji kosztów, ustala i rozlicza wynik finansowy; rozróżnia rodzaje, etapy i zasady inwentaryzacji; przeprowadza inwentaryzację.

Absolwent zna zasady rachunkowości, koncepcję rachunku kosztów i znaczenie informacji o kosztach i przychodach; projektuje systemy informacyjne rachunkowości zarządczej i controlingu; stosuje narzędzia i techniki budżetowania i kontroli kosztów oraz pracy w systemie budżetowania; analizuje sprawozdania finansowe i prezentuje informacje finansowe i niefinansowe wspierające kierownictwo w procesie podejmowania decyzji, planowania i kontroli.

Absolwent zna zasady funkcjonowania instytucji rynku kapitałowego; stosuje instrumenty terminowe do zabezpieczania inwestycji kapitałowych; potrafi ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa; buduje i zarządza długoterminową strategią finansowania rozwoju przedsiębiorstw, portfelem inwestycyjnym w ramach funduszy inwestycyjnych, strategią upublicznienia spółki.

Absolwent rozróżnia ubezpieczenia ze względu na rodzaj zdarzenia losowego objętego ochroną ubezpieczeniową; charakteryzuje wyodrębnione grupy ubezpieczeń oraz interpretuje i ocenia ogólne warunki ubezpieczeń z punktu widzenia ochrony interesów ubezpieczającego i zakładu ubezpieczeń; posiada umiejętności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, ewidencji operacji księgowych, przy wykorzystaniu programów funkcjonujących na rynku.

Zobacz: EKONOMIA studia magisterskie


Kończąc ten kierunek studiów możesz zdobyć np. pracę:

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY (NR 5527)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-01-01
Oferta ważna do:
2022-01-09
Wynagrodzenie brutto: od 5 000 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Pracodawca:
TRANS EXPERT - spółka cywilna
DORADCA TECHNICZNO-HANDLOWY (NR 5535)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-10
Oferta ważna do:
2022-01-09
Wynagrodzenie brutto: od 4 130 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
minimum 2 lata doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z doradztwem technicznym, doświadczenie w obsłudze kontrahentów z branży budowlanej i sektora publicznego, dobra znajomość pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz działania platform komunikacyjnych, posługiwanie się programem CRM oraz znajomość działania systemu ERP (mile widziane), odpowiedzialność, asertywność, wysoka kultura osobista, bardzo dobra organizacja pracy.
Pracodawca:
ERPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY UNIJNYCH (EZP) (NR 5668)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-02-01
Oferta ważna do:
2022-01-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Wymagania:
- wykształcenie wyższe (mile widziane wyższe na kierunku zamówienia publiczne lub studia podyplomowe na kierunku zamówienia publiczne), - wymagany staż pracy minimum 2 lata, preferowane doświadczenie na podobnym stanowisku, wymagane doświadczenie na stanowisku związanym z rozliczaniem projektów oraz pozyskiwaniem dofinansowań, - bardzo dobra znajomość wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, - doświadczenie w zakresie aplikowania o środki zewnętrzne w tym projekty współfinansowane ze środków UE, - bardzo dobra znajomość źródeł finansowania projektów, w tym szczególnie podstawowych aktów prawnych, zasad oraz wytycznych regulujących realizację projektów w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych i funduszy pomocowych, znajomość specyfiki realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej w sektorze finansów publicznych, znajomość procedur kontroli projektów, dobra znajomość obsługi komputera i podstawowych aplikacji (np. programy Word, Excel, PowerPoint, Access), znajomość programów operacyjnych
Pracodawca:
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
KSIĘGOWA/ KSIĘGOWY (EEK) (NR 5553)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-02-01
Oferta ważna do:
2022-01-10
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
3 lata stażu pracy, preferowane na podobnym stanowisku, znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, znajomość przepisów prawa dotyczących gospodarki majątkiem jednostki budżetowej, znajomość programu NBE-NBP, znajomość programu TREZOR
Pracodawca:
WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W BYDGOSZCZY
REFERENT DS. KSIĘGOWYCH (NR 0045)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-01-05
Oferta ważna do:
2022-01-12
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, ekonomiczne
Wymagania:
wykształcenie średnie kierunkowe lub wyższe kierunkowe o specjalności finanse i rachunkowość, preferowane doświadczenie zawodowe, preferowana znajomość programu Sage Symfonia, Symfonia Handel
Pracodawca:
WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W BYDGOSZCZY
INSPEKTOR DO SPRAW ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (NR 5568)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-01-01
Oferta ważna do:
2022-01-14
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat), brak
Pracodawca:
WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. DR EMILA WARMIŃSKIEGO - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BYDGOSZCZY
SAMODZIELNA KSIĘGOWA (NR 5566)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2022-01-01
Oferta ważna do:
2022-01-14
Wynagrodzenie brutto: od 4 500 PLN
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
[Umiejętność 1] : doświadczenie w pracy w księgowości , znajomość KPIR,KH , MILE WIDZIANA ZNAJOMOŚĆ PROGRAMU OPTIMA
Pracodawca:
kontakt przez PUP
REFERENT DS. SPRZEDAŻY (NR 5480)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-13
Oferta ważna do:
2022-01-15
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
w miesiącu 160
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
wymagane doświadczenie zawodowe znajomość pracy przy komputerze
Pracodawca:
HURTOWNIA ELEKTRYCZNA"ELTECH" FELIKS OBREMSKI
PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY (NR 5656)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-21
Oferta ważna do:
2022-01-20
Wynagrodzenie brutto: od 3 010 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące, brak
Wymagania:
znajomość branży techniki grzewczej, dyspozycyjność, chęci do pracy
Pracodawca:
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE PRO-SYSTEM ZBIGNIEW IDZIAK BARBARA IDZIAK SP.C.
FAKTURZYSTKA (NR 5675)

Miejscowość
Bydgoszcz - kujawsko-pomorskie
Data rozpoczęcia pracy:
2021-12-22
Oferta ważna do:
2022-01-21
Wynagrodzenie brutto: 2 800 - 3 500 PLN
Liczba godzin:
w tygodniu 40
Liczba wolnych miejsc:
1
Wykształcenie:
średnie zawodowe, brak
Wymagania:
mile widziane wykształcenie średnie księgowość/finanse, mile widziana znajomość j. obcego, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista
Pracodawca:
GK TSL TRANSPORT SPEDYCJA LOGISTYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

ul. Toruńska 55-57, 85-023 Bydgoszcz
  52 321 11 88
  rektorat@kpsw.edu.pl